Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 02:55:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0620° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2223° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 25.3 χμ ΔΝΔ της Σκιάθου
41.4 χμ ΝΑ του Βόλου
127.9 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL27.1360 P02:55:28.06 0.11.0M
NEOHL27.1360 S02:55:32.08 0.11.0M
ATALHA44.6203 P02:55:30.71 -0.11.0M
LKRHL49.8203 P02:55:31.47 -0.11.0M
LKRHL49.8203 S02:55:37.93 -0.41.0M
AOS2HT54.5 80 P02:55:32.70 0.41.0M
AOS2HT54.5 80 S02:55:39.17 -0.51.0M
AGGHT76.7267 P02:55:36.00 0.11.0M
AGGHT76.7267 S02:55:45.72 -0.31.0M
TYRNHT111.6310 P02:55:41.59 0.21.0M
TYRNHT111.6310 S02:55:55.45 -0.11.0M
KLVHL146.7220 P02:55:47.14 0.31.0M
KLVHL146.7220 S02:56:05.52 0.31.0M
VLYHL143.4160 P02:55:46.89 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utfe
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         02:55:22.71
  Latitude       39.0620 deg +/-   1 km
  Longitude       23.2223 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       80 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.76 +/- 0.24  6      
  M     1.76      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.2 360 P    02:55:28.06  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.2 360 S    02:55:32.08  0.1 M 1.0 NEO 
  ATAL HA  0.4 203 P    02:55:30.71 -0.1 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.4 203 P    02:55:31.47 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 203 S    02:55:37.93 -0.4 M 1.0 LKR 
  AOS2 HT  0.5 80 P    02:55:32.70  0.4 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.5 80 S    02:55:39.17 -0.5 M 1.0 AOS2 
  AGG  HT  0.7 267 P    02:55:36.00  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7 267 S    02:55:45.72 -0.3 M 1.0 AGG 
  TYRN HT  1.0 310 P    02:55:41.59  0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.0 310 S    02:55:55.45 -0.1 M 1.0 TYRN 
  VLY  HL  1.3 160 P    02:55:46.89  0.7 M 1.0 VLY 
  KLV  HL  1.3 220 P    02:55:47.14  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.3 220 S    02:56:05.52  0.3 M 1.0 KLV 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.2 360 MLv   1.40 -0.36  0.583145   
  ATAL HA  0.4 203 MLv   1.33 -0.43  0.129489   
  LKR  HL  0.4 203 MLv   1.86 0.10  0.177806   
  AOS2 HT  0.5 80 MLv   2.03 0.27  0.367338   
  AGG  HT  0.7 267 MLv   1.68 -0.08  0.0765425   
  TYRN HT  1.0 310 MLv   1.62 -0.14  0.0450429   
  VLY  HL  1.3 160 MLv   2.47 0.71  0.28076   
  KLV  HL  1.3 220 MLv   1.97 0.21  0.0651167