Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 07:57:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.1807° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3845° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 81.5 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
109.4 χμ ΔΝΔ του Πύργου
308.3 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP71.1 34 P07:57:49.76 -0.51.0M
LTHKHP71.1 34 S07:58:00.03 0.51.0M
RTZLHT105.2 19 P07:57:55.19 -0.31.0M
RTZLHT105.2 19 S07:58:09.03 0.31.0M
VLSHL112.2 9 P07:57:56.15 -0.51.0M
VLSHL112.2 9 S07:58:10.70 0.01.0M
DMLNHT117.6360 P07:57:57.28 -0.21.0M
DMLNHT117.6360 S07:58:12.34 0.21.0M
PYLHP124.6105 P07:57:58.71 0.11.0M
PYLHP124.6105 S07:58:13.92 -0.21.0M
ITMHL136.5 90 P07:58:00.38 0.01.0M
ITMHL136.5 90 S07:58:17.59 0.11.0M
RLSHL136.1 44 P07:58:00.44 0.21.0M
RLSHL136.1 44 S07:58:17.08 -0.11.0M
AXSHP142.7 38 P07:58:01.25 0.11.0M
AXSHP142.7 38 S07:58:18.86 0.21.0M
DROHP145.0 54 P07:58:01.68 0.21.0M
DROHP145.0 54 S07:58:19.37 0.11.0M
FSKHP143.0 6 P07:58:00.68 -0.51.0M
FSKHP143.0 6 S07:58:18.57 -0.11.0M
DRAGHT168.0 6 P07:58:04.67 0.31.0M
DRAGHT168.0 6 S07:58:24.19 -0.21.0M
EVGIHT161.9 8 P07:58:03.11 -0.51.0M
EVGIHT161.9 8 S07:58:22.63 -0.41.0M
PLEVHP163.8 33 P07:58:04.26 0.41.0M
PLEVHP163.8 33 S07:58:23.28 -0.11.0M
KLVHL182.8 58 P07:58:06.34 -0.11.0M
KLVHL182.8 58 S07:58:27.93 0.01.0M
PDOHP172.5 24 P07:58:05.14 0.21.0M
PDOHP172.5 24 S07:58:24.61 -0.81.0M
EFPHP192.5 44 P07:58:07.95 0.41.0M
EFPHP192.5 44 S07:58:30.02 0.11.0M
GURHP191.9 64 P07:58:07.36 -0.31.0M
GURHP191.9 64 S07:58:29.93 -0.21.0M
MG02CL194.1 45 P07:58:07.95 0.21.0M
MG02CL194.1 45 S07:58:30.30 0.01.0M
MG04CL194.1 45 P07:58:08.29 0.61.0M
MG04CL194.1 45 S07:58:30.38 0.11.0M
MG05CL194.1 45 P07:58:08.27 0.51.0M
MG05CL194.1 45 S07:58:30.09 -0.21.0M
MG07CL194.3 45 P07:58:08.39 0.71.0M
MG07CL194.3 45 S07:58:30.34 0.01.0M
PVOHP188.5 32 P07:58:07.78 0.81.0M
PVOHP188.5 32 S07:58:28.77 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utpe
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         07:57:38.04
  Latitude       37.1807 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3845 deg +/-   1 km
  Depth           20 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       255 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.34 +/- 0.08 17      
  M     2.34      17 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.6 34 P    07:57:49.76 -0.5 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.6 34 S    07:58:00.03  0.5 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.9 19 P    07:57:55.19 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.9 19 S    07:58:09.03  0.3 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  1.0  9 P    07:57:56.15 -0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0  9 S    07:58:10.70 -0.0 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  1.1 360 P    07:57:57.28 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.1 360 S    07:58:12.34  0.2 M 1.0 DMLN 
  PYL  HP  1.1 105 P    07:57:58.71  0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.1 105 S    07:58:13.92 -0.2 M 1.0 PYL 
  RLS  HL  1.2 44 P    07:58:00.44  0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 44 S    07:58:17.08 -0.1 M 1.0 RLS 
  ITM  HL  1.2 90 P    07:58:00.38 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 90 S    07:58:17.59  0.1 M 1.0 ITM 
  AXS  HP  1.3 38 P    07:58:01.25  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.3 38 S    07:58:18.86  0.2 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  1.3  6 P    07:58:00.68 -0.5 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.3  6 S    07:58:18.57 -0.1 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  1.3 54 P    07:58:01.68  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 54 S    07:58:19.37  0.1 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  1.5  8 P    07:58:03.11 -0.5 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.5  8 S    07:58:22.63 -0.4 M 1.0 EVGI 
  PLEV HP  1.5 33 P    07:58:04.26  0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.5 33 S    07:58:23.28 -0.1 M 1.0 PLEV 
  DRAG HT  1.5  6 P    07:58:04.67  0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.5  6 S    07:58:24.19 -0.2 M 1.0 DRAG 
  PDO  HP  1.6 24 P    07:58:05.14  0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.6 24 S    07:58:24.61 -0.8 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  1.6 58 P    07:58:06.34 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.6 58 S    07:58:27.93 -0.0 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  1.7 32 P    07:58:07.78  0.8 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.7 32 S    07:58:28.77 -0.2 M 1.0 PVO 
  GUR  HP  1.7 64 P    07:58:07.36 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.7 64 S    07:58:29.93 -0.2 M 1.0 GUR 
  EFP  HP  1.7 44 P    07:58:07.95  0.4 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.7 44 S    07:58:30.02  0.1 M 1.0 EFP 
  MG05 CL  1.7 45 P    07:58:08.27  0.5 M 1.0 MG05 
  MG05 CL  1.7 45 S    07:58:30.09 -0.2 M 1.0 MG05 
  MG02 CL  1.7 45 P    07:58:07.95  0.2 M 1.0 MG02 
  MG02 CL  1.7 45 S    07:58:30.30  0.0 M 1.0 MG02 
  MG04 CL  1.7 45 P    07:58:08.29  0.6 M 1.0 MG04 
  MG04 CL  1.7 45 S    07:58:30.38  0.1 M 1.0 MG04 
  MG07 CL  1.7 45 P    07:58:08.39  0.7 M 1.0 MG07 
  MG07 CL  1.7 45 S    07:58:30.34  0.0 M 1.0 MG07 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.6 34 MLv   2.86 0.52  1.61966   
  RTZL HT  0.9 19 MLv   2.23 -0.12  0.250731   
  VLS  HL  1.0  9 MLv   2.27 -0.07  0.254977   
  DMLN HT  1.1 360 MLv   2.54 0.20  0.618826   
  RLS  HL  1.2 44 MLv   2.11 -0.23  0.135312   
  ITM  HL  1.2 90 MLv   2.26 -0.08  0.190725   
  AXS  HP  1.3 38 MLv   2.25 -0.09  0.174122   
  FSK  HP  1.3  6 MLv   2.35 0.01  0.217646   
  DRO  HP  1.3 54 MLv   2.00 -0.34  0.198993   
  EVGI HT  1.5  8 MLv   2.38 0.04  0.187861   
  PLEV HP  1.5 33 MLv   2.12 -0.22  0.101474   
  DRAG HT  1.5  6 MLv   3.66 1.32   0.2188   
  PDO  HP  1.6 24 MLv   2.46 0.12  0.196897   
  KLV  HL  1.6 58 MLv   2.38 0.04  0.111953   
  PVO  HP  1.7 32 MLv   2.40 0.06  0.145286   
  GUR  HP  1.7 64 MLv   2.38 0.04  0.133094   
  EFP  HP  1.7 44 MLv   2.29 -0.05  0.107256   
  MG05 CL  1.7 45 MLv   2.44 0.09  0.359941   
  MG02 CL  1.7 45 MLv   2.40 0.06  0.184748   
  MG04 CL  1.7 45 MLv   2.35 0.00  0.119083   
  MG07 CL  1.7 45 MLv   2.28 -0.06  0.139054