Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 01:02:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
40.3723° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3583° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 49.4 χμ ΒΔ της Κόνιτσας
78.5 χμ ΔΝΔ της Καστοριάς
393.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NESTHT58.7 85 P01:02:14.72 -0.71.0M
PENTHL69.0106 P01:02:16.59 -0.51.0M
PENTHL69.0106 S01:02:25.97 -0.51.0M
JANHL89.9152 P01:02:20.54 0.11.0M
JANHL89.9152 S01:02:32.36 0.01.0M
KEKHL87.6213 P01:02:19.72 -0.21.0M
KEKHL87.6213 S01:02:31.24 -0.41.0M
KPROHT97.2118 P01:02:21.17 -0.51.0M
KPROHT97.2118 S01:02:33.91 -0.61.0M
PRMDHP112.8146 P01:02:24.15 0.11.0M
PRMDHP112.8146 S01:02:38.76 -0.11.0M
TETRHL138.5146 P01:02:28.85 0.71.0M
TETRHL138.5146 S01:02:46.39 0.51.0M
TYRNHT175.7115 P01:02:34.16 0.51.0M
TYRNHT175.7115 S01:02:56.25 0.51.0M
GRGHT184.2 69 P01:02:35.58 0.71.0M
GRGHT184.2 69 S01:02:57.57 -0.21.0M
LITHT183.4 99 P01:02:35.29 0.51.0M
LITHT183.4 99 S01:02:57.45 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuwy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         01:02:04.67
  Latitude       40.3723 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3583 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.43 s
  Azimuthal gap       216 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.95 +/- 0.10  8      
  M     1.95      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEST HT  0.5 85 P    01:02:14.72 -0.7 M 1.0 NEST 
  PENT HL  0.6 106 P    01:02:16.59 -0.5 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.6 106 S    01:02:25.97 -0.5 M 1.0 PENT 
  KEK  HL  0.8 213 P    01:02:19.72 -0.2 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.8 213 S    01:02:31.24 -0.4 M 1.0 KEK 
  JAN  HL  0.8 152 P    01:02:20.54  0.1 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.8 152 S    01:02:32.36  0.0 M 1.0 JAN 
  KPRO HT  0.9 118 P    01:02:21.17 -0.5 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.9 118 S    01:02:33.91 -0.6 M 1.0 KPRO 
  PRMD HP  1.0 146 P    01:02:24.15  0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  1.0 146 S    01:02:38.76 -0.1 M 1.0 PRMD 
  TETR HL  1.2 146 P    01:02:28.85  0.7 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.2 146 S    01:02:46.39  0.5 M 1.0 TETR 
  TYRN HT  1.6 115 P    01:02:34.16  0.5 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.6 115 S    01:02:56.25  0.5 M 1.0 TYRN 
  LIT  HT  1.7 99 P    01:02:35.29  0.5 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.7 99 S    01:02:57.45 -0.2 M 1.0 LIT 
  GRG  HT  1.7 69 P    01:02:35.58  0.7 M 1.0 GRG 
  GRG  HT  1.7 69 S    01:02:57.57 -0.2 M 1.0 GRG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEST HT  0.5 85 MLv   2.00 0.05  0.271318   
  PENT HL  0.6 106 MLv   2.08 0.13  0.21163   
  KEK  HL  0.8 213 MLv   1.55 -0.40  0.122782   
  JAN  HL  0.8 152 MLv   1.81 -0.14  0.150641   
  KPRO HT  0.9 118 MLv   1.85 -0.10  0.116862   
  PRMD HP  1.0 146 MLv   1.89 -0.06  0.106947   
  TETR HL  1.2 146 MLv   1.96 0.01  0.0922174   
  TYRN HT  1.6 115 MLv   1.91 -0.04  0.0420203   
  LIT  HT  1.7 99 MLv   2.14 0.19  0.0613564   
  GRG  HT  1.7 69 MLv   2.10 0.15  0.0751256