Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 13:53:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.7482° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.0875° Α
 Εστιακό Βάθος
33 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 94.8 χμ ΝΑ της Θήρας
95.9 χμ Δ της Καρπάθου
325.0 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC60.7180 P13:53:42.12 0.31.0M
STIAHC60.7180 S13:53:50.62 0.31.0M
NPSHL69.3219 P13:53:42.77 -0.31.0M
NPSHL69.3219 S13:53:51.91 -0.61.0M
ZKRHL71.4171 P13:53:43.60 0.31.0M
ZKRHL71.4171 S13:53:52.54 -0.51.0M
KARPHL99.5103 P13:53:47.18 0.11.0M
KARPHL99.5103 S13:53:59.59 -0.11.0M
PFKSHC96.2215 P13:53:47.29 0.61.0M
PFKSHC96.2215 S13:53:58.97 0.01.0M
SNT5HA95.8319 P13:53:46.58 0.01.0M
SNT5HA95.8319 S13:53:58.65 -0.11.0M
IDIMN119.9245 P13:53:49.84 0.11.0M
IDIMN119.9245 S13:54:04.32 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuax
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         13:53:30.55
  Latitude       35.7482 deg +/-   1 km
  Longitude       26.0875 deg +/-   1 km
  Depth           33 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       144 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.12 +/- 0.09  7      
  M     2.12      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.5 180 P    13:53:42.12  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.5 180 S    13:53:50.62  0.3 M 1.0 STIA 
  NPS  HL  0.6 219 P    13:53:42.77 -0.3 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 219 S    13:53:51.91 -0.6 M 1.0 NPS 
  ZKR  HL  0.6 171 P    13:53:43.60  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.6 171 S    13:53:52.54 -0.5 M 1.0 ZKR 
  SNT5 HA  0.9 319 P    13:53:46.58  0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  0.9 319 S    13:53:58.65 -0.1 M 1.0 SNT5 
  PFKS HC  0.9 215 P    13:53:47.29  0.6 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 215 S    13:53:58.97 -0.0 M 1.0 PFKS 
  KARP HL  0.9 103 P    13:53:47.18  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.9 103 S    13:53:59.59 -0.1 M 1.0 KARP 
  IDI  MN  1.1 245 P    13:53:49.84  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.1 245 S    13:54:04.32 -0.0 M 1.0 IDI 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.5 180 MLv   2.10 -0.02  0.312093   
  NPS  HL  0.6 219 MLv   2.14 0.03  0.314644   
  ZKR  HL  0.6 171 MLv   2.00 -0.12  0.21878   
  SNT5 HA  0.9 319 MLv   2.15 0.03  0.137089   
  PFKS HC  0.9 215 MLv   2.22 0.10  0.272199   
  KARP HL  0.9 103 MLv   1.91 -0.21  0.170541   
  IDI  MN  1.1 245 MLv   2.23 0.11  0.21225