Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 23:01:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
39.6288° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3748° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 47.0 χμ ΒΑ του Βόλου
52.2 χμ Β της Σκιάθου
185.6 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL38.3200 P23:01:16.99 -0.11.0M
NEOHL38.3200 S23:01:22.53 -0.11.0M
PAIGHT42.8 37 P23:01:17.76 -0.11.0M
PAIGHT42.8 37 S23:01:24.03 0.11.0M
AOS2HT67.0143 P23:01:22.00 0.11.0M
AOS2HT67.0143 S23:01:30.89 0.01.0M
PLGHL82.8 4 P23:01:24.15 -0.41.0M
PLGHL82.8 4 S23:01:35.44 -0.11.0M
LITHT92.0305 P23:01:26.61 0.61.0M
LITHT92.0305 S23:01:38.47 0.21.0M
OURHT93.9 33 P23:01:26.38 0.21.0M
OURHT93.9 33 S23:01:38.56 0.01.0M
TYRNHT98.2275 P23:01:26.93 0.01.0M
TYRNHT98.2275 S23:01:39.99 0.11.0M
AGGHT112.0233 P23:01:29.07 -0.11.0M
AGGHT112.0233 S23:01:43.89 0.01.0M
SOHHT132.5359 P23:01:32.65 0.21.0M
SOHHT132.5359 S23:01:49.08 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uusy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         23:01:09.94
  Latitude       39.6288 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3748 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       106 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.55 +/- 0.17  7      
  M     1.55      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.3 200 P    23:01:16.99 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 200 S    23:01:22.53 -0.1 M 1.0 NEO 
  PAIG HT  0.4 37 P    23:01:17.76 -0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.4 37 S    23:01:24.03  0.1 M 1.0 PAIG 
  AOS2 HT  0.6 143 P    23:01:22.00  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.6 143 S    23:01:30.89 -0.0 M 1.0 AOS2 
  PLG  HL  0.7  4 P    23:01:24.15 -0.4 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7  4 S    23:01:35.44 -0.1 M 1.0 PLG 
  LIT  HT  0.8 305 P    23:01:26.61  0.6 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.8 305 S    23:01:38.47  0.2 M 1.0 LIT 
  OUR  HT  0.8 33 P    23:01:26.38  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.8 33 S    23:01:38.56  0.0 M 1.0 OUR 
  TYRN HT  0.9 275 P    23:01:26.93 -0.0 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.9 275 S    23:01:39.99  0.1 M 1.0 TYRN 
  AGG  HT  1.0 233 P    23:01:29.07 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.0 233 S    23:01:43.89  0.0 M 1.0 AGG 
  SOH  HT  1.2 359 P    23:01:32.65  0.2 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  1.2 359 S    23:01:49.08 -0.4 M 1.0 SOH 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.3 200 MLv   1.16 -0.40  0.174678   
  PAIG HT  0.4 37 MLv   1.00 -0.55  0.0522193   
  AOS2 HT  0.6 143 MLv   1.64 0.08  0.10025   
  PLG  HL  0.7  4 MLv   1.65 0.10  0.086743   
  LIT  HT  0.8 305 MLv   1.50 -0.05  0.0401398   
  OUR  HT  0.8 33 MLv   1.84 0.29  0.119168   
  TYRN HT  0.9 275 MLv   1.62 0.06  0.0519857   
  AGG  HT  1.0 233 MLv   1.65 0.10  0.0481948   
  SOH  HT  1.2 359 MLv   1.63 0.07  0.0460443