Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 10:46:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3697° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9977° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 15.3 χμ ΒΒΔ του Αιγίου
26.9 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
157.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP10.2308 P10:46:47.37 0.01.0M
EFPHP10.2308 S10:46:49.37 0.31.0M
KALEHA12.6 79 P10:46:47.95 0.11.0M
KALEHA12.6 79 S10:46:49.80 -0.11.0M
LAKAHA14.5187 P10:46:48.13 0.11.0M
LAKAHA14.5187 S10:46:50.37 -0.11.0M
MG00CL6.7318 P10:46:46.82 0.01.0M
MG00CL6.7318 S10:46:48.17 0.01.0M
MG03CL6.7317 P10:46:46.82 0.01.0M
MG03CL6.7317 S10:46:48.12 -0.11.0M
MG04CL6.6319 P10:46:46.77 0.01.0M
MG04CL6.6319 S10:46:48.06 -0.11.0M
MG06CL6.6317 P10:46:46.81 0.01.0M
MG06CL6.6317 S10:46:48.08 -0.11.0M
MG07CL6.6320 P10:46:46.90 0.11.0M
MG07CL6.6320 S10:46:48.21 0.01.0M
SERGHP7.1 47 P10:46:46.91 0.01.0M
SERGHP7.1 47 S10:46:48.32 0.01.0M
ANXHP25.7345 P10:46:50.03 0.01.0M
ANXHP25.7345 S10:46:53.87 -0.11.0M
PANRCL22.0 89 P10:46:49.27 -0.11.0M
PANRCL22.0 89 S10:46:52.94 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utut
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         10:46:44.97
  Latitude       38.3697 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9977 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.09 s
  Azimuthal gap       122 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.78 +/- 0.25  9      
  M     0.78      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG04 CL  0.1 319 P    10:46:46.77  0.0 M 1.0 MG04 
  MG04 CL  0.1 319 S    10:46:48.06 -0.1 M 1.0 MG04 
  MG06 CL  0.1 317 P    10:46:46.81  0.0 M 1.0 MG06 
  MG06 CL  0.1 317 S    10:46:48.08 -0.1 M 1.0 MG06 
  MG07 CL  0.1 320 P    10:46:46.90  0.1 M 1.0 MG07 
  MG07 CL  0.1 320 S    10:46:48.21  0.0 M 1.0 MG07 
  MG00 CL  0.1 318 P    10:46:46.82  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 318 S    10:46:48.17  0.0 M 1.0 MG00 
  MG03 CL  0.1 317 P    10:46:46.82  0.0 M 1.0 MG03 
  MG03 CL  0.1 317 S    10:46:48.12 -0.1 M 1.0 MG03 
  SERG HP  0.1 47 P    10:46:46.91  0.0 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.1 47 S    10:46:48.32 -0.0 M 1.0 SERG 
  EFP  HP  0.1 308 P    10:46:47.37  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 308 S    10:46:49.37  0.3 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.1 79 P    10:46:47.95  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 79 S    10:46:49.80 -0.1 M 1.0 KALE 
  LAKA HA  0.1 187 P    10:46:48.13  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 187 S    10:46:50.37 -0.1 M 1.0 LAKA 
  PANR CL  0.2 89 P    10:46:49.27 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 89 S    10:46:52.94  0.3 M 1.0 PANR 
  ANX  HP  0.2 345 P    10:46:50.03 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 345 S    10:46:53.87 -0.1 M 1.0 ANX 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG04 CL  0.1 319 MLv   1.05 0.28  0.61491   
  MG06 CL  0.1 317 MLv   0.95 0.17  0.481418   
  MG07 CL  0.1 320 MLv   1.01 0.24  0.74887   
  MG00 CL  0.1 318 MLv   0.95 0.17  0.61465   
  MG03 CL  0.1 317 MLv   0.93 0.16  0.462301   
  SERG HP  0.1 47 MLv   0.63 -0.14  0.226761   
  EFP  HP  0.1 308 MLv   0.60 -0.18  0.173761   
  KALE HA  0.1 79 MLv   0.28 -0.50  0.0728932   
  LAKA HA  0.1 187 MLv  -0.12 -0.89  0.0263662   
  PANR CL  0.2 89 MLv   1.76 0.99  0.0253416   
  ANX  HP  0.2 345 MLv   0.50 -0.27  0.0573271