Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 03:23:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9777° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5030° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 21.1 χμ Ν της Σκιάθου
56.8 χμ ΒΑ της Αταλάντης
112.4 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI25.3 50 P03:23:56.64 0.01.0M
SKO1HI25.3 50 S03:24:00.56 0.01.0M
AOS2HT35.0 57 P03:23:57.97 -0.11.0M
AOS2HT35.0 57 S03:24:02.70 -0.41.0M
NEOHL43.8326 P03:23:59.64 0.31.0M
NEOHL43.8326 S03:24:05.26 -0.21.0M
ATALHA52.4233 P03:24:00.25 -0.51.0M
ATALHA52.4233 S03:24:07.13 -0.71.0M
LKRHL56.9230 P03:24:00.83 -0.61.0M
LKRHL56.9230 S03:24:08.83 -0.21.0M
AGGHT101.0273 P03:24:08.30 0.11.0M
AGGHT101.0273 S03:24:21.54 0.41.0M
MRTHHA102.4158 P03:24:08.48 0.11.0M
MRTHHA102.4158 S03:24:21.28 0.01.0M
PAIGHT107.6 8 P03:24:09.77 0.61.0M
PAIGHT107.6 8 S03:24:23.47 0.81.0M
VLYHL127.7168 P03:24:12.79 0.61.0M
OURHT156.3 15 P03:24:16.29 -0.11.0M
OURHT156.3 15 S03:24:34.96 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utgd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         03:23:51.32
  Latitude       38.9777 deg +/-   1 km
  Longitude       23.5030 deg +/-   1 km
  Depth           17 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       101 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.75 +/- 0.29  8      
  M     1.75      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 50 P    03:23:56.64  0.0 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 50 S    03:24:00.56 -0.0 M 1.0 SKO1 
  AOS2 HT  0.3 57 P    03:23:57.97 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 57 S    03:24:02.70 -0.4 M 1.0 AOS2 
  NEO  HL  0.4 326 P    03:23:59.64  0.3 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.4 326 S    03:24:05.26 -0.2 M 1.0 NEO 
  ATAL HA  0.5 233 P    03:24:00.25 -0.5 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 233 S    03:24:07.13 -0.7 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.5 230 P    03:24:00.83 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 230 S    03:24:08.83 -0.2 M 1.0 LKR 
  AGG  HT  0.9 273 P    03:24:08.30  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 273 S    03:24:21.54  0.4 M 1.0 AGG 
  MRTH HA  0.9 158 P    03:24:08.48  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.9 158 S    03:24:21.28  0.0 M 1.0 MRTH 
  PAIG HT  1.0  8 P    03:24:09.77  0.6 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.0  8 S    03:24:23.47  0.8 M 1.0 PAIG 
  VLY  HL  1.1 168 P    03:24:12.79  0.6 M 1.0 VLY 
  OUR  HT  1.4 15 P    03:24:16.29 -0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.4 15 S    03:24:34.96 -0.5 M 1.0 OUR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 50 MLv   1.32 -0.43  0.383997   
  AOS2 HT  0.3 57 MLv   1.37 -0.38  0.249435   
  NEO  HL  0.4 326 MLv   1.57 -0.18  0.328896   
  ATAL HA  0.5 233 MLv   1.49 -0.27  0.119234   
  LKR  HL  0.5 230 MLv   1.81 0.06  0.103482   
  AGG  HT  0.9 273 MLv   1.89 0.14  0.0945046   
  MRTH HA  0.9 158 MLv   2.11 0.36  0.198036   
  PAIG HT  1.0  8 MLv   1.57 -0.18  0.0417755   
  VLY  HL  1.1 168 MLv   2.32 0.57  0.239967   
  OUR  HT  1.4 15 MLv   2.23 0.48  0.140649