Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 03:11:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
34.9772° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3680° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 44.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
92.2 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
364.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC12.1 53 P03:12:04.82 0.11.0M
NPSHL38.5 35 P03:12:07.76 0.41.0M
NPSHL38.5 35 S03:12:13.22 -0.21.0M
IDIMN55.5308 P03:12:09.40 -0.41.0M
IDIMN55.5308 S03:12:17.97 0.31.0M
SIVAHL50.8275 P03:12:08.65 -0.41.0M
SIVAHL50.8275 S03:12:16.66 0.31.0M
STIAHC70.4 69 P03:12:11.97 0.11.0M
ZKRHL78.8 79 P03:12:12.85 -0.31.0M
IPPLHC92.0297 P03:12:14.69 -0.41.0M
IPPLHC92.0297 S03:12:27.02 0.01.0M
KNDRHC161.1280 P03:12:24.42 0.21.0M
KNDRHC161.1280 S03:12:42.99 -0.11.0M
KARPHL174.7 69 P03:12:26.33 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utft
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         03:11:59.46
  Latitude       34.9772 deg +/-   1 km
  Longitude       25.3680 deg +/-   1 km
  Depth           28 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       196 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.84 +/- 0.23  7      
  M     2.84      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.1 53 P    03:12:04.82  0.1 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 35 P    03:12:07.76  0.4 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 35 S    03:12:13.22 -0.2 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.5 275 P    03:12:08.65 -0.4 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.5 275 S    03:12:16.66  0.3 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  0.5 308 P    03:12:09.40 -0.4 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.5 308 S    03:12:17.97  0.3 M 1.0 IDI 
  STIA HC  0.6 69 P    03:12:11.97  0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.7 79 P    03:12:12.85 -0.3 M 1.0 ZKR 
  IPPL HC  0.8 297 P    03:12:14.69 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.8 297 S    03:12:27.02 -0.0 M 1.0 IPPL 
  KNDR HC  1.5 280 P    03:12:24.42  0.2 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.5 280 S    03:12:42.99 -0.1 M 1.0 KNDR 
  KARP HL  1.6 69 P    03:12:26.33  0.2 M 1.0 KARP 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.1 53 MLv   2.08 -0.75  4.81534   
  NPS  HL  0.3 35 MLv   2.33 -0.50  1.86274   
  SIVA HL  0.5 275 MLv   3.05 0.21  4.79086   
  IDI  MN  0.5 308 MLv   3.11 0.28  4.22803   
  STIA HC  0.6 69 MLv   2.89 0.05  1.72968   
  ZKR  HL  0.7 79 MLv   2.88 0.05  1.54633   
  IPPL HC  0.8 297 MLv   3.02 0.19  1.83099   
  KNDR HC  1.5 280 MLv   2.83 -0.00  0.535457   
  KARP HL  1.6 69 MLv   2.81 -0.03  0.574498