Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 20:24:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
34.5170° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3238° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 91.6 χμ Ν του Ηρακλείου
122.2 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
411.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC60.1 13 P20:24:35.76 -0.11.0M
PFKSHC60.1 13 S20:24:44.16 0.01.0M
IMODHC69.8316 P20:24:37.49 0.11.0M
IMODHC69.8316 S20:24:47.05 0.11.0M
SIVAHL72.7320 P20:24:38.05 0.21.0M
SIVAHL72.7320 S20:24:47.28 -0.41.0M
NPSHL86.8 18 P20:24:39.65 -0.51.0M
NPSHL86.8 18 S20:24:52.20 0.41.0M
STIAHC103.5 43 P20:24:42.79 0.01.0M
STIAHC103.5 43 S20:24:56.53 0.11.0M
ZKRHL105.2 51 P20:24:42.79 -0.31.0M
ZKRHL105.2 51 S20:24:57.15 0.11.0M
GVDHL118.6287 P20:24:45.52 0.31.0M
GVDHL118.6287 S20:25:00.88 0.11.0M
GVDSHC121.1287 P20:24:45.92 0.21.0M
GVDSHC121.1287 S20:25:01.00 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uunu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         20:24:24.80
  Latitude       34.5170 deg +/-   1 km
  Longitude       25.3238 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       236 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.24 +/- 0.11  6      
  M     2.24      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.5 13 P    20:24:35.76 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.5 13 S    20:24:44.16 -0.0 M 1.0 PFKS 
  IMOD HC  0.6 316 P    20:24:37.49  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.6 316 S    20:24:47.05  0.1 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.7 320 P    20:24:38.05  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.7 320 S    20:24:47.28 -0.4 M 1.0 SIVA 
  NPS  HL  0.8 18 P    20:24:39.65 -0.5 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.8 18 S    20:24:52.20  0.4 M 1.0 NPS 
  STIA HC  0.9 43 P    20:24:42.79 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.9 43 S    20:24:56.53  0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.9 51 P    20:24:42.79 -0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.9 51 S    20:24:57.15  0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.1 287 P    20:24:45.52  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 287 S    20:25:00.88  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.1 287 P    20:24:45.92  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 287 S    20:25:01.00 -0.6 M 1.0 GVDS 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.5 13 MLv   2.24 -0.01  0.43214   
  IMOD HC  0.6 316 MLv   2.55 0.31  0.793013   
  SIVA HL  0.7 320 MLv   2.40 0.16  0.547182   
  NPS  HL  0.8 18 MLv   1.90 -0.34  0.14831   
  STIA HC  0.9 43 MLv   2.22 -0.02  0.251049   
  ZKR  HL  0.9 51 MLv   2.11 -0.13  0.194104   
  GVD  HL  1.1 287 MLv   2.32 0.08  0.206764   
  GVDS HC  1.1 287 MLv   2.16 -0.08  0.178919