Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 03:07:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6945° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5922° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 4.3 χμ ΝΔ της Λευκάδας
31.5 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
285.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT1.9232 P03:07:28.35 0.01.0M
DRAGHT1.9232 S03:07:29.20 0.01.0M
EVGIHT9.9146 P03:07:29.59 0.21.0M
EVGIHT9.9146 S03:07:31.59 0.51.0M
NYDRHT9.4 77 P03:07:29.27 0.01.0M
NYDRHT9.4 77 S03:07:30.92 0.01.0M
TSLKHT15.5 21 P03:07:30.32 -0.11.0M
TSLKHT15.5 21 S03:07:32.88 0.11.0M
FSKHP26.3186 P03:07:32.13 -0.11.0M
FSKHP26.3186 S03:07:36.24 0.11.0M
VLSHL57.6180 P03:07:37.25 -0.21.0M
VLSHL57.6180 S03:07:45.37 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utfp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         03:07:27.17
  Latitude       38.6945 deg +/-   0 km
  Longitude       20.5922 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.08 s
  Azimuthal gap       149 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.49 +/- 0.54  6      
  M     1.49      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.0 232 P    03:07:28.35  0.0 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.0 232 S    03:07:29.20 -0.0 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 77 P    03:07:29.27 -0.0 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 77 S    03:07:30.92 -0.0 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.1 146 P    03:07:29.59  0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 146 S    03:07:31.59  0.5 M 1.0 EVGI 
  TSLK HT  0.1 21 P    03:07:30.32 -0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 21 S    03:07:32.88  0.1 M 1.0 TSLK 
  FSK  HP  0.2 186 P    03:07:32.13 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.2 186 S    03:07:36.24  0.1 M 1.0 FSK 
  VLS  HL  0.5 180 P    03:07:37.25 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 180 S    03:07:45.37  0.1 M 1.0 VLS 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.0 232 MLv   3.27 1.78  8.75703   
  NYDR HT  0.1 77 MLv   1.67 0.17  1.55134   
  EVGI HT  0.1 146 MLv   1.27 -0.23  0.83214   
  TSLK HT  0.1 21 MLv   1.22 -0.27  0.544037   
  FSK  HP  0.2 186 MLv   0.95 -0.54  0.156329   
  VLS  HL  0.5 180 MLv   1.51 0.02  0.0938511