Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 21:05:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
34.8859° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2383° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 99.2 χμ ΝΔ των Χανίων
124.1 χμ ΔΝΔ του Ρεθύμνου
347.2 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNDRHC52.4 42 P21:05:55.53 -0.11.0M
GVDSHC75.0 94 P21:05:59.02 0.21.0M
GVDSHC75.0 94 S21:06:09.24 0.31.0M
CHANHC101.5 46 P21:06:02.67 0.11.0M
ANKYHL109.2 3 P21:06:03.25 -0.41.0M
ANKYHL109.2 3 S21:06:16.69 -0.51.0M
IPPLHC122.7 65 P21:06:05.19 -0.21.0M
IMODHC142.7 86 P21:06:07.81 -0.21.0M
SIVAHL144.2 84 P21:06:08.15 0.01.0M
IDIMN156.8 73 P21:06:09.29 -0.51.0M
KTHRHC152.7352 P21:06:09.26 0.11.0M
KTHRHC152.7352 S21:06:28.16 0.81.0M
NPSHL219.9 78 P21:06:18.02 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ustr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         21:05:45.12 +/-  1.5 s
  Latitude       34.8859 deg +/-   7 km
  Longitude       23.2383 deg +/-   9 km
  Depth           18 km  +/-  7 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       258 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.55 +/- 0.13  8      
  M     2.55      8 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNDR HC  0.5 42 P    21:05:55.53 -0.1 M 1.0 KNDR 
  GVDS HC  0.7 94 P    21:05:59.02  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.7 94 S    21:06:09.24  0.3 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  0.9 46 P    21:06:02.67  0.1 M 1.0 CHAN 
  ANKY HL  1.0  3 P    21:06:03.25 -0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.0  3 S    21:06:16.69 -0.5 M 1.0 ANKY 
  IPPL HC  1.1 65 P    21:06:05.19 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IMOD HC  1.3 86 P    21:06:07.81 -0.2 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  1.3 84 P    21:06:08.15 -0.0 M 1.0 SIVA 
  KTHR HC  1.4 352 P    21:06:09.26  0.1 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  1.4 352 S    21:06:28.16  0.8 M 1.0 KTHR 
  IDI  MN  1.4 73 P    21:06:09.29 -0.5 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  2.0 78 P    21:06:18.02  0.3 M 1.0 NPS 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNDR HC  0.5 42 MLv   2.37 -0.18  0.913164   
  GVDS HC  0.7 94 MLv   2.32 -0.23  0.437535   
  CHAN HC  0.9 46 MLv   3.08 0.53  3.71815   
  ANKY HL  1.0  3 MLv   2.56 0.01  0.516904   
  IPPL HC  1.1 65 MLv   2.55 -0.00  0.430528   
  IMOD HC  1.3 86 MLv   2.51 -0.04  0.316269   
  SIVA HL  1.3 84 MLv   2.44 -0.11  0.261088   
  KTHR HC  1.4 352 MLv   2.68 0.13  0.416145   
  IDI  MN  1.4 73 MLv   2.49 -0.06  0.254433   
  NPS  HL  2.0 78 MLv   2.83 0.28  0.267301