Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-22 00:57:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0893° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5767° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 18.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
41.7 χμ Ν της Χαλκίδας
58.9 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MDRAHA10.2252 P00:57:37.27 0.11.0M
MDRAHA10.2252 S00:57:39.31 -0.11.0M
STFNHA10.1343 P00:57:37.40 0.11.0M
STFNHA10.1343 S00:57:39.41 0.01.0M
ATHHL17.8136 P00:57:38.57 0.41.0M
ATHHL17.8136 S00:57:41.46 0.31.0M
ATHUHA22.8127 P00:57:38.99 0.01.0M
ATHUHA22.8127 S00:57:42.23 -0.31.0M
NOACHL17.8136 P00:57:38.57 0.41.0M
NOACHL17.8136 S00:57:41.44 0.31.0M
PTLHL25.6101 P00:57:38.91 -0.61.0M
PTLHL25.6101 S00:57:43.10 -0.21.0M
VILLHA24.6290 P00:57:39.23 -0.11.0M
MRTHHA32.1 83 P00:57:40.69 0.31.0M
MRTHHA32.1 83 S00:57:45.04 0.01.0M
VLYHL32.5144 P00:57:40.68 0.21.0M
VLYHL32.5144 S00:57:44.55 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020utbh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-22
  Time         00:57:34.36
  Latitude       38.0893 deg +/-   1 km
  Longitude       23.5767 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.11 +/- 0.17  7      
  M     1.11      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STFN HA  0.1 343 P    00:57:37.40  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.1 343 S    00:57:39.41 -0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.1 252 P    00:57:37.27  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.1 252 S    00:57:39.31 -0.1 M 1.0 MDRA 
  ATH  HL  0.2 136 P    00:57:38.57  0.4 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.2 136 S    00:57:41.46  0.3 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.2 136 P    00:57:38.57  0.4 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.2 136 S    00:57:41.44  0.3 M 1.0 NOAC 
  ATHU HA  0.2 127 P    00:57:38.99  0.0 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.2 127 S    00:57:42.23 -0.3 M 1.0 ATHU 
  VILL HA  0.2 290 P    00:57:39.23 -0.1 M 1.0 VILL 
  PTL  HL  0.2 101 P    00:57:38.91 -0.6 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.2 101 S    00:57:43.10 -0.2 M 1.0 PTL 
  MRTH HA  0.3 83 P    00:57:40.69  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 83 S    00:57:45.04 -0.0 M 1.0 MRTH 
  VLY  HL  0.3 144 P    00:57:40.68  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.3 144 S    00:57:44.55 -0.6 M 1.0 VLY 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STFN HA  0.1 343 MLv   0.79 -0.32  0.271523   
  MDRA HA  0.1 252 MLv   0.86 -0.25  0.318569   
  ATH  HL  0.2 136 MLv   1.04 -0.07  0.31232   
  NOAC HL  0.2 136 MLv   1.21 0.10  0.46146   
  ATHU HA  0.2 127 MLv   1.28 0.17  0.249951   
  VILL HA  0.2 290 MLv   0.93 -0.18  0.16449   
  PTL  HL  0.2 101 MLv   1.14 0.03  0.254264   
  MRTH HA  0.3 83 MLv   1.31 0.20  0.256967   
  VLY  HL  0.3 144 MLv   1.43 0.32  0.327437