Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 23:00:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.1775° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3480° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
94
 Επίκεντρο 83.6 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
111.3 χμ Ν του Αργοστολίου
311.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP73.2 36 P23:00:27.20 0.11.0M
LTHKHP73.2 36 S23:00:36.25 -0.51.0M
RTZLHT106.6 21 P23:00:32.73 0.31.0M
RTZLHT106.6 21 S23:00:46.19 0.01.0M
VLSHL113.1 11 P23:00:33.58 0.11.0M
VLSHL113.1 11 S23:00:48.16 0.11.0M
AMTHP126.6 72 P23:00:35.65 -0.11.0M
AMTHP126.6 72 S23:00:52.01 0.11.0M
DMLNHT118.0 1 P23:00:34.54 0.31.0M
DMLNHT118.0 1 S23:00:49.63 0.21.0M
PYL1HI123.1104 P23:00:35.32 0.21.0M
PYL1HI123.1104 S23:00:50.87 0.01.0M
PYLHP127.6104 P23:00:35.73 -0.11.0M
PYLHP127.6104 S23:00:52.35 0.21.0M
RLSHL138.6 45 P23:00:37.45 0.01.0M
RLSHL138.6 45 S23:00:55.65 0.61.0M
AXSHP145.0 39 P23:00:38.50 0.11.0M
AXSHP145.0 39 S23:00:57.55 0.81.0M
DROHP147.8 54 P23:00:38.66 -0.31.0M
FSKHP143.8 8 P23:00:38.14 -0.11.0M
ITMHL139.7 90 P23:00:37.72 0.01.0M
ITMHL139.7 90 S23:00:55.57 0.11.0M
VALYHP144.9 91 P23:00:38.32 -0.11.0M
AAMFHP152.7 93 P23:00:39.58 -0.11.0M
DRAGHT168.7 7 P23:00:41.51 -0.61.0M
DRAGHT168.7 7 S23:01:03.14 0.01.0M
EVGIHT162.8 10 P23:00:40.74 -0.41.0M
EVGIHT162.8 10 S23:01:01.82 0.31.0M
MSL1HI163.1 36 P23:00:41.54 0.31.0M
MSL1HI163.1 36 S23:01:01.97 0.41.0M
PATGHL169.2 46 P23:00:42.89 0.81.0M
PATGHL169.2 46 S23:01:03.70 0.41.0M
PLEVHP165.9 34 P23:00:41.86 0.21.0M
PLEVHP165.9 34 S23:01:01.57 -0.81.0M
STPGHC165.7 99 P23:00:41.25 -0.51.0M
AGRPCL181.5 42 P23:00:43.71 0.01.0M
AGRPCL181.5 42 S23:01:06.27 0.21.0M
KLV1HI181.9 59 P23:00:43.39 -0.51.0M
KLV1HI181.9 59 S23:01:06.15 -0.21.0M
LKD2HT181.2 9 P23:00:43.36 -0.41.0M
LKD2HT181.2 9 S23:01:05.88 -0.11.0M
NYDRHT173.5 10 P23:00:42.30 -0.31.0M
NYDRHT173.5 10 S23:01:04.13 0.01.0M
PDOHP174.2 25 P23:00:42.67 -0.11.0M
PDOHP174.2 25 S23:01:04.72 0.31.0M
VLXHP181.0 83 P23:00:42.98 -0.91.0M
VLXHP181.0 83 S23:01:05.89 -0.41.0M
AGEOCL193.4 51 P23:00:45.83 0.61.0M
AGEOCL193.4 51 S23:01:08.72 0.01.0M
AIOACL188.2 53 P23:00:44.74 0.11.0M
AIOACL188.2 53 S23:01:07.02 -0.61.0M
KLVHL185.7 59 P23:00:43.74 -0.71.0M
PVOHP190.5 33 P23:00:45.23 0.41.0M
PVOHP190.5 33 S23:01:08.11 0.11.0M
TSLKHT185.2 8 P23:00:44.13 0.01.0M
TSLKHT185.2 8 S23:01:06.92 0.11.0M
EFPHP195.0 45 P23:00:45.85 0.41.0M
EFPHP195.0 45 S23:01:09.73 0.61.0M
GURHP195.0 64 P23:00:44.95 -0.71.0M
GURHP195.0 64 S23:01:09.30 -0.11.0M
MG00CL196.6 46 P23:00:45.91 0.21.0M
MG00CL196.6 46 S23:01:09.27 -0.21.0M
MG02CL196.6 46 P23:00:45.92 0.21.0M
MG02CL196.6 46 S23:01:09.65 0.11.0M
MG03CL196.5 46 P23:00:45.90 0.21.0M
MG04CL196.7 46 P23:00:45.92 0.21.0M
MG05CL196.6 46 P23:00:45.91 0.21.0M
MG05CL196.6 46 S23:01:09.68 0.21.0M
MG06CL196.4 46 P23:00:45.85 0.21.0M
MG06CL196.4 46 S23:01:09.76 0.31.0M
SERGHP203.5 48 P23:00:46.75 0.11.0M
SERGHP203.5 48 S23:01:10.69 -0.51.0M
TEMECL194.9 53 P23:00:46.13 0.71.0M
TEMECL194.9 53 S23:01:09.07 0.01.0M
AMPLHP208.3 21 P23:00:47.17 0.01.0M
AMPLHP208.3 21 S23:01:12.26 0.21.0M
ANXHP209.4 41 P23:00:47.65 0.21.0M
KALEHA207.4 50 P23:00:47.50 0.31.0M
PANRCL213.6 52 P23:00:48.34 0.51.0M
PANRCL213.6 52 S23:01:13.19 -0.21.0M
ART2HI226.2 15 P23:00:49.35 -0.11.0M
ART2HI226.2 15 S23:01:15.97 -0.11.0M
THALHA225.2 65 P23:00:49.01 -0.41.0M
THALHA225.2 65 S23:01:16.27 0.21.0M
XLKSHA225.0 64 P23:00:49.36 0.01.0M
XLKSHA225.0 64 S23:01:15.44 -0.51.0M
EVRHL231.9 34 P23:00:50.80 0.51.0M
EVRHL231.9 34 S23:01:17.80 0.11.0M
VLIHL236.5102 P23:00:51.34 0.51.0M
VLIHL236.5102 S23:01:18.97 0.31.0M
KTHRHC257.6114 P23:00:54.26 0.71.0M
TETRHL254.2 19 P23:00:52.79 -0.31.0M
IGTHT261.8360 P23:00:53.27 -0.71.0M
KTHAHL262.7113 P23:00:54.68 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usxm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         23:00:14.34
  Latitude       37.1775 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3480 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       246 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.47 +/- 0.26 44      
  M     4.47      44 preferred 

94 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.7 36 P    23:00:27.20  0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.7 36 S    23:00:36.25 -0.5 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  1.0 21 P    23:00:32.73  0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  1.0 21 S    23:00:46.19 -0.0 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  1.0 11 P    23:00:33.58  0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0 11 S    23:00:48.16  0.1 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  1.1  1 P    23:00:34.54  0.3 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.1  1 S    23:00:49.63  0.2 M 1.0 DMLN 
  PYL1 HI  1.1 104 P    23:00:35.32  0.2 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  1.1 104 S    23:00:50.87  0.0 M 1.0 PYL1 
  AMT  HP  1.1 72 P    23:00:35.65 -0.1 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  1.1 72 S    23:00:52.01  0.1 M 1.0 AMT 
  PYL  HP  1.2 104 P    23:00:35.73 -0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.2 104 S    23:00:52.35  0.2 M 1.0 PYL 
  RLS  HL  1.2 45 P    23:00:37.45  0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 45 S    23:00:55.65  0.6 M 1.0 RLS 
  ITM  HL  1.3 90 P    23:00:37.72 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.3 90 S    23:00:55.57  0.1 M 1.0 ITM 
  FSK  HP  1.3  8 P    23:00:38.14 -0.1 M 1.0 FSK 
  AXS  HP  1.3 39 P    23:00:38.50  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.3 39 S    23:00:57.55  0.8 M 1.0 AXS 
  VALY HP  1.3 91 P    23:00:38.32 -0.1 M 1.0 VALY 
  DRO  HP  1.3 54 P    23:00:38.66 -0.3 M 1.0 DRO 
  AAMF HP  1.4 93 P    23:00:39.58 -0.1 M 1.0 AAMF 
  EVGI HT  1.5 10 P    23:00:40.74 -0.4 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.5 10 S    23:01:01.82  0.3 M 1.0 EVGI 
  MSL1 HI  1.5 36 P    23:00:41.54  0.3 M 1.0 MSL1 
  MSL1 HI  1.5 36 S    23:01:01.97  0.4 M 1.0 MSL1 
  PLEV HP  1.5 34 P    23:00:41.86  0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.5 34 S    23:01:01.57 -0.8 M 1.0 PLEV 
  STPG HC  1.5 99 P    23:00:41.25 -0.5 M 1.0 STPG 
  DRAG HT  1.5  7 P    23:00:41.51 -0.6 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.5  7 S    23:01:03.14  0.0 M 1.0 DRAG 
  PATG HL  1.5 46 P    23:00:42.89  0.8 M 1.0 PATG 
  PATG HL  1.5 46 S    23:01:03.70  0.4 M 1.0 PATG 
  NYDR HT  1.6 10 P    23:00:42.30 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.6 10 S    23:01:04.13 -0.0 M 1.0 NYDR 
  PDO  HP  1.6 25 P    23:00:42.67 -0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.6 25 S    23:01:04.72  0.3 M 1.0 PDO 
  LKD2 HT  1.6  9 P    23:00:43.36 -0.4 M 1.0 LKD2 
  LKD2 HT  1.6  9 S    23:01:05.88 -0.1 M 1.0 LKD2 
  VLX  HP  1.6 83 P    23:00:42.98 -0.9 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.6 83 S    23:01:05.89 -0.4 M 1.0 VLX 
  AGRP CL  1.6 42 P    23:00:43.71 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.6 42 S    23:01:06.27  0.2 M 1.0 AGRP 
  KLV1 HI  1.6 59 P    23:00:43.39 -0.5 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  1.6 59 S    23:01:06.15 -0.2 M 1.0 KLV1 
  TSLK HT  1.7  8 P    23:00:44.13 -0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.7  8 S    23:01:06.92  0.1 M 1.0 TSLK 
  KLV  HL  1.7 59 P    23:00:43.74 -0.7 M 1.0 KLV 
  AIOA CL  1.7 53 P    23:00:44.74  0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  1.7 53 S    23:01:07.02 -0.6 M 1.0 AIOA 
  PVO  HP  1.7 33 P    23:00:45.23  0.4 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.7 33 S    23:01:08.11  0.1 M 1.0 PVO 
  AGEO CL  1.7 51 P    23:00:45.83  0.6 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  1.7 51 S    23:01:08.72 -0.0 M 1.0 AGEO 
  EFP  HP  1.8 45 P    23:00:45.85  0.4 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.8 45 S    23:01:09.73  0.6 M 1.0 EFP 
  TEME CL  1.8 53 P    23:00:46.13  0.7 M 1.0 TEME 
  TEME CL  1.8 53 S    23:01:09.07 -0.0 M 1.0 TEME 
  GUR  HP  1.8 64 P    23:00:44.95 -0.7 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.8 64 S    23:01:09.30 -0.1 M 1.0 GUR 
  MG06 CL  1.8 46 P    23:00:45.85  0.2 M 1.0 MG06 
  MG06 CL  1.8 46 S    23:01:09.76  0.3 M 1.0 MG06 
  MG00 CL  1.8 46 P    23:00:45.91  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.8 46 S    23:01:09.27 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG03 CL  1.8 46 P    23:00:45.90  0.2 M 1.0 MG03 
  MG02 CL  1.8 46 P    23:00:45.92  0.2 M 1.0 MG02 
  MG02 CL  1.8 46 S    23:01:09.65  0.1 M 1.0 MG02 
  MG04 CL  1.8 46 P    23:00:45.92  0.2 M 1.0 MG04 
  MG05 CL  1.8 46 P    23:00:45.91  0.2 M 1.0 MG05 
  MG05 CL  1.8 46 S    23:01:09.68  0.2 M 1.0 MG05 
  SERG HP  1.8 48 P    23:00:46.75  0.1 M 1.0 SERG 
  SERG HP  1.8 48 S    23:01:10.69 -0.5 M 1.0 SERG 
  KALE HA  1.9 50 P    23:00:47.50  0.3 M 1.0 KALE 
  AMPL HP  1.9 21 P    23:00:47.17  0.0 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.9 21 S    23:01:12.26  0.2 M 1.0 AMPL 
  ANX  HP  1.9 41 P    23:00:47.65  0.2 M 1.0 ANX 
  PANR CL  1.9 52 P    23:00:48.34  0.5 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.9 52 S    23:01:13.19 -0.2 M 1.0 PANR 
  XLKS HA  2.0 64 P    23:00:49.36  0.0 M 1.0 XLKS 
  XLKS HA  2.0 64 S    23:01:15.44 -0.5 M 1.0 XLKS 
  THAL HA  2.0 65 P    23:00:49.01 -0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  2.0 65 S    23:01:16.27  0.2 M 1.0 THAL 
  ART2 HI  2.0 15 P    23:00:49.35 -0.1 M 1.0 ART2 
  ART2 HI  2.0 15 S    23:01:15.97 -0.1 M 1.0 ART2 
  EVR  HL  2.1 34 P    23:00:50.80  0.5 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  2.1 34 S    23:01:17.80  0.1 M 1.0 EVR 
  VLI  HL  2.1 102 P    23:00:51.34  0.5 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.1 102 S    23:01:18.97  0.3 M 1.0 VLI 
  TETR HL  2.3 19 P    23:00:52.79 -0.3 M 1.0 TETR 
  KTHR HC  2.3 114 P    23:00:54.26  0.7 M 1.0 KTHR 
  IGT  HT  2.4 360 P    23:00:53.27 -0.7 M 1.0 IGT 
  KTHA HL  2.4 113 P    23:00:54.68  0.4 M 1.0 KTHA 

52 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.7 36 MLv   4.86 0.40  157.449   
  RTZL HT  1.0 21 MLv   4.26 -0.21  26.6261   
  VLS  HL  1.0 11 MLv   4.40 -0.07  34.1238   
  DMLN HT  1.1  1 MLv   4.41 -0.06  45.6179   
  PYL1 HI  1.1 104 MLv   3.84 -0.63  8.41597   
  AMT  HP  1.1 72 MLv   4.37 -0.09  27.5055   
  RLS  HL  1.2 45 MLv   4.20 -0.26  16.2243   
  ITM  HL  1.3 90 MLv   4.08 -0.38  12.1625   
  FSK  HP  1.3  8 MLv   4.21 -0.26   15.515   
  AXS  HP  1.3 39 MLv   4.31 -0.15  19.5217   
  VALY HP  1.3 91 MLv   4.00 -0.46   9.5576   
  DRO  HP  1.3 54 MLv   4.11 -0.35  24.8507   
  EVGI HT  1.5 10 MLv   4.24 -0.23  13.3249   
  MSL1 HI  1.5 36 MLv   4.51 0.05  25.0194   
  PLEV HP  1.5 34 MLv   4.43 -0.04   19.947   
  STPG HC  1.5 99 MLv   4.32 -0.15  15.5073   
  DRAG HT  1.5  7 MLv   5.68 1.22  23.0177   
  PATG HL  1.5 46 MLv   4.40 -0.06   18.067   
  NYDR HT  1.6 10 MLv   4.46 -0.01  14.0694   
  PDO  HP  1.6 25 MLv   4.56 0.10  24.6458   
  LKD2 HT  1.6  9 MLv   4.36 -0.10  14.3777   
  VLX  HP  1.6 83 MLv   3.86 -0.61   4.5094   
  AGRP CL  1.6 42 MLv   4.60 0.13   24.538   
  KLV1 HI  1.6 59 MLv   4.70 0.23  30.7927   
  TSLK HT  1.7  8 MLv   4.24 -0.23  10.2385   
  KLV  HL  1.7 59 MLv   4.47 0.01  13.3723   
  AIOA CL  1.7 53 MLv   4.45 -0.02  4.17496   
  PVO  HP  1.7 33 MLv   4.63 0.16  23.9172   
  AGEO CL  1.7 51 MLv   4.60 0.13  6.20976   
  EFP  HP  1.8 45 MLv   4.64 0.18   23.357   
  TEME CL  1.8 53 MLv   4.55 0.08  6.22151   
  GUR  HP  1.8 64 MLv   4.78 0.32  32.3644   
  MG06 CL  1.8 46 MLv   4.64 0.17  22.9011   
  MG00 CL  1.8 46 MLv   4.38 -0.09  16.1078   
  MG03 CL  1.8 46 MLv   4.39 -0.08  12.8571   
  MG02 CL  1.8 46 MLv   4.66 0.19  32.5711   
  MG04 CL  1.8 46 MLv   4.64 0.17  22.8124   
  MG05 CL  1.8 46 MLv   4.63 0.17  54.9478   
  SERG HP  1.8 48 MLv   4.73 0.26  25.8313   
  KALE HA  1.9 50 MLv   4.69 0.22   22.468   
  AMPL HP  1.9 21 MLv   4.80 0.33  28.7528   
  ANX  HP  1.9 41 MLv   4.96 0.49  41.0618   
  PANR CL  1.9 52 MLv   6.28 1.82   16.023   
  XLKS HA  2.0 64 MLv   5.28 0.81  71.6109   
  THAL HA  2.0 65 MLv   5.07 0.61   79.353   
  ART2 HI  2.0 15 MLv   4.74 0.27  20.2454   
  EVR  HL  2.1 34 MLv   4.99 0.53  34.1059   
  VLI  HL  2.1 102 MLv   4.74 0.27  23.2193   
  TETR HL  2.3 19 MLv   4.94 0.48  23.6982   
  KTHR HC  2.3 114 MLv   4.92 0.46  21.6287   
  IGT  HT  2.4 360 MLv   4.90 0.44   19.741   
  KTHA HL  2.4 113 MLv   4.73 0.26  13.1147