Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 15:27:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5517° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.5912° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 24.7 χμ ΒΑ του Μεσολογγίου
30.2 χμ ΝΝΔ του Καρπενησίου
197.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PVOHP9.2321 P15:27:24.17 0.01.0M
PVOHP9.2321 S15:27:26.81 0.21.0M
AGRPCL20.8146 P15:27:25.05 -0.51.0M
AGRPCL20.8146 S15:27:28.68 -0.31.0M
PLEVHP22.3226 P15:27:25.12 -0.61.0M
ANXHP29.0 81 P15:27:26.68 -0.21.0M
ANXHP29.0 81 S15:27:31.45 0.11.0M
EFPHP30.7117 P15:27:26.71 -0.31.0M
EFPHP30.7117 S15:27:31.94 0.41.0M
PDOHP35.8278 P15:27:27.75 0.01.0M
PDOHP35.8278 S15:27:33.22 0.31.0M
AXSHP43.7205 P15:27:29.02 0.11.0M
AXSHP43.7205 S15:27:35.74 0.71.0M
AMPLHP52.7321 P15:27:30.37 0.01.0M
AMPLHP52.7321 S15:27:37.44 -0.11.0M
KALEHA51.0110 P15:27:30.13 -0.11.0M
KALEHA51.0110 S15:27:37.55 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uudz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         15:27:20.98
  Latitude       38.5517 deg +/-   1 km
  Longitude       21.5912 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       120 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.99 +/- 0.19  7      
  M     0.99      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PVO  HP  0.1 321 P    15:27:24.17  0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.1 321 S    15:27:26.81  0.2 M 1.0 PVO 
  AGRP CL  0.2 146 P    15:27:25.05 -0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 146 S    15:27:28.68 -0.3 M 1.0 AGRP 
  PLEV HP  0.2 226 P    15:27:25.12 -0.6 M 1.0 PLEV 
  ANX  HP  0.3 81 P    15:27:26.68 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 81 S    15:27:31.45  0.1 M 1.0 ANX 
  EFP  HP  0.3 117 P    15:27:26.71 -0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 117 S    15:27:31.94  0.4 M 1.0 EFP 
  PDO  HP  0.3 278 P    15:27:27.75 -0.0 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.3 278 S    15:27:33.22  0.3 M 1.0 PDO 
  AXS  HP  0.4 205 P    15:27:29.02  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 205 S    15:27:35.74  0.7 M 1.0 AXS 
  KALE HA  0.5 110 P    15:27:30.13 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.5 110 S    15:27:37.55  0.3 M 1.0 KALE 
  AMPL HP  0.5 321 P    15:27:30.37  0.0 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 321 S    15:27:37.44 -0.1 M 1.0 AMPL 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PVO  HP  0.1 321 MLv   1.97 0.98  4.36057   
  AGRP CL  0.2 146 MLv   0.63 -0.37  0.10185   
  PLEV HP  0.2 226 MLv   0.62 -0.38  0.091292   
  ANX  HP  0.3 81 MLv   0.95 -0.04  0.13357   
  EFP  HP  0.3 117 MLv   0.95 -0.04  0.121458   
  PDO  HP  0.3 278 MLv   1.18 0.19  0.154294   
  AXS  HP  0.4 205 MLv   0.93 -0.06  0.054792   
  KALE HA  0.5 110 MLv   1.14 0.15  0.0581095   
  AMPL HP  0.5 321 MLv   1.14 0.15  0.0530118