Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 12:14:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4423° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4657° Α
 Εστιακό Βάθος
27 χμ
 Αρ. αφίξεων
74
 Επίκεντρο 59.0 χμ Δ της Χίου
82.2 χμ ΒΑ της Ανδρου
159.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CHOSHT51.3 97 P12:14:45.87 -0.31.0M
CHOSHT51.3 97 S12:14:53.48 0.01.0M
SKYHL93.5301 P12:14:52.38 0.11.0M
SKYHL93.5301 S12:15:04.72 0.41.0M
SKY1HI93.6303 P12:14:52.89 0.61.0M
SKY1HI93.6303 S12:15:04.70 0.41.0M
KARYHA100.8243 P12:14:53.34 -0.11.0M
KARYHA100.8243 S12:15:06.29 0.01.0M
TNSAHL103.8195 P12:14:53.91 0.11.0M
TNSAHL103.8195 S12:15:06.85 -0.11.0M
PRKHL113.0 38 P12:14:55.30 0.21.0M
PRKHL113.0 38 S12:15:09.32 0.01.0M
KYMIHL120.7280 P12:14:56.34 0.21.0M
KYMIHL120.7280 S12:15:11.30 0.11.0M
MYT1HI119.4 53 P12:14:56.22 0.21.0M
MYT1HI119.4 53 S12:15:11.06 0.21.0M
EFSAHL128.9341 P12:14:57.49 0.31.0M
EFSAHL128.9341 S12:15:12.99 0.11.0M
KRL1HI130.2123 P12:14:57.93 0.61.0M
KRL1HI130.2123 S12:15:13.29 0.01.0M
MRTHHA137.8255 P12:14:58.71 0.41.0M
MRTHHA137.8255 S12:15:14.94 -0.11.0M
DIONHL139.8253 P12:14:58.95 0.31.0M
DIONHL139.8253 S12:15:15.62 0.11.0M
ATHUHA156.1250 P12:15:00.80 0.11.0M
ATHUHA156.1250 S12:15:18.88 -0.31.0M
VLYHL160.2246 P12:15:01.43 0.21.0M
VLYHL160.2246 S12:15:20.10 0.01.0M
AOS2HT161.0299 P12:15:01.56 0.21.0M
AOS2HT161.0299 S12:15:20.24 0.01.0M
ATHHL161.4251 P12:15:01.73 0.41.0M
LIAHL163.6351 P12:15:01.64 0.01.0M
LIAHL163.6351 S12:15:20.37 -0.31.0M
STFNHA170.3260 P12:15:03.16 0.61.0M
STFNHA170.3260 S12:15:22.15 -0.41.0M
MDRAHA179.7256 P12:15:04.06 0.31.0M
MDRAHA179.7256 S12:15:24.64 0.11.0M
VILLHA190.4261 P12:15:05.57 0.31.0M
VILLHA190.4261 S12:15:27.09 0.01.0M
ATALHA214.3277 P12:15:08.51 0.31.0M
LKRHL215.8276 P12:15:08.61 0.21.0M
LKRHL215.8276 S12:15:32.36 -0.31.0M
EPIDHA225.2246 P12:15:09.99 0.41.0M
EPIDHA225.2246 S12:15:34.88 0.01.0M
LOUTHA223.4257 P12:15:09.67 0.31.0M
LOUTHA223.4257 S12:15:34.56 0.11.0M
LTKHP223.1258 P12:15:09.62 0.21.0M
SMTHHL225.6 1 P12:15:09.33 -0.21.0M
SMTHHL225.6 1 S12:15:34.66 -0.11.0M
THERAHL230.8180 P12:15:09.78 -0.41.0M
THERAHL230.8180 S12:15:35.73 -0.21.0M
AXARHA246.5278 P12:15:12.90 0.51.0M
AXARHA246.5278 S12:15:39.35 -0.41.0M
OURHT246.0329 P12:15:12.36 0.21.0M
THALHA248.9260 P12:15:12.86 0.21.0M
THALHA248.9260 S12:15:39.93 -0.21.0M
THASHT249.0345 P12:15:11.86 -0.71.0M
THASHT249.0345 S12:15:39.60 -0.41.0M
ALNHT277.3 10 P12:15:15.64 -0.41.0M
ALNHT277.3 10 S12:15:45.82 -0.21.0M
GURHP278.7258 P12:15:16.75 0.11.0M
PANRCL280.3268 P12:15:17.05 0.41.0M
PANRCL280.3268 S12:15:47.00 -0.31.0M
KALEHA289.8269 P12:15:18.33 0.31.0M
KALEHA289.8269 S12:15:49.30 -0.31.0M
KLVHL292.9261 P12:15:18.45 0.11.0M
TEMECL292.9265 P12:15:18.75 0.51.0M
TEMECL292.9265 S12:15:50.11 0.01.0M
VLIHL293.3229 P12:15:18.41 0.11.0M
VLIHL293.3229 S12:15:49.74 -0.41.0M
KAVAHT295.2344 P12:15:17.88 -0.61.0M
VLXHP295.8246 P12:15:19.32 0.51.0M
VLXHP295.8246 S12:15:50.37 -0.61.0M
ANXHP308.8273 P12:15:21.09 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utxq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         12:14:36.43
  Latitude       38.4423 deg +/-   0 km
  Longitude       25.4657 deg +/-   0 km
  Depth           27 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       56 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.34 +/- 0.17 31      
  M     3.34      31 preferred 

74 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CHOS HT  0.5 97 P    12:14:45.87 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  0.5 97 S    12:14:53.48 -0.0 M 1.0 CHOS 
  SKY  HL  0.8 301 P    12:14:52.38  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.8 301 S    12:15:04.72  0.4 M 1.0 SKY 
  SKY1 HI  0.8 303 P    12:14:52.89  0.6 M 1.0 SKY1 
  SKY1 HI  0.8 303 S    12:15:04.70  0.4 M 1.0 SKY1 
  KARY HA  0.9 243 P    12:14:53.34 -0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.9 243 S    12:15:06.29  0.0 M 1.0 KARY 
  TNSA HL  0.9 195 P    12:14:53.91  0.1 M 1.0 TNSA 
  TNSA HL  0.9 195 S    12:15:06.85 -0.1 M 1.0 TNSA 
  PRK  HL  1.0 38 P    12:14:55.30  0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.0 38 S    12:15:09.32 -0.0 M 1.0 PRK 
  MYT1 HI  1.1 53 P    12:14:56.22  0.2 M 1.0 MYT1 
  MYT1 HI  1.1 53 S    12:15:11.06  0.2 M 1.0 MYT1 
  KYMI HL  1.1 280 P    12:14:56.34  0.2 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  1.1 280 S    12:15:11.30  0.1 M 1.0 KYMI 
  EFSA HL  1.2 341 P    12:14:57.49  0.3 M 1.0 EFSA 
  EFSA HL  1.2 341 S    12:15:12.99  0.1 M 1.0 EFSA 
  KRL1 HI  1.2 123 P    12:14:57.93  0.6 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  1.2 123 S    12:15:13.29  0.0 M 1.0 KRL1 
  MRTH HA  1.2 255 P    12:14:58.71  0.4 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.2 255 S    12:15:14.94 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  1.3 253 P    12:14:58.95  0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  1.3 253 S    12:15:15.62  0.1 M 1.0 DION 
  ATHU HA  1.4 250 P    12:15:00.80  0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.4 250 S    12:15:18.88 -0.3 M 1.0 ATHU 
  VLY  HL  1.4 246 P    12:15:01.43  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.4 246 S    12:15:20.10 -0.0 M 1.0 VLY 
  AOS2 HT  1.5 299 P    12:15:01.56  0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.5 299 S    12:15:20.24 -0.0 M 1.0 AOS2 
  ATH  HL  1.5 251 P    12:15:01.73  0.4 M 1.0 ATH 
  LIA  HL  1.5 351 P    12:15:01.64  0.0 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.5 351 S    12:15:20.37 -0.3 M 1.0 LIA 
  STFN HA  1.5 260 P    12:15:03.16  0.6 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.5 260 S    12:15:22.15 -0.4 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  1.6 256 P    12:15:04.06  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  1.6 256 S    12:15:24.64  0.1 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  1.7 261 P    12:15:05.57  0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.7 261 S    12:15:27.09  0.0 M 1.0 VILL 
  ATAL HA  1.9 277 P    12:15:08.51  0.3 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  1.9 276 P    12:15:08.61  0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.9 276 S    12:15:32.36 -0.3 M 1.0 LKR 
  LTK  HP  2.0 258 P    12:15:09.62  0.2 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  2.0 257 P    12:15:09.67  0.3 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  2.0 257 S    12:15:34.56  0.1 M 1.0 LOUT 
  SMTH HL  2.0  1 P    12:15:09.33 -0.2 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.0  1 S    12:15:34.66 -0.1 M 1.0 SMTH 
  EPID HA  2.0 246 P    12:15:09.99  0.4 M 1.0 EPID 
  EPID HA  2.0 246 S    12:15:34.88  0.0 M 1.0 EPID 
  THERA HL  2.1 180 P    12:15:09.78 -0.4 M 1.0 THERA
  THERA HL  2.1 180 S    12:15:35.73 -0.2 M 1.0 THERA
  OUR  HT  2.2 329 P    12:15:12.36  0.2 M 1.0 OUR 
  AXAR HA  2.2 278 P    12:15:12.90  0.5 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  2.2 278 S    12:15:39.35 -0.4 M 1.0 AXAR 
  THAS HT  2.2 345 P    12:15:11.86 -0.7 M 1.0 THAS 
  THAS HT  2.2 345 S    12:15:39.60 -0.4 M 1.0 THAS 
  THAL HA  2.2 260 P    12:15:12.86  0.2 M 1.0 THAL 
  THAL HA  2.2 260 S    12:15:39.93 -0.2 M 1.0 THAL 
  ALN  HT  2.5 10 P    12:15:15.64 -0.4 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.5 10 S    12:15:45.82 -0.2 M 1.0 ALN 
  GUR  HP  2.5 258 P    12:15:16.75  0.1 M 1.0 GUR 
  PANR CL  2.5 268 P    12:15:17.05  0.4 M 1.0 PANR 
  PANR CL  2.5 268 S    12:15:47.00 -0.3 M 1.0 PANR 
  KALE HA  2.6 269 P    12:15:18.33  0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  2.6 269 S    12:15:49.30 -0.3 M 1.0 KALE 
  VLI  HL  2.6 229 P    12:15:18.41  0.1 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.6 229 S    12:15:49.74 -0.4 M 1.0 VLI 
  KLV  HL  2.6 261 P    12:15:18.45  0.1 M 1.0 KLV 
  TEME CL  2.6 265 P    12:15:18.75  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  2.6 265 S    12:15:50.11  0.0 M 1.0 TEME 
  KAVA HT  2.7 344 P    12:15:17.88 -0.6 M 1.0 KAVA 
  VLX  HP  2.7 246 P    12:15:19.32  0.5 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  2.7 246 S    12:15:50.37 -0.6 M 1.0 VLX 
  ANX  HP  2.8 273 P    12:15:21.09  0.6 M 1.0 ANX 

41 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CHOS HT  0.5 97 MLv   3.35 0.01  9.25348   
  SKY  HL  0.8 301 MLv   3.18 -0.16  4.31236   
  SKY1 HI  0.8 303 MLv   3.49 0.15  5.25351   
  KARY HA  0.9 243 MLv   3.85 0.51  11.2223   
  TNSA HL  0.9 195 MLv   4.10 0.76  19.1907   
  PRK  HL  1.0 38 MLv   3.91 0.57  11.1917   
  MYT1 HI  1.1 53 MLv   3.88 0.54  9.72811   
  KYMI HL  1.1 280 MLv   3.01 -0.33   1.2809   
  EFSA HL  1.2 341 MLv   3.36 0.02  2.60544   
  KRL1 HI  1.2 123 MLv   3.76 0.42  6.37945   
  MRTH HA  1.2 255 MLv   3.57 0.23  3.79987   
  DION HL  1.3 253 MLv   3.02 -0.32  2.99394   
  ATHU HA  1.4 250 MLv   3.36 0.02  1.18136   
  VLY  HL  1.4 246 MLv   3.60 0.26  3.18739   
  AOS2 HT  1.5 299 MLv   3.23 -0.11  1.33696   
  ATH  HL  1.5 251 MLv   3.49 0.15  2.41513   
  LIA  HL  1.5 351 MLv   3.18 -0.16  2.32333   
  STFN HA  1.5 260 MLv   3.36 0.02  1.60217   
  MDRA HA  1.6 256 MLv   3.37 0.03  1.49706   
  VILL HA  1.7 261 MLv   3.31 -0.03  1.14167   
  ATAL HA  1.9 277 MLv   3.02 -0.32  0.449133   
  LKR  HL  1.9 276 MLv   3.20 -0.14  0.355124   
  LTK  HP  2.0 258 MLv   3.03 -0.31  1.57477   
  LOUT HA  2.0 257 MLv   3.57 0.23  1.43978   
  SMTH HL  2.0  1 MLv   3.22 -0.12  0.396609   
  EPID HA  2.0 246 MLv   3.40 0.06  0.942877   
  THERA HL  2.1 180 MLv   3.44 0.10  0.974067   
  OUR  HT  2.2 329 MLv   3.01 -0.33  0.303608   
  AXAR HA  2.2 278 MLv   2.74 -0.60  0.640251   
  THAS HT  2.2 345 MLv   3.12 -0.22  0.380655   
  THAL HA  2.2 260 MLv   3.38 0.04  1.22402   
  ALN  HT  2.5 10 MLv   3.44 0.10  0.441591   
  GUR  HP  2.5 258 MLv   3.44 0.10  0.554878   
  PANR CL  2.5 268 MLv   4.70 1.36  0.196592   
  KALE HA  2.6 269 MLv   3.30 -0.04  0.35975   
  VLI  HL  2.6 229 MLv   3.45 0.11  0.62678   
  KLV  HL  2.6 261 MLv   3.35 0.01  0.29561   
  TEME CL  2.6 265 MLv   3.21 -0.13  0.0920633   
  KAVA HT  2.7 344 MLv   2.99 -0.35  0.342322   
  VLX  HP  2.7 246 MLv   3.04 -0.30  0.182403   
  ANX  HP  2.8 273 MLv   3.31 -0.03  0.295569