Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 18:21:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6195° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8112° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
33
 Επίκεντρο 20.5 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
50.8 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
259.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP10.3 13 P18:21:27.12 0.31.0M
LTHKHP10.3 13 S18:21:29.02 0.21.0M
RTZLHT50.9356 P18:21:33.38 0.01.0M
RTZLHT50.9356 S18:21:40.55 0.31.0M
VLSHL65.0342 P18:21:35.54 -0.11.0M
VLSHL65.0342 S18:21:44.34 0.01.0M
AXSHP81.1 38 P18:21:38.07 -0.11.0M
AXSHP81.1 38 S18:21:48.59 -0.21.0M
DMLNHT78.8331 P18:21:38.19 0.31.0M
RLSHL75.1 50 P18:21:36.99 -0.31.0M
RLSHL75.1 50 S18:21:46.63 -0.51.0M
DROHP87.3 65 P18:21:39.12 -0.11.0M
DROHP87.3 65 S18:21:50.92 0.31.0M
FSKHP95.9347 P18:21:40.37 -0.21.0M
FSKHP95.9347 S18:21:53.35 0.51.0M
PLEVHP102.5 31 P18:21:41.70 0.11.0M
EVGIHT112.2353 P18:21:42.79 -0.31.0M
EVGIHT112.2353 S18:21:57.86 0.41.0M
ITMHL109.9116 P18:21:42.83 0.01.0M
ITMHL109.9116 S18:21:57.50 0.51.0M
PDOHP113.6 17 P18:21:43.04 -0.31.0M
PDOHP113.6 17 S18:21:58.48 0.61.0M
AGRPCL117.6 43 P18:21:43.73 -0.31.0M
AGRPCL117.6 43 S18:21:59.17 0.21.0M
NYDRHT122.0355 P18:21:44.17 -0.41.0M
NYDRHT122.0355 S18:22:00.34 0.31.0M
PVOHP127.3 30 P18:21:45.67 0.21.0M
MG00CL133.1 48 P18:21:45.70 -0.71.0M
MG00CL133.1 48 S18:22:03.26 0.11.0M
ANXHP145.4 42 P18:21:48.16 -0.21.0M
ANXHP145.4 42 S18:22:06.74 0.01.0M
GURHP139.1 75 P18:21:47.49 0.01.0M
GURHP139.1 75 S18:22:05.17 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uujt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         18:21:24.28
  Latitude       37.6195 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8112 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       214 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.22 +/- 0.12 14      
  M     2.22      14 preferred 

33 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.1 13 P    18:21:27.12  0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 13 S    18:21:29.02  0.2 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.5 356 P    18:21:33.38  0.0 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 356 S    18:21:40.55  0.3 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.6 342 P    18:21:35.54 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 342 S    18:21:44.34  0.0 M 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.7 50 P    18:21:36.99 -0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 50 S    18:21:46.63 -0.5 M 1.0 RLS 
  DMLN HT  0.7 331 P    18:21:38.19  0.3 M 1.0 DMLN 
  AXS  HP  0.7 38 P    18:21:38.07 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 38 S    18:21:48.59 -0.2 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.8 65 P    18:21:39.12 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 65 S    18:21:50.92  0.3 M 1.0 DRO 
  FSK  HP  0.9 347 P    18:21:40.37 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.9 347 S    18:21:53.35  0.5 M 1.0 FSK 
  PLEV HP  0.9 31 P    18:21:41.70  0.1 M 1.0 PLEV 
  ITM  HL  1.0 116 P    18:21:42.83 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.0 116 S    18:21:57.50  0.5 M 1.0 ITM 
  EVGI HT  1.0 353 P    18:21:42.79 -0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.0 353 S    18:21:57.86  0.4 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  1.0 17 P    18:21:43.04 -0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.0 17 S    18:21:58.48  0.6 M 1.0 PDO 
  AGRP CL  1.1 43 P    18:21:43.73 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 43 S    18:21:59.17  0.2 M 1.0 AGRP 
  NYDR HT  1.1 355 P    18:21:44.17 -0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.1 355 S    18:22:00.34  0.3 M 1.0 NYDR 
  PVO  HP  1.1 30 P    18:21:45.67  0.2 M 1.0 PVO 
  MG00 CL  1.2 48 P    18:21:45.70 -0.7 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 48 S    18:22:03.26  0.1 M 1.0 MG00 
  GUR  HP  1.3 75 P    18:21:47.49  0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 75 S    18:22:05.17  0.1 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  1.3 42 P    18:21:48.16 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 42 S    18:22:06.74  0.0 M 1.0 ANX 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.1 13 MLv   2.60 0.38  17.5419   
  RTZL HT  0.5 356 MLv   2.44 0.22  1.17471   
  VLS  HL  0.6 342 MLv   2.38 0.16  0.563508   
  RLS  HL  0.7 50 MLv   2.11 -0.11  0.271681   
  DMLN HT  0.7 331 MLv   2.42 0.20  0.729512   
  AXS  HP  0.7 38 MLv   2.07 -0.15  0.232426   
  DRO  HP  0.8 65 MLv   1.95 -0.27  0.344496   
  FSK  HP  0.9 347 MLv   2.28 0.06  0.314918   
  PLEV HP  0.9 31 MLv   2.19 -0.03  0.236739   
  ITM  HL  1.0 116 MLv   2.18 -0.04  0.214273   
  EVGI HT  1.0 353 MLv   2.26 0.03  0.248124   
  PDO  HP  1.0 17 MLv   2.49 0.27  0.417423   
  AGRP CL  1.1 43 MLv   1.96 -0.26  0.116885   
  NYDR HT  1.1 355 MLv   2.22 -0.00  0.146534   
  PVO  HP  1.1 30 MLv   2.28 0.06  0.221745   
  MG00 CL  1.2 48 MLv   2.02 -0.20  0.147345   
  GUR  HP  1.3 75 MLv   2.10 -0.12  0.128602   
  ANX  HP  1.3 42 MLv   2.15 -0.07  0.133434