Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 19:08:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.5678° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2693° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 79.9 χμ Δ της Καρπάθου
106.6 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
350.9 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC43.8202 P19:09:03.27 0.01.0M
STIAHC43.8202 S19:09:09.69 0.31.0M
ZKRHL50.6185 P19:09:04.36 -0.11.0M
ZKRHL50.6185 S19:09:11.63 0.21.0M
NPSHL68.8240 P19:09:07.91 0.51.0M
NPSHL68.8240 S19:09:16.31 -0.41.0M
KARPHL80.7 92 P19:09:09.40 -0.11.0M
KARPHL80.7 92 S19:09:20.24 0.01.0M
PFKSHC92.9231 P19:09:11.38 -0.11.0M
PFKSHC92.9231 S19:09:23.35 -0.41.0M
THERAHL114.0321 P19:09:14.41 -0.31.0M
SNT5HA121.7320 P19:09:16.11 0.21.0M
SNT5HA121.7320 S19:09:31.94 0.31.0M
IDIMN128.8256 P19:09:16.63 -0.51.0M
IDIMN128.8256 S19:09:33.46 -0.41.0M
IMODHC148.9244 P19:09:20.81 0.61.0M
IMODHC148.9244 S19:09:39.12 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uspu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         19:08:55.25
  Latitude       35.5678 deg +/-   0 km
  Longitude       26.2693 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       131 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.38 +/- 0.09  7      
  M     2.38      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.4 202 P    19:09:03.27 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 202 S    19:09:09.69  0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 185 P    19:09:04.36 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 185 S    19:09:11.63  0.2 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.6 240 P    19:09:07.91  0.5 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 240 S    19:09:16.31 -0.4 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 92 P    19:09:09.40 -0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 92 S    19:09:20.24 -0.0 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.8 231 P    19:09:11.38 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.8 231 S    19:09:23.35 -0.4 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 321 P    19:09:14.41 -0.3 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 320 P    19:09:16.11  0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 320 S    19:09:31.94  0.3 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 256 P    19:09:16.63 -0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 256 S    19:09:33.46 -0.4 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  1.3 244 P    19:09:20.81  0.6 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.3 244 S    19:09:39.12 -0.0 M 1.0 IMOD 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.4 202 MLv   2.22 -0.16  1.06049   
  ZKR  HL  0.5 185 MLv   1.91 -0.47  0.353891   
  NPS  HL  0.6 240 MLv   2.34 -0.04  0.498987   
  KARP HL  0.7 92 MLv   2.48 0.10  0.781956   
  PFKS HC  0.8 231 MLv   2.32 -0.06  0.360711   
  THERA HL  1.0 321 MLv   2.44 0.06  0.372015   
  SNT5 HA  1.1 320 MLv   2.58 0.20  0.278387   
  IDI  MN  1.2 256 MLv   2.43 0.05  0.304234   
  IMOD HC  1.3 244 MLv   2.43 0.05  0.242519