Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 00:58:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5293° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6792° Α
 Εστιακό Βάθος
30 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 26.5 χμ ΝΑ του Πύργου
54.9 χμ ΝΑ της Ανδραβίδας
187.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DROHP47.1 3 P00:59:00.14 -0.71.0M
DROHP47.1 3 S00:59:07.34 -0.51.0M
ITMHL44.6151 P00:58:59.95 -0.61.0M
ITMHL44.6151 S00:59:07.12 -0.11.0M
KLVHL70.6 36 P00:59:03.51 -0.71.0M
KLVHL70.6 36 S00:59:14.04 0.21.0M
RLSHL61.5342 P00:59:01.97 -0.81.0M
RLSHL61.5342 S00:59:11.31 0.01.0M
VLXHP64.3106 P00:59:03.39 0.01.0M
VLXHP64.3106 S00:59:12.68 0.41.0M
AXSHP78.8340 P00:59:04.54 -0.81.0M
AXSHP78.8340 S00:59:15.67 -0.11.0M
GURHP73.8 52 P00:59:04.00 -0.81.0M
GURHP73.8 52 S00:59:15.21 0.51.0M
LTHKHP76.9285 P00:59:05.04 -0.11.0M
LTHKHP76.9285 S00:59:15.55 0.21.0M
STPGHC80.1146 P00:59:05.87 0.31.0M
STPGHC80.1146 S00:59:16.41 0.21.0M
TEMECL87.1 26 P00:59:06.44 -0.11.0M
TEMECL87.1 26 S00:59:18.09 0.21.0M
AGRPCL96.4 2 P00:59:07.36 -0.61.0M
AGRPCL96.4 2 S00:59:20.46 0.01.0M
KALEHA104.0 23 P00:59:09.06 0.01.0M
KALEHA104.0 23 S00:59:22.58 0.31.0M
MG00CL101.2 13 P00:59:08.51 -0.11.0M
MG00CL101.2 13 S00:59:21.67 0.21.0M
PLEVHP101.0346 P00:59:08.91 0.31.0M
PLEVHP101.0346 S00:59:21.61 0.11.0M
PYRGCL102.3 17 P00:59:08.67 -0.21.0M
PYRGCL102.3 17 S00:59:21.67 -0.21.0M
PANRCL106.4 28 P00:59:09.52 0.21.0M
PANRCL106.4 28 S00:59:22.90 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuww
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         00:58:51.67
  Latitude       37.5293 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6792 deg +/-   0 km
  Depth           30 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.97 +/- 0.20 12      
  M     1.97      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.4 151 P    00:58:59.95 -0.6 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.4 151 S    00:59:07.12 -0.1 M 1.0 ITM 
  DRO  HP  0.4  3 P    00:59:00.14 -0.7 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4  3 S    00:59:07.34 -0.5 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.6 342 P    00:59:01.97 -0.8 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.6 342 S    00:59:11.31  0.0 M 1.0 RLS 
  VLX  HP  0.6 106 P    00:59:03.39  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.6 106 S    00:59:12.68  0.4 M 1.0 VLX 
  KLV  HL  0.6 36 P    00:59:03.51 -0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 36 S    00:59:14.04  0.2 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.7 52 P    00:59:04.00 -0.8 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.7 52 S    00:59:15.21  0.5 M 1.0 GUR 
  LTHK HP  0.7 285 P    00:59:05.04 -0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.7 285 S    00:59:15.55  0.2 M 1.0 LTHK 
  AXS  HP  0.7 340 P    00:59:04.54 -0.8 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 340 S    00:59:15.67 -0.1 M 1.0 AXS 
  STPG HC  0.7 146 P    00:59:05.87  0.3 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.7 146 S    00:59:16.41  0.2 M 1.0 STPG 
  TEME CL  0.8 26 P    00:59:06.44 -0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.8 26 S    00:59:18.09  0.2 M 1.0 TEME 
  AGRP CL  0.9  2 P    00:59:07.36 -0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.9  2 S    00:59:20.46  0.0 M 1.0 AGRP 
  PLEV HP  0.9 346 P    00:59:08.91  0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.9 346 S    00:59:21.61  0.1 M 1.0 PLEV 
  MG00 CL  0.9 13 P    00:59:08.51 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.9 13 S    00:59:21.67  0.2 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.9 17 P    00:59:08.67 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.9 17 S    00:59:21.67 -0.2 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.9 23 P    00:59:09.06 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.9 23 S    00:59:22.58  0.3 M 1.0 KALE 
  PANR CL  1.0 28 P    00:59:09.52  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.0 28 S    00:59:22.90  0.2 M 1.0 PANR 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.4 151 MLv   2.00 0.03  0.614325   
  DRO  HP  0.4  3 MLv   1.63 -0.34  0.474164   
  RLS  HL  0.6 342 MLv   2.31 0.33  0.499418   
  VLX  HP  0.6 106 MLv   1.56 -0.41  0.0865023   
  KLV  HL  0.6 36 MLv   2.04 0.07  0.185254   
  GUR  HP  0.7 52 MLv   1.99 0.02  0.209072   
  LTHK HP  0.7 285 MLv   2.16 0.19  0.29678   
  AXS  HP  0.7 340 MLv   1.78 -0.19  0.122204   
  STPG HC  0.7 146 MLv   2.24 0.27  0.349609   
  TEME CL  0.8 26 MLv   2.33 0.36  0.131435   
  AGRP CL  0.9  2 MLv   2.00 0.03  0.165041   
  PLEV HP  0.9 346 MLv   1.71 -0.27  0.0795103   
  MG00 CL  0.9 13 MLv   1.89 -0.08  0.155412   
  PYRG CL  0.9 17 MLv   1.74 -0.23  0.0537207   
  KALE HA  0.9 23 MLv   1.80 -0.17  0.0956393   
  PANR CL  1.0 28 MLv   3.12 1.15  0.0382655