Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 04:41:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
36.2290° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7503° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 24.1 χμ Δ των Κυθήρων
98.1 χμ ΝΝΑ της Σπάρτης
213.7 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KTHRHC21.9 85 P04:41:22.79 -0.51.0M
KTHRHC21.9 85 S04:41:27.77 0.01.0M
KTHAHL28.1 84 P04:41:23.82 -0.11.0M
KTHAHL28.1 84 S04:41:28.97 0.01.0M
VLIHL57.1 18 P04:41:28.02 0.21.0M
VLIHL57.1 18 S04:41:35.82 0.11.0M
ANKYHL63.8129 P04:41:28.88 0.11.0M
ANKYHL63.8129 S04:41:37.50 0.11.0M
STPGHC93.1327 P04:41:32.17 -0.91.0M
STPGHC93.1327 S04:41:45.30 0.21.0M
PYL1HI121.2309 P04:41:36.87 -0.11.0M
PYL1HI121.2309 S04:41:51.92 0.01.0M
ITMHL128.7325 P04:41:37.93 -0.11.0M
ITMHL128.7325 S04:41:53.71 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utir
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         04:41:17.30
  Latitude       36.2290 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7503 deg +/-   1 km
  Depth           28 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       180 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.28 +/- 0.17  7      
  M     2.28      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KTHR HC  0.2 85 P    04:41:22.79 -0.5 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  0.2 85 S    04:41:27.77 -0.0 M 1.0 KTHR 
  KTHA HL  0.3 84 P    04:41:23.82 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.3 84 S    04:41:28.97 -0.0 M 1.0 KTHA 
  VLI  HL  0.5 18 P    04:41:28.02  0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.5 18 S    04:41:35.82  0.1 M 1.0 VLI 
  ANKY HL  0.6 129 P    04:41:28.88  0.1 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.6 129 S    04:41:37.50  0.1 M 1.0 ANKY 
  STPG HC  0.8 327 P    04:41:32.17 -0.9 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.8 327 S    04:41:45.30  0.2 M 1.0 STPG 
  PYL1 HI  1.1 309 P    04:41:36.87 -0.1 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  1.1 309 S    04:41:51.92  0.0 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  1.2 325 P    04:41:37.93 -0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 325 S    04:41:53.71  0.0 M 1.0 ITM 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KTHR HC  0.2 85 MLv   2.18 -0.10  3.43575   
  KTHA HL  0.3 84 MLv   1.70 -0.58  0.795709   
  VLI  HL  0.5 18 MLv   2.27 -0.02  0.704192   
  ANKY HL  0.6 129 MLv   2.30 0.02  0.484888   
  STPG HC  0.8 327 MLv   2.69 0.41  0.849741   
  PYL1 HI  1.1 309 MLv   2.50 0.21  0.390492   
  ITM  HL  1.2 325 MLv   2.18 -0.10  0.172946