Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 22:34:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0638° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.9173° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 18.4 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
52.4 χμ ΝΝΑ της Χαλκίδας
87.4 χμ Α της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DIONHL2.1 41 P22:34:34.51 0.21.0M
DIONHL2.1 41 S22:34:35.49 0.01.0M
PTLHL5.0249 P22:34:34.68 0.11.0M
PTLHL5.0249 S22:34:35.84 -0.11.0M
ATHUHA15.9227 P22:34:36.10 0.01.0M
ATHUHA15.9227 S22:34:38.44 -0.21.0M
MRTHHA6.8 17 P22:34:34.70 0.01.0M
MRTHHA6.8 17 S22:34:35.90 -0.31.0M
ATHHL20.2240 P22:34:36.94 0.11.0M
ATHHL20.2240 S22:34:39.80 -0.11.0M
NOACHL20.1240 P22:34:36.95 0.21.0M
NOACHL20.1240 S22:34:39.80 -0.11.0M
VLYHL25.9205 P22:34:37.94 0.21.0M
VLYHL25.9205 S22:34:41.34 -0.21.0M
KARYHA45.6 94 P22:34:41.03 0.01.0M
KARYHA45.6 94 S22:34:47.15 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uusc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         22:34:32.77
  Latitude       38.0638 deg +/-   0 km
  Longitude       23.9173 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.06 +/- 0.18  6      
  M     1.06      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DION HL  0.0 41 P    22:34:34.51  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.0 41 S    22:34:35.49  0.0 M 1.0 DION 
  PTL  HL  0.0 249 P    22:34:34.68  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.0 249 S    22:34:35.84 -0.1 M 1.0 PTL 
  MRTH HA  0.1 17 P    22:34:34.70  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.1 17 S    22:34:35.90 -0.3 M 1.0 MRTH 
  ATHU HA  0.1 227 P    22:34:36.10 -0.0 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.1 227 S    22:34:38.44 -0.2 M 1.0 ATHU 
  ATH  HL  0.2 240 P    22:34:36.94  0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.2 240 S    22:34:39.80 -0.1 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.2 240 P    22:34:36.95  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.2 240 S    22:34:39.80 -0.1 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.2 205 P    22:34:37.94  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.2 205 S    22:34:41.34 -0.2 M 1.0 VLY 
  KARY HA  0.4 94 P    22:34:41.03  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.4 94 S    22:34:47.15 -0.1 M 1.0 KARY 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DION HL  0.0 41 MLv   0.29 -0.76  0.38845   
  PTL  HL  0.0 249 MLv   0.78 -0.27  0.359405   
  MRTH HA  0.1 17 MLv   1.15 0.10  0.763532   
  ATHU HA  0.1 227 MLv   0.92 -0.14  0.161848   
  ATH  HL  0.2 240 MLv   1.06 0.01  0.286552   
  NOAC HL  0.2 240 MLv   1.30 0.25  0.498851   
  VLY  HL  0.2 205 MLv   1.12 0.06  0.234571   
  KARY HA  0.4 94 MLv   1.46 0.40  0.163949