Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 14:34:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4980° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8740° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 32.7 χμ Ν της Ζακύνθου
54.8 χμ ΔΝΔ του Πύργου
257.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP23.7352 P14:34:48.39 0.11.0M
LTHKHP23.7352 S14:34:52.05 -0.21.0M
RTZLHT64.9352 P14:34:54.43 0.11.0M
RTZLHT64.9352 S14:35:02.91 0.01.0M
AXSHP89.3 30 P14:34:58.01 -0.11.0M
AXSHP89.3 30 S14:35:09.62 0.11.0M
DROHP89.3 56 P14:34:58.09 -0.11.0M
DROHP89.3 56 S14:35:09.98 0.41.0M
FSKHP110.3346 P14:35:01.38 0.11.0M
FSKHP110.3346 S14:35:15.61 0.41.0M
PLEVHP111.9 25 P14:35:01.51 -0.11.0M
PLEVHP111.9 25 S14:35:15.40 -0.21.0M
KLVHL127.5 62 P14:35:04.16 0.01.0M
PDOHP125.3 13 P14:35:03.44 -0.21.0M
PDOHP125.3 13 S14:35:19.22 -0.11.0M
DRAGHT134.4349 P14:35:05.22 0.21.0M
KALEHA148.9 48 P14:35:06.98 -0.21.0M
KALEHA148.9 48 S14:35:25.58 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uucg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         14:34:43.09
  Latitude       37.4980 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8740 deg +/-   1 km
  Depth           19 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       284 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.06 +/- 0.18  8      
  M     2.06      8 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 352 P    14:34:48.39  0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 352 S    14:34:52.05 -0.2 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 352 P    14:34:54.43  0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 352 S    14:35:02.91 -0.0 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  0.8 30 P    14:34:58.01 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 30 S    14:35:09.62  0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.8 56 P    14:34:58.09 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 56 S    14:35:09.98  0.4 M 1.0 DRO 
  FSK  HP  1.0 346 P    14:35:01.38  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.0 346 S    14:35:15.61  0.4 M 1.0 FSK 
  PLEV HP  1.0 25 P    14:35:01.51 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.0 25 S    14:35:15.40 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.1 13 P    14:35:03.44 -0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 13 S    14:35:19.22 -0.1 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  1.1 62 P    14:35:04.16  0.0 M 1.0 KLV 
  DRAG HT  1.2 349 P    14:35:05.22  0.2 M 1.0 DRAG 
  KALE HA  1.3 48 P    14:35:06.98 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.3 48 S    14:35:25.58  0.1 M 1.0 KALE 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 352 MLv   2.04 -0.02  2.23725   
  RTZL HT  0.6 352 MLv   2.17 0.11  0.355173   
  AXS  HP  0.8 30 MLv   1.93 -0.13  0.15314   
  DRO  HP  0.8 56 MLv   1.98 -0.08  0.356907   
  FSK  HP  1.0 346 MLv   2.17 0.11  0.209529   
  PLEV HP  1.0 25 MLv   1.83 -0.23  0.0937945   
  PDO  HP  1.1 13 MLv   2.46 0.40  0.342267   
  KLV  HL  1.1 62 MLv   1.91 -0.15  0.0714471   
  DRAG HT  1.2 349 MLv   3.35 1.28  0.156398   
  KALE HA  1.3 48 MLv   1.89 -0.17  0.0700907