Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 22:11:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.8642° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5028° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 29.8 χμ ΝΔ της Κόνιτσας
36.9 χμ ΒΔ των Ιωαννίνων
349.0 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IGTHT39.8202 P22:11:32.21 0.31.0M
KEKHL62.7255 P22:11:35.72 -0.11.0M
PENTHL65.5 56 P22:11:35.84 -0.41.0M
NESTHT76.8 37 P22:11:38.47 0.31.0M
NESTHT76.8 37 S22:11:47.33 -0.21.0M
TSLKHT116.3173 P22:11:44.86 0.31.0M
DRAGHT131.4177 P22:11:46.88 0.11.0M
DRAGHT131.4177 S22:12:02.94 0.11.0M
EVGIHT138.9174 P22:11:47.82 0.01.0M
EVGIHT138.9174 S22:12:04.53 -0.21.0M
NYDRHT129.1172 P22:11:45.66 -0.81.0M
NYDRHT129.1172 S22:12:01.84 -0.31.0M
FSKHP156.3178 P22:11:50.75 0.41.0M
FSKHP156.3178 S22:12:09.22 0.01.0M
PDOHP152.4157 P22:11:49.24 -0.61.0M
PDOHP152.4157 S22:12:08.89 0.61.0M
LITHT171.3 80 P22:11:52.38 -0.11.0M
LITHT171.3 80 S22:12:13.76 0.51.0M
PVOHP164.3147 P22:11:51.32 -0.21.0M
PVOHP164.3147 S22:12:11.78 0.41.0M
ANXHP186.8139 P22:11:54.97 0.41.0M
ANXHP186.8139 S22:12:16.89 -0.11.0M
VLSHL187.8178 P22:11:54.95 0.31.0M
VLSHL187.8178 S22:12:17.25 0.11.0M
KALEHA216.3139 P22:11:58.59 0.01.0M
KALEHA216.3139 S22:12:23.47 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usvv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         22:11:24.71 +/-  0.4 s
  Latitude       39.8642 deg +/-   2 km
  Longitude       20.5028 deg +/-   3 km
  Depth            3 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       142 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.13 +/- 0.20 13      
  M     2.13      13 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IGT  HT  0.4 202 P    22:11:32.21  0.3 M 1.0 IGT 
  KEK  HL  0.6 255 P    22:11:35.72 -0.1 M 1.0 KEK 
  PENT HL  0.6 56 P    22:11:35.84 -0.4 M 1.0 PENT 
  NEST HT  0.7 37 P    22:11:38.47  0.3 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.7 37 S    22:11:47.33 -0.2 M 1.0 NEST 
  TSLK HT  1.0 173 P    22:11:44.86  0.3 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  1.2 172 P    22:11:45.66 -0.8 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.2 172 S    22:12:01.84 -0.3 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  1.2 177 P    22:11:46.88  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.2 177 S    22:12:02.94  0.1 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  1.2 174 P    22:11:47.82 -0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.2 174 S    22:12:04.53 -0.2 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  1.4 157 P    22:11:49.24 -0.6 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.4 157 S    22:12:08.89  0.6 M 1.0 PDO 
  FSK  HP  1.4 178 P    22:11:50.75  0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.4 178 S    22:12:09.22 -0.0 M 1.0 FSK 
  PVO  HP  1.5 147 P    22:11:51.32 -0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.5 147 S    22:12:11.78  0.4 M 1.0 PVO 
  LIT  HT  1.5 80 P    22:11:52.38 -0.1 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.5 80 S    22:12:13.76  0.5 M 1.0 LIT 
  ANX  HP  1.7 139 P    22:11:54.97  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.7 139 S    22:12:16.89 -0.1 M 1.0 ANX 
  VLS  HL  1.7 178 P    22:11:54.95  0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.7 178 S    22:12:17.25  0.1 M 1.0 VLS 
  KALE HA  1.9 139 P    22:11:58.59  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.9 139 S    22:12:23.47 -0.7 M 1.0 KALE 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IGT  HT  0.4 202 MLv   1.76 -0.37  0.463856   
  KEK  HL  0.6 255 MLv   1.66 -0.47  0.213657   
  PENT HL  0.6 56 MLv   1.79 -0.34  0.113417   
  NEST HT  0.7 37 MLv   1.76 -0.37  0.117941   
  TSLK HT  1.0 173 MLv   2.09 -0.04  0.161671   
  NYDR HT  1.2 172 MLv   2.17 0.04  0.121697   
  DRAG HT  1.2 177 MLv   3.48 1.35  0.219088   
  EVGI HT  1.2 174 MLv   2.27 0.14  0.190322   
  PDO  HP  1.4 157 MLv   2.14 0.01  0.120752   
  FSK  HP  1.4 178 MLv   2.29 0.16  0.163298   
  PVO  HP  1.5 147 MLv   2.26 0.13  0.138628   
  LIT  HT  1.5 80 MLv   2.08 -0.05  0.0605826   
  ANX  HP  1.7 139 MLv   2.24 0.11  0.101861   
  VLS  HL  1.7 178 MLv   2.32 0.19  0.121604   
  KALE HA  1.9 139 MLv   2.45 0.32  0.116609