Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 20:36:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7063° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3953° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 42.8 χμ ΝΔ της Αθήνας
48.1 χμ ΑΝΑ της Κορίνθου
54.1 χμ ΑΒΑ του Ναυπλίου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EPIDHA26.4247 P20:36:54.14 0.21.0M
EPIDHA26.4247 S20:36:57.35 -0.41.0M
VLYHL38.6 65 P20:36:55.60 -0.31.0M
VLYHL38.6 65 S20:37:01.43 0.11.0M
MDRAHA39.9 9 P20:36:56.39 0.31.0M
MDRAHA39.9 9 S20:37:00.97 -0.71.0M
LTKHP51.5313 P20:36:58.56 0.51.0M
LTKHP51.5313 S20:37:04.61 -0.41.0M
DIONHL62.7 49 P20:36:59.88 0.01.0M
MRTHHA66.6 46 P20:37:00.62 0.11.0M
MRTHHA66.6 46 S20:37:08.96 -0.31.0M
GURHP96.0285 P20:37:05.50 0.11.0M
KARYHA98.4 68 P20:37:05.65 0.01.0M
KLVHL115.5289 P20:37:09.09 0.71.0M
KLVHL115.5289 S20:37:23.26 -0.11.0M
KYMIHL120.1 31 P20:37:09.47 0.41.0M
KYMIHL120.1 31 S20:37:24.33 -0.11.0M
VLIHL116.9200 P20:37:08.80 0.31.0M
VLIHL116.9200 S20:37:23.10 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuof
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         20:36:48.84
  Latitude       37.7063 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3953 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       131 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.52 +/- 0.31  9      
  M     1.52      9 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EPID HA  0.2 247 P    20:36:54.14  0.2 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.2 247 S    20:36:57.35 -0.4 M 1.0 EPID 
  VLY  HL  0.3 65 P    20:36:55.60 -0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.3 65 S    20:37:01.43  0.1 M 1.0 VLY 
  MDRA HA  0.4  9 P    20:36:56.39  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.4  9 S    20:37:00.97 -0.7 M 1.0 MDRA 
  LTK  HP  0.5 313 P    20:36:58.56  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.5 313 S    20:37:04.61 -0.4 M 1.0 LTK 
  DION HL  0.6 49 P    20:36:59.88  0.0 M 1.0 DION 
  MRTH HA  0.6 46 P    20:37:00.62  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.6 46 S    20:37:08.96 -0.3 M 1.0 MRTH 
  GUR  HP  0.9 285 P    20:37:05.50  0.1 M 1.0 GUR 
  KARY HA  0.9 68 P    20:37:05.65  0.0 M 1.0 KARY 
  KLV  HL  1.0 289 P    20:37:09.09  0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 289 S    20:37:23.26 -0.1 M 1.0 KLV 
  VLI  HL  1.1 200 P    20:37:08.80  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.1 200 S    20:37:23.10 -0.4 M 1.0 VLI 
  KYMI HL  1.1 31 P    20:37:09.47  0.4 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  1.1 31 S    20:37:24.33 -0.1 M 1.0 KYMI 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EPID HA  0.2 247 MLv   1.22 -0.30  0.287779   
  VLY  HL  0.3 65 MLv   1.21 -0.31  0.139327   
  MDRA HA  0.4  9 MLv   1.14 -0.37  0.111535   
  LTK  HP  0.5 313 MLv   0.76 -0.76  0.0899289   
  DION HL  0.6 49 MLv   1.33 -0.19  0.146569   
  MRTH HA  0.6 46 MLv   1.66 0.14  0.105903   
  GUR  HP  0.9 285 MLv   1.55 0.03  0.0591463   
  KARY HA  0.9 68 MLv   2.03 0.51  0.17347   
  KLV  HL  1.0 289 MLv   1.59 0.08  0.0394324   
  VLI  HL  1.1 200 MLv   2.15 0.63  0.236876   
  KYMI HL  1.1 31 MLv   1.97 0.46  0.118401