Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 03:45:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4922° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8928° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 33.3 χμ Ν της Ζακύνθου
53.5 χμ ΔΝΔ του Πύργου
255.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP24.7348 P03:45:24.38 0.21.0M
LTHKHP24.7348 S03:45:28.01 -0.11.0M
RTZLHT65.8351 P03:45:30.38 0.01.0M
RTZLHT65.8351 S03:45:39.15 0.11.0M
RLSHL80.3 39 P03:45:32.47 -0.21.0M
RLSHL80.3 39 S03:45:43.01 0.01.0M
VLSHL80.7341 P03:45:32.70 0.01.0M
VLSHL80.7341 S03:45:43.11 -0.11.0M
AXSHP89.1 29 P03:45:33.82 -0.21.0M
AXSHP89.1 29 S03:45:45.57 0.21.0M
DROHP88.3 55 P03:45:34.02 0.11.0M
DROHP88.3 55 S03:45:45.69 0.41.0M
DMLNHT94.7331 P03:45:35.21 0.31.0M
DMLNHT94.7331 S03:45:47.60 0.61.0M
FSKHP111.4345 P03:45:37.32 -0.11.0M
FSKHP111.4345 S03:45:51.66 0.31.0M
PLEVHP111.8 24 P03:45:37.21 -0.31.0M
PLEVHP111.8 24 S03:45:51.40 -0.11.0M
EVGIHT127.2351 P03:45:39.66 -0.21.0M
EVGIHT127.2351 S03:45:55.65 -0.11.0M
KLVHL126.4 61 P03:45:40.02 0.11.0M
KLVHL126.4 61 S03:45:55.65 -0.11.0M
PDOHP125.6 12 P03:45:39.56 -0.11.0M
PDOHP125.6 12 S03:45:55.26 0.01.0M
GURHP136.7 69 P03:45:41.62 0.11.0M
GURHP136.7 69 S03:45:58.54 -0.11.0M
MG00CL138.0 42 P03:45:41.49 -0.11.0M
MG00CL138.0 42 S03:45:58.84 0.21.0M
PYRGCL141.9 44 P03:45:42.23 0.01.0M
PYRGCL141.9 44 S03:45:59.57 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utgv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         03:45:19.03
  Latitude       37.4922 deg +/-   0 km
  Longitude       20.8928 deg +/-   0 km
  Depth           17 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       262 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.10 +/- 0.15 13      
  M     2.10      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 348 P    03:45:24.38  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 348 S    03:45:28.01 -0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 351 P    03:45:30.38 -0.0 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 351 S    03:45:39.15  0.1 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.7 39 P    03:45:32.47 -0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 39 S    03:45:43.01 -0.0 M 1.0 RLS 
  VLS  HL  0.7 341 P    03:45:32.70 -0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 341 S    03:45:43.11 -0.1 M 1.0 VLS 
  DRO  HP  0.8 55 P    03:45:34.02  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 55 S    03:45:45.69  0.4 M 1.0 DRO 
  AXS  HP  0.8 29 P    03:45:33.82 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 29 S    03:45:45.57  0.2 M 1.0 AXS 
  DMLN HT  0.9 331 P    03:45:35.21  0.3 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.9 331 S    03:45:47.60  0.6 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  1.0 345 P    03:45:37.32 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.0 345 S    03:45:51.66  0.3 M 1.0 FSK 
  PLEV HP  1.0 24 P    03:45:37.21 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.0 24 S    03:45:51.40 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.1 12 P    03:45:39.56 -0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 12 S    03:45:55.26 -0.0 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  1.1 61 P    03:45:40.02  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 61 S    03:45:55.65 -0.1 M 1.0 KLV 
  EVGI HT  1.1 351 P    03:45:39.66 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.1 351 S    03:45:55.65 -0.1 M 1.0 EVGI 
  GUR  HP  1.2 69 P    03:45:41.62  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 69 S    03:45:58.54 -0.1 M 1.0 GUR 
  MG00 CL  1.2 42 P    03:45:41.49 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 42 S    03:45:58.84  0.2 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  1.3 44 P    03:45:42.23  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 44 S    03:45:59.57 -0.3 M 1.0 PYRG 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 348 MLv   2.01 -0.10  1.94607   
  RTZL HT  0.6 351 MLv   2.21 0.11  0.382667   
  RLS  HL  0.7 39 MLv   1.95 -0.15  0.178119   
  VLS  HL  0.7 341 MLv   2.32 0.22  0.417326   
  DRO  HP  0.8 55 MLv   2.03 -0.07  0.407887   
  AXS  HP  0.8 29 MLv   1.92 -0.18  0.148872   
  DMLN HT  0.9 331 MLv   2.60 0.49  0.915898   
  FSK  HP  1.0 345 MLv   2.09 -0.01  0.171065   
  PLEV HP  1.0 24 MLv   1.93 -0.17  0.117318   
  PDO  HP  1.1 12 MLv   2.57 0.46  0.43628   
  KLV  HL  1.1 61 MLv   2.22 0.12  0.147261   
  EVGI HT  1.1 351 MLv   2.30 0.20  0.233526   
  GUR  HP  1.2 69 MLv   2.05 -0.05  0.115989   
  MG00 CL  1.2 42 MLv   1.98 -0.12  0.12599   
  PYRG CL  1.3 44 MLv   1.78 -0.32  0.037582