Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 22:51:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
40.0132° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2755° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 26.4 χμ Ν των Καρυών
81.7 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου
230.5 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
OURHT43.5325 P22:51:55.40 0.21.0M
OURHT43.5325 S22:52:00.84 -0.31.0M
PAIGHT51.7261 P22:51:56.37 -0.21.0M
PAIGHT51.7261 S22:52:03.40 -0.21.0M
LIAHL78.2 99 P22:52:01.15 0.31.0M
LIAHL78.2 99 S22:52:10.98 -0.21.0M
PLGHL81.1299 P22:52:01.55 0.11.0M
PLGHL81.1299 S22:52:12.20 0.11.0M
THASHT75.9 30 P22:52:00.61 0.11.0M
THASHT75.9 30 S22:52:10.18 -0.31.0M
AOS2HT103.1201 P22:52:04.71 -0.11.0M
AOS2HT103.1201 S22:52:18.21 0.11.0M
KAVAHT110.9 10 P22:52:06.39 0.31.0M
KAVAHT110.9 10 S22:52:20.46 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uusq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         22:51:47.32
  Latitude       40.0132 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2755 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       102 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.29 +/- 0.30  7      
  M     1.29      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.4 325 P    22:51:55.40  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.4 325 S    22:52:00.84 -0.3 M 1.0 OUR 
  PAIG HT  0.5 261 P    22:51:56.37 -0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 261 S    22:52:03.40 -0.2 M 1.0 PAIG 
  THAS HT  0.7 30 P    22:52:00.61  0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 30 S    22:52:10.18 -0.3 M 1.0 THAS 
  LIA  HL  0.7 99 P    22:52:01.15  0.3 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 99 S    22:52:10.98 -0.2 M 1.0 LIA 
  PLG  HL  0.7 299 P    22:52:01.55  0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7 299 S    22:52:12.20  0.1 M 1.0 PLG 
  AOS2 HT  0.9 201 P    22:52:04.71 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 201 S    22:52:18.21  0.1 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  1.0 10 P    22:52:06.39  0.3 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.0 10 S    22:52:20.46  0.1 M 1.0 KAVA 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.4 325 MLv   0.81 -0.48  0.0421845   
  PAIG HT  0.5 261 MLv   0.74 -0.55  0.0170858   
  THAS HT  0.7 30 MLv   1.50 0.21  0.0660688   
  LIA  HL  0.7 99 MLv   1.51 0.23  0.132787   
  PLG  HL  0.7 299 MLv   1.40 0.11  0.0492615   
  AOS2 HT  0.9 201 MLv   1.60 0.31  0.0610244   
  KAVA HT  1.0 10 MLv   1.24 -0.04  0.0511963