Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 18:49:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.3957° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.9937° Α
 Εστιακό Βάθος
33 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 78.7 χμ Α του Ηρακλείου
108.4 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου
351.3 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI23.5154 P18:50:06.54 -0.11.0M
SIT2HI23.5154 S18:50:13.56 0.91.0M
STIAHC23.3158 P18:50:06.54 -0.11.0M
STIAHC23.3158 S18:50:13.52 0.91.0M
NPSHL37.9247 P18:50:08.39 0.11.0M
NPSHL37.9247 S18:50:15.33 -0.21.0M
ZKRHL37.2147 P18:50:07.26 -0.91.0M
ZKRHL37.2147 S18:50:14.99 -0.41.0M
PFKSHC61.4231 P18:50:09.92 -1.01.0M
PFKSHC61.4231 S18:50:19.59 -0.61.0M
IDIMN100.8264 P18:50:15.33 0.11.0M
IDIMN100.8264 S18:50:27.92 0.01.0M
KARPHL107.0 81 P18:50:15.80 -0.21.0M
KARPHL107.0 81 S18:50:29.22 0.01.0M
SIVAHL115.3249 P18:50:17.03 0.11.0M
SIVAHL115.3249 S18:50:31.39 0.51.0M
IMODHC118.3247 P18:50:17.37 0.11.0M
IMODHC118.3247 S18:50:31.83 0.31.0M
SNT5HA124.4334 P18:50:18.06 0.11.0M
SNT5HA124.4334 S18:50:32.87 0.01.0M
THERAHL117.7337 P18:50:17.02 -0.11.0M
THERAHL117.7337 S18:50:31.75 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uspe
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         18:49:58.60 +/-  0.2 s
  Latitude       35.3957 deg +/-   3 km
  Longitude       25.9937 deg +/-   2 km
  Depth           33 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.45 s
  Azimuthal gap       104 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.39 +/- 0.18  9      
  M     2.39      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.2 158 P    18:50:06.54 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.2 158 S    18:50:13.52  0.9 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.2 154 P    18:50:06.54 -0.1 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.2 154 S    18:50:13.56  0.9 M 1.0 SIT2 
  ZKR  HL  0.3 147 P    18:50:07.26 -0.9 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.3 147 S    18:50:14.99 -0.4 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.3 247 P    18:50:08.39  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 247 S    18:50:15.33 -0.2 M 1.0 NPS 
  PFKS HC  0.6 231 P    18:50:09.92 -1.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.6 231 S    18:50:19.59 -0.6 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.9 264 P    18:50:15.33  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.9 264 S    18:50:27.92 -0.0 M 1.0 IDI 
  KARP HL  1.0 81 P    18:50:15.80 -0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.0 81 S    18:50:29.22  0.0 M 1.0 KARP 
  SIVA HL  1.0 249 P    18:50:17.03  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  1.0 249 S    18:50:31.39  0.5 M 1.0 SIVA 
  THERA HL  1.1 337 P    18:50:17.02 -0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.1 337 S    18:50:31.75  0.4 M 1.0 THERA
  IMOD HC  1.1 247 P    18:50:17.37  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.1 247 S    18:50:31.83  0.3 M 1.0 IMOD 
  SNT5 HA  1.1 334 P    18:50:18.06  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 334 S    18:50:32.87  0.0 M 1.0 SNT5 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.2 158 MLv   2.00 -0.39  2.09635   
  SIT2 HI  0.2 154 MLv   2.65 0.25  9.16298   
  ZKR  HL  0.3 147 MLv   2.06 -0.33   1.081   
  NPS  HL  0.3 247 MLv   2.23 -0.17  1.52645   
  PFKS HC  0.6 231 MLv   2.77 0.38  1.46987   
  IDI  MN  0.9 264 MLv   2.37 -0.02  0.369206   
  KARP HL  1.0 81 MLv   2.46 0.06  0.554511   
  SIVA HL  1.0 249 MLv   2.46 0.06  0.380433   
  THERA HL  1.1 337 MLv   2.27 -0.12  0.24144   
  IMOD HC  1.1 247 MLv   2.37 -0.02  0.304146   
  SNT5 HA  1.1 334 MLv   2.65 0.25  0.314513