Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 02:30:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7380° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6150° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 2.9 χμ ΒΔ της Λευκάδας
26.3 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
284.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT7.0210 P02:30:34.26 -0.11.0M
DRAGHT7.0210 S02:30:35.80 0.01.0M
EVGIHT13.5165 P02:30:35.26 0.01.0M
EVGIHT13.5165 S02:30:37.65 0.11.0M
LKD2HT6.8 33 P02:30:34.34 0.01.0M
LKD2HT6.8 33 S02:30:35.86 0.11.0M
NYDRHT7.7111 P02:30:34.29 -0.11.0M
NYDRHT7.7111 S02:30:35.84 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utej
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         02:30:32.35
  Latitude       38.7380 deg +/-   0 km
  Longitude       20.6150 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.07 s
  Azimuthal gap       183 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.38 +/- 0.57  4      
  M     0.38      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LKD2 HT  0.1 33 P    02:30:34.34  0.0 M 1.0 LKD2 
  LKD2 HT  0.1 33 S    02:30:35.86  0.1 M 1.0 LKD2 
  DRAG HT  0.1 210 P    02:30:34.26 -0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.1 210 S    02:30:35.80  0.0 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 111 P    02:30:34.29 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 111 S    02:30:35.84 -0.1 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.1 165 P    02:30:35.26 -0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 165 S    02:30:37.65  0.1 M 1.0 EVGI 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LKD2 HT  0.1 33 MLv   0.13 -0.25  0.0720237   
  DRAG HT  0.1 210 MLv   1.37 0.99  0.0820208   
  NYDR HT  0.1 111 MLv  -0.08 -0.46  0.0303929   
  EVGI HT  0.1 165 MLv   0.36 -0.02  0.0837103