Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 23:52:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.1890° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3892° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 80.5 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
108.6 χμ ΔΝΔ του Πύργου
307.6 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP70.1 34 P23:52:19.51 -0.31.0M
LTHKHP70.1 34 S23:52:28.80 -0.21.0M
RTZLHT104.2 19 P23:52:24.99 -0.11.0M
RTZLHT104.2 19 S23:52:38.37 0.21.0M
DMLNHT116.7359 P23:52:27.01 0.01.0M
DMLNHT116.7359 S23:52:41.67 0.01.0M
VLSHL111.2 9 P23:52:25.84 -0.31.0M
VLSHL111.2 9 S23:52:39.95 -0.21.0M
AMTHP122.7 72 P23:52:27.99 0.01.0M
AMTHP122.7 72 S23:52:43.27 -0.11.0M
PYLHP124.4105 P23:52:28.34 0.11.0M
ITMHL136.1 90 P23:52:30.19 0.11.0M
ITMHL136.1 90 S23:52:47.12 0.11.0M
RLSHL135.1 45 P23:52:29.93 0.11.0M
RLSHL135.1 45 S23:52:47.01 0.41.0M
AXSHP141.7 38 P23:52:30.88 0.11.0M
AXSHP141.7 38 S23:52:48.46 0.11.0M
DROHP144.1 54 P23:52:31.09 -0.11.0M
DROHP144.1 54 S23:52:49.11 0.11.0M
FSKHP142.1 6 P23:52:30.82 0.01.0M
FSKHP142.1 6 S23:52:48.41 0.11.0M
PDOHP171.5 24 P23:52:34.87 0.31.0M
PLEVHP162.8 33 P23:52:33.77 0.31.0M
PLEVHP162.8 33 S23:52:52.75 -0.31.0M
STPGHC162.3100 P23:52:33.41 -0.11.0M
STPGHC162.3100 S23:52:52.42 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uszd
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         23:52:07.75
  Latitude       37.1890 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3892 deg +/-   1 km
  Depth           19 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       254 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.07 +/- 0.12 11      
  M     2.07      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.6 34 P    23:52:19.51 -0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.6 34 S    23:52:28.80 -0.2 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.9 19 P    23:52:24.99 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.9 19 S    23:52:38.37  0.2 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  1.0  9 P    23:52:25.84 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0  9 S    23:52:39.95 -0.2 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  1.0 359 P    23:52:27.01  0.0 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.0 359 S    23:52:41.67  0.0 M 1.0 DMLN 
  AMT  HP  1.1 72 P    23:52:27.99 -0.0 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  1.1 72 S    23:52:43.27 -0.1 M 1.0 AMT 
  PYL  HP  1.1 105 P    23:52:28.34  0.1 M 1.0 PYL 
  RLS  HL  1.2 45 P    23:52:29.93  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 45 S    23:52:47.01  0.4 M 1.0 RLS 
  ITM  HL  1.2 90 P    23:52:30.19  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 90 S    23:52:47.12  0.1 M 1.0 ITM 
  AXS  HP  1.3 38 P    23:52:30.88  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.3 38 S    23:52:48.46  0.1 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  1.3  6 P    23:52:30.82  0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.3  6 S    23:52:48.41  0.1 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  1.3 54 P    23:52:31.09 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 54 S    23:52:49.11  0.1 M 1.0 DRO 
  STPG HC  1.5 100 P    23:52:33.41 -0.1 M 1.0 STPG 
  STPG HC  1.5 100 S    23:52:52.42 -0.7 M 1.0 STPG 
  PLEV HP  1.5 33 P    23:52:33.77  0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.5 33 S    23:52:52.75 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.5 24 P    23:52:34.87  0.3 M 1.0 PDO 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.6 34 MLv   2.41 0.34  0.57151   
  RTZL HT  0.9 19 MLv   1.88 -0.19  0.115617   
  VLS  HL  1.0  9 MLv   2.09 0.02  0.171575   
  DMLN HT  1.0 359 MLv   2.18 0.11   0.2713   
  AMT  HP  1.1 72 MLv   2.03 -0.04  0.132057   
  RLS  HL  1.2 45 MLv   1.99 -0.08  0.103594   
  ITM  HL  1.2 90 MLv   2.06 -0.02  0.119058   
  AXS  HP  1.3 38 MLv   1.96 -0.11  0.0887685   
  FSK  HP  1.3  6 MLv   2.26 0.19  0.178095   
  DRO  HP  1.3 54 MLv   1.84 -0.23  0.136998   
  STPG HC  1.5 100 MLv   2.29 0.22  0.151125   
  PLEV HP  1.5 33 MLv   1.91 -0.16  0.0629486   
  PDO  HP  1.5 24 MLv   2.15 0.08  0.0979571