Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 05:47:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2290° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4698° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
45
 Επίκεντρο 72.9 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
100.2 χμ ΔΝΔ του Πύργου
299.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP62.5 31 P05:47:27.15 -0.51.0M
LTHKHP62.5 31 S05:47:36.28 0.31.0M
RTZLHT97.9 16 P05:47:33.89 0.71.0M
RTZLHT97.9 16 S05:47:46.60 1.01.0M
DMLNHT112.6356 P05:47:35.65 0.21.0M
DMLNHT112.6356 S05:47:50.05 0.41.0M
VLSHL105.9 6 P05:47:33.75 -0.71.0M
VLSHL105.9 6 S05:47:47.90 0.01.0M
RLSHL127.0 44 P05:47:37.75 0.11.0M
RLSHL127.0 44 S05:47:53.70 0.11.0M
AXSHP133.9 37 P05:47:38.59 -0.11.0M
AXSHP133.9 37 S05:47:55.10 -0.31.0M
DROHP135.8 54 P05:47:38.83 -0.21.0M
DROHP135.8 54 S05:47:56.19 0.21.0M
ITMHL129.0 92 P05:47:37.73 -0.41.0M
ITMHL129.0 92 S05:47:54.61 0.31.0M
EVGIHT155.6 6 P05:47:41.36 -0.71.0M
EVGIHT155.6 6 S05:48:01.44 0.21.0M
PLEVHP155.2 32 P05:47:41.96 0.01.0M
PLEVHP155.2 32 S05:48:00.77 -0.31.0M
AGRPCL170.1 40 P05:47:44.04 0.11.0M
AGRPCL170.1 40 S05:48:04.82 0.31.0M
DRAGHT162.0 3 P05:47:42.93 0.11.0M
DRAGHT162.0 3 S05:48:02.77 0.11.0M
NYDRHT166.3 7 P05:47:44.07 0.71.0M
NYDRHT166.3 7 S05:48:03.86 0.31.0M
PDOHP164.7 22 P05:47:42.89 -0.31.0M
VLXHP169.6 85 P05:47:44.18 0.11.0M
VLXHP169.6 85 S05:48:04.80 0.11.0M
GURHP182.8 65 P05:47:44.92 -0.81.0M
EFPHP183.4 44 P05:47:45.64 0.01.0M
EFPHP183.4 44 S05:48:07.15 -0.31.0M
MG00CL184.9 45 P05:47:45.98 0.21.0M
MG00CL184.9 45 S05:48:07.32 -0.51.0M
AMPLHP199.2 19 P05:47:47.68 0.11.0M
AMPLHP199.2 19 S05:48:11.12 0.11.0M
ANXHP198.0 40 P05:47:47.87 0.21.0M
ANXHP198.0 40 S05:48:10.88 -0.21.0M
PANRCL201.6 51 P05:47:48.43 0.51.0M
PANRCL201.6 51 S05:48:11.15 -0.51.0M
VLIHL227.3104 P05:47:51.90 0.61.0M
VLIHL227.3104 S05:48:17.62 0.11.0M
TETRHL245.5 17 P05:47:53.01 -0.61.0M
KTHAHL255.0115 P05:47:54.79 -0.11.0M
KTHAHL255.0115 S05:48:23.62 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utkw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         05:47:16.80
  Latitude       37.2290 deg +/-   1 km
  Longitude       20.4698 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       241 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.67 +/- 0.18 18      
  M     2.67      18 preferred 

45 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.6 31 P    05:47:27.15 -0.5 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.6 31 S    05:47:36.28  0.3 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.9 16 P    05:47:33.89  0.7 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.9 16 S    05:47:46.60  1.0 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  1.0  6 P    05:47:33.75 -0.7 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0  6 S    05:47:47.90  0.0 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  1.0 356 P    05:47:35.65  0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.0 356 S    05:47:50.05  0.4 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  1.1 44 P    05:47:37.75  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.1 44 S    05:47:53.70  0.1 M 1.0 RLS 
  ITM  HL  1.2 92 P    05:47:37.73 -0.4 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 92 S    05:47:54.61  0.3 M 1.0 ITM 
  AXS  HP  1.2 37 P    05:47:38.59 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.2 37 S    05:47:55.10 -0.3 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  1.2 54 P    05:47:38.83 -0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.2 54 S    05:47:56.19  0.2 M 1.0 DRO 
  PLEV HP  1.4 32 P    05:47:41.96 -0.0 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.4 32 S    05:48:00.77 -0.3 M 1.0 PLEV 
  EVGI HT  1.4  6 P    05:47:41.36 -0.7 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.4  6 S    05:48:01.44  0.2 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  1.5  3 P    05:47:42.93  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.5  3 S    05:48:02.77  0.1 M 1.0 DRAG 
  PDO  HP  1.5 22 P    05:47:42.89 -0.3 M 1.0 PDO 
  NYDR HT  1.5  7 P    05:47:44.07  0.7 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.5  7 S    05:48:03.86  0.3 M 1.0 NYDR 
  VLX  HP  1.5 85 P    05:47:44.18  0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.5 85 S    05:48:04.80  0.1 M 1.0 VLX 
  AGRP CL  1.5 40 P    05:47:44.04  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.5 40 S    05:48:04.82  0.3 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  1.6 65 P    05:47:44.92 -0.8 M 1.0 GUR 
  EFP  HP  1.7 44 P    05:47:45.64  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.7 44 S    05:48:07.15 -0.3 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  1.7 45 P    05:47:45.98  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.7 45 S    05:48:07.32 -0.5 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  1.8 40 P    05:47:47.87  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.8 40 S    05:48:10.88 -0.2 M 1.0 ANX 
  AMPL HP  1.8 19 P    05:47:47.68  0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.8 19 S    05:48:11.12  0.1 M 1.0 AMPL 
  PANR CL  1.8 51 P    05:47:48.43  0.5 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.8 51 S    05:48:11.15 -0.5 M 1.0 PANR 
  VLI  HL  2.0 104 P    05:47:51.90  0.6 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.0 104 S    05:48:17.62  0.1 M 1.0 VLI 
  TETR HL  2.2 17 P    05:47:53.01 -0.6 M 1.0 TETR 
  KTHA HL  2.3 115 P    05:47:54.79 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.3 115 S    05:48:23.62 -0.2 M 1.0 KTHA 

24 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.6 31 MLv   3.20 0.53  3.85302   
  RTZL HT  0.9 16 MLv   2.50 -0.17  0.515838   
  VLS  HL  1.0  6 MLv   2.73 0.06  0.804179   
  DMLN HT  1.0 356 MLv   2.79 0.12  1.16922   
  RLS  HL  1.1 44 MLv   2.40 -0.27  0.294938   
  ITM  HL  1.2 92 MLv   2.62 -0.06  0.46911   
  AXS  HP  1.2 37 MLv   2.34 -0.34  0.23253   
  DRO  HP  1.2 54 MLv   2.36 -0.31  0.509137   
  PLEV HP  1.4 32 MLv   2.48 -0.19  0.253879   
  EVGI HT  1.4  6 MLv   2.70 0.03  0.421422   
  DRAG HT  1.5  3 MLv   3.94 1.27  0.450814   
  PDO  HP  1.5 22 MLv   2.82 0.15  0.495326   
  NYDR HT  1.5  7 MLv   2.85 0.18  0.382745   
  VLX  HP  1.5 85 MLv   2.12 -0.55  0.0931792   
  AGRP CL  1.5 40 MLv   2.50 -0.17  0.224568   
  GUR  HP  1.6 65 MLv   2.54 -0.13  0.212047   
  EFP  HP  1.7 44 MLv   2.48 -0.20  0.181784   
  MG00 CL  1.7 45 MLv   2.45 -0.22  0.218801   
  ANX  HP  1.8 40 MLv   2.77 0.10  0.300293   
  AMPL HP  1.8 19 MLv   2.73 0.06  0.271556   
  PANR CL  1.8 51 MLv   3.87 1.20  0.0713901   
  VLI  HL  2.0 104 MLv   2.90 0.23  0.372689   
  TETR HL  2.2 17 MLv   2.76 0.09  0.172666   
  KTHA HL  2.3 115 MLv   3.06 0.39  0.308035