Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 08:05:26 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5415° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6103° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 24.8 χμ ΒΑ του Μεσολογγίου
30.7 χμ ΝΝΔ του Καρπενησίου
195.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PVOHP11.1318 P08:05:29.64 0.11.0M
PVOHP11.1318 S08:05:31.95 0.01.0M
AGRPCL18.9149 P08:05:30.52 -0.11.0M
AGRPCL18.9149 S08:05:33.83 0.11.0M
ANXHP27.6 78 P08:05:31.73 -0.31.0M
ANXHP27.6 78 S08:05:36.15 -0.11.0M
PLEVHP22.8231 P08:05:30.97 -0.21.0M
PLEVHP22.8231 S08:05:34.46 -0.21.0M
EFPHP28.7116 P08:05:31.98 -0.11.0M
EFPHP28.7116 S08:05:36.51 0.21.0M
MG00CL32.5116 P08:05:33.06 0.41.0M
MG00CL32.5116 S08:05:38.08 0.81.0M
PDOHP37.7280 P08:05:33.84 0.41.0M
PDOHP37.7280 S08:05:38.79 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utpk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         08:05:26.48
  Latitude       38.5415 deg +/-   1 km
  Longitude       21.6103 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       120 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.94 +/- 0.08  7      
  M     0.94      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PVO  HP  0.1 318 P    08:05:29.64  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.1 318 S    08:05:31.95  0.0 M 1.0 PVO 
  AGRP CL  0.2 149 P    08:05:30.52 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 149 S    08:05:33.83  0.1 M 1.0 AGRP 
  PLEV HP  0.2 231 P    08:05:30.97 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.2 231 S    08:05:34.46 -0.2 M 1.0 PLEV 
  ANX  HP  0.2 78 P    08:05:31.73 -0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 78 S    08:05:36.15 -0.1 M 1.0 ANX 
  EFP  HP  0.3 116 P    08:05:31.98 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 116 S    08:05:36.51  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.3 116 P    08:05:33.06  0.4 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 116 S    08:05:38.08  0.8 M 1.0 MG00 
  PDO  HP  0.3 280 P    08:05:33.84  0.4 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.3 280 S    08:05:38.79  0.0 M 1.0 PDO 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PVO  HP  0.1 318 MLv   0.95 0.02  0.374262   
  AGRP CL  0.2 149 MLv   0.86 -0.08  0.192577   
  PLEV HP  0.2 231 MLv   0.67 -0.27  0.0996289   
  ANX  HP  0.2 78 MLv   1.07 0.14  0.191738   
  EFP  HP  0.3 116 MLv   0.96 0.02  0.137391   
  MG00 CL  0.3 116 MLv   1.03 0.09   0.1689   
  PDO  HP  0.3 280 MLv   0.90 -0.03  0.0725434