Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 19:25:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.3048° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.8528° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 65.6 χμ Α του Ηρακλείου
123.7 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου
352.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NPSHL22.5258 P19:25:37.49 -0.11.0M
NPSHL22.5258 S19:25:41.26 0.31.0M
STIAHC24.5118 P19:25:37.90 0.01.0M
STIAHC24.5118 S19:25:41.60 0.11.0M
PFKSHC45.1230 P19:25:41.47 0.01.0M
PFKSHC45.1230 S19:25:47.77 0.01.0M
ZKRHL39.3122 P19:25:40.22 -0.21.0M
ZKRHL39.3122 S19:25:46.05 0.11.0M
IDIMN87.4269 P19:25:47.92 -0.51.0M
IDIMN87.4269 S19:25:59.93 -0.11.0M
IMODHC102.6249 P19:25:51.63 0.91.0M
IMODHC102.6249 S19:26:04.11 0.01.0M
THERAHL122.9344 P19:25:54.08 0.21.0M
THERAHL122.9344 S19:26:09.53 -0.11.0M
SNT5HA129.0341 P19:25:54.61 -0.21.0M
SNT5HA129.0341 S19:26:11.57 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usqj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         19:25:33.14
  Latitude       35.3048 deg +/-   0 km
  Longitude       25.8528 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.13 +/- 0.22  6      
  M     2.13      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NPS  HL  0.2 258 P    19:25:37.49 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.2 258 S    19:25:41.26  0.3 M 1.0 NPS 
  STIA HC  0.2 118 P    19:25:37.90 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.2 118 S    19:25:41.60  0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.4 122 P    19:25:40.22 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.4 122 S    19:25:46.05  0.1 M 1.0 ZKR 
  PFKS HC  0.4 230 P    19:25:41.47  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.4 230 S    19:25:47.77  0.0 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.8 269 P    19:25:47.92 -0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.8 269 S    19:25:59.93 -0.1 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  0.9 249 P    19:25:51.63  0.9 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.9 249 S    19:26:04.11 -0.0 M 1.0 IMOD 
  THERA HL  1.1 344 P    19:25:54.08  0.2 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.1 344 S    19:26:09.53 -0.1 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.2 341 P    19:25:54.61 -0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2 341 S    19:26:11.57  0.3 M 1.0 SNT5 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NPS  HL  0.2 258 MLv   1.80 -0.33  1.36831   
  STIA HC  0.2 118 MLv   1.83 -0.30  1.30553   
  ZKR  HL  0.4 122 MLv   1.99 -0.14  0.805941   
  PFKS HC  0.4 230 MLv   2.01 -0.12  0.601844   
  IDI  MN  0.8 269 MLv   2.22 0.09  0.305278   
  IMOD HC  0.9 249 MLv   2.33 0.20  0.327345   
  THERA HL  1.1 344 MLv   2.40 0.27  0.308954   
  SNT5 HA  1.2 341 MLv   2.53 0.40  0.227905