Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 17:14:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5217° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8628° Α
 Εστιακό Βάθος
22 χμ
 Αρ. αφίξεων
31
 Επίκεντρο 30.1 χμ Ν της Ζακύνθου
54.8 χμ ΔΝΔ του Πύργου
257.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP21.0354 P17:14:50.26 -0.21.0M
LTHKHP21.0354 S17:14:53.89 -0.51.0M
RTZLHT62.2353 P17:14:56.28 0.01.0M
RTZLHT62.2353 S17:15:04.72 0.11.0M
VLSHL76.7342 P17:14:58.33 -0.21.0M
VLSHL76.7342 S17:15:08.90 0.31.0M
AXSHP87.5 31 P17:14:59.82 -0.31.0M
AXSHP87.5 31 S17:15:11.46 0.11.0M
DMLNHT90.5332 P17:15:00.91 0.31.0M
DROHP88.6 57 P17:14:59.92 -0.51.0M
DROHP88.6 57 S17:15:11.82 0.01.0M
ITMHL101.4112 P17:15:02.52 0.21.0M
ITMHL101.4112 S17:15:15.65 0.41.0M
FSKHP107.5346 P17:15:03.18 0.01.0M
FSKHP107.5346 S17:15:17.36 0.61.0M
AGRPCL123.0 38 P17:15:05.23 -0.41.0M
AGRPCL123.0 38 S17:15:21.09 0.11.0M
EVGIHT123.6352 P17:15:05.54 -0.11.0M
EVGIHT123.6352 S17:15:21.50 0.41.0M
KLVHL127.2 63 P17:15:06.47 0.11.0M
KLVHL127.2 63 S17:15:22.29 0.01.0M
PDOHP123.0 13 P17:15:05.44 -0.11.0M
PDOHP123.0 13 S17:15:21.07 0.11.0M
NYDRHT133.3354 P17:15:06.97 -0.11.0M
NYDRHT133.3354 S17:15:24.19 0.61.0M
KALEHA147.9 49 P17:15:08.85 -0.21.0M
KALEHA147.9 49 S17:15:27.00 -0.11.0M
PYRGCL141.4 46 P17:15:08.03 -0.21.0M
PYRGCL141.4 46 S17:15:25.86 0.31.0M
ANXHP150.9 38 P17:15:09.81 0.31.0M
ANXHP150.9 38 S17:15:27.36 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuho
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         17:14:45.36
  Latitude       37.5217 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8628 deg +/-   1 km
  Depth           22 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       220 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.98 +/- 0.14 12      
  M     1.98      12 preferred 

31 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 354 P    17:14:50.26 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 354 S    17:14:53.89 -0.5 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 353 P    17:14:56.28 -0.0 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 353 S    17:15:04.72  0.1 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.7 342 P    17:14:58.33 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 342 S    17:15:08.90  0.3 M 1.0 VLS 
  AXS  HP  0.8 31 P    17:14:59.82 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 31 S    17:15:11.46  0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.8 57 P    17:14:59.92 -0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 57 S    17:15:11.82  0.0 M 1.0 DRO 
  DMLN HT  0.8 332 P    17:15:00.91  0.3 M 1.0 DMLN 
  ITM  HL  0.9 112 P    17:15:02.52  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 112 S    17:15:15.65  0.4 M 1.0 ITM 
  FSK  HP  1.0 346 P    17:15:03.18 -0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.0 346 S    17:15:17.36  0.6 M 1.0 FSK 
  PDO  HP  1.1 13 P    17:15:05.44 -0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 13 S    17:15:21.07  0.1 M 1.0 PDO 
  AGRP CL  1.1 38 P    17:15:05.23 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 38 S    17:15:21.09  0.1 M 1.0 AGRP 
  EVGI HT  1.1 352 P    17:15:05.54 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.1 352 S    17:15:21.50  0.4 M 1.0 EVGI 
  KLV  HL  1.1 63 P    17:15:06.47  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 63 S    17:15:22.29 -0.0 M 1.0 KLV 
  NYDR HT  1.2 354 P    17:15:06.97 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.2 354 S    17:15:24.19  0.6 M 1.0 NYDR 
  PYRG CL  1.3 46 P    17:15:08.03 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 46 S    17:15:25.86  0.3 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  1.3 49 P    17:15:08.85 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.3 49 S    17:15:27.00 -0.1 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.4 38 P    17:15:09.81  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.4 38 S    17:15:27.36 -0.5 M 1.0 ANX 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 354 MLv   1.94 -0.04  2.04177   
  RTZL HT  0.6 353 MLv   2.10 0.12  0.309159   
  VLS  HL  0.7 342 MLv   2.15 0.17  0.289829   
  AXS  HP  0.8 31 MLv   1.82 -0.16  0.120517   
  DRO  HP  0.8 57 MLv   1.94 -0.04  0.325579   
  DMLN HT  0.8 332 MLv   2.46 0.48  0.708256   
  ITM  HL  0.9 112 MLv   1.81 -0.16  0.101864   
  FSK  HP  1.0 346 MLv   2.09 0.11  0.179156   
  PDO  HP  1.1 13 MLv   2.43 0.45  0.325986   
  AGRP CL  1.1 38 MLv   1.77 -0.21  0.0710836   
  EVGI HT  1.1 352 MLv   2.28 0.30  0.229721   
  KLV  HL  1.1 63 MLv   1.95 -0.03  0.0783796   
  NYDR HT  1.2 354 MLv   1.94 -0.04  0.0679715   
  PYRG CL  1.3 46 MLv   1.62 -0.36  0.0256244   
  KALE HA  1.3 49 MLv   1.90 -0.08  0.0721279   
  ANX  HP  1.4 38 MLv   1.84 -0.14  0.061144