Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 02:11:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3172° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2480° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 16.4 χμ ΑΒΑ του Αιγίου
25.5 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας
135.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KALEHA12.5311 P02:11:57.97 0.01.0M
KALEHA12.5311 S02:12:00.09 -0.21.0M
PANRCL6.3 1 P02:11:57.17 0.11.0M
PANRCL6.3 1 S02:11:58.85 0.01.0M
TEMECL14.8230 P02:11:58.83 0.71.0M
TEMECL14.8230 S02:12:00.75 0.11.0M
EFPHP32.2292 P02:12:00.96 0.11.0M
EFPHP32.2292 S02:12:05.42 -0.11.0M
KLVHL31.6196 P02:12:01.01 0.11.0M
KLVHL31.6196 S02:12:05.48 0.01.0M
MG00CL28.4292 P02:12:00.43 0.11.0M
MG00CL28.4292 S02:12:04.44 0.01.0M
GURHP43.1169 P02:12:02.79 0.01.0M
GURHP43.1169 S02:12:08.47 -0.31.0M
AXARHA61.4 36 P02:12:05.40 -0.21.0M
AXARHA61.4 36 S02:12:13.85 0.01.0M
LKRHL75.1 61 P02:12:07.86 0.11.0M
LKRHL75.1 61 S02:12:17.72 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utdt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         02:11:54.84
  Latitude       38.3172 deg +/-   0 km
  Longitude       22.2480 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.14 +/- 0.39  7      
  M     1.14      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PANR CL  0.1  1 P    02:11:57.17  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1  1 S    02:11:58.85  0.0 M 1.0 PANR 
  KALE HA  0.1 311 P    02:11:57.97  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 311 S    02:12:00.09 -0.2 M 1.0 KALE 
  TEME CL  0.1 230 P    02:11:58.83  0.7 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 230 S    02:12:00.75  0.1 M 1.0 TEME 
  MG00 CL  0.3 292 P    02:12:00.43  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 292 S    02:12:04.44  0.0 M 1.0 MG00 
  KLV  HL  0.3 196 P    02:12:01.01  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 196 S    02:12:05.48  0.0 M 1.0 KLV 
  EFP  HP  0.3 292 P    02:12:00.96  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 292 S    02:12:05.42 -0.1 M 1.0 EFP 
  GUR  HP  0.4 169 P    02:12:02.79  0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 169 S    02:12:08.47 -0.3 M 1.0 GUR 
  AXAR HA  0.6 36 P    02:12:05.40 -0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.6 36 S    02:12:13.85  0.0 M 1.0 AXAR 
  LKR  HL  0.7 61 P    02:12:07.86  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.7 61 S    02:12:17.72  0.1 M 1.0 LKR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PANR CL  0.1  1 MLv   2.49 1.34  0.333043   
  KALE HA  0.1 311 MLv   1.12 -0.02  0.514456   
  TEME CL  0.1 230 MLv   0.51 -0.63  0.036505   
  MG00 CL  0.3 292 MLv   0.84 -0.31  0.137262   
  KLV  HL  0.3 196 MLv   0.81 -0.33  0.0632299   
  EFP  HP  0.3 292 MLv   0.94 -0.20  0.109304   
  GUR  HP  0.4 169 MLv   1.14 -0.00  0.0923188   
  AXAR HA  0.6 36 MLv   1.22 0.08  0.163651   
  LKR  HL  0.7 61 MLv   2.00 0.85  0.112984