Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 18:45:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5512° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9198° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 26.8 χμ Ν της Ζακύνθου
49.0 χμ ΔΝΔ του Πύργου
251.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP19.1337 P18:45:18.87 0.21.0M
LTHKHP19.1337 S18:45:22.57 0.41.0M
RTZLHT59.8347 P18:45:24.33 -0.21.0M
RTZLHT59.8347 S18:45:32.44 -0.11.0M
AXSHP82.2 29 P18:45:27.84 -0.11.0M
AXSHP82.2 29 S18:45:37.71 -0.81.0M
DROHP82.6 57 P18:45:27.83 -0.31.0M
RLSHL73.8 41 P18:45:25.99 -0.71.0M
VLSHL75.4337 P18:45:26.64 -0.31.0M
VLSHL75.4337 S18:45:36.04 -0.81.0M
PLEVHP104.9 24 P18:45:31.67 0.21.0M
EVGIHT121.2349 P18:45:34.67 0.71.0M
PDOHP118.7 11 P18:45:33.13 -0.51.0M
PDOHP118.7 11 S18:45:49.25 0.81.0M
MG00CL131.6 43 P18:45:36.08 0.51.0M
ANXHP145.3 37 P18:45:38.11 0.41.0M
ANXHP145.3 37 S18:45:56.47 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uspa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         18:45:14.07
  Latitude       37.5512 deg +/-   2 km
  Longitude       20.9198 deg +/-   2 km
  Depth           19 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.51 s
  Azimuthal gap       280 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.76 +/- 0.10  9      
  M     1.76      9 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 337 P    18:45:18.87  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 337 S    18:45:22.57  0.4 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.5 347 P    18:45:24.33 -0.2 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 347 S    18:45:32.44 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.7 41 P    18:45:25.99 -0.7 M 1.0 RLS 
  VLS  HL  0.7 337 P    18:45:26.64 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 337 S    18:45:36.04 -0.8 M 1.0 VLS 
  AXS  HP  0.7 29 P    18:45:27.84 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 29 S    18:45:37.71 -0.8 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.7 57 P    18:45:27.83 -0.3 M 1.0 DRO 
  PLEV HP  0.9 24 P    18:45:31.67  0.2 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.1 11 P    18:45:33.13 -0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 11 S    18:45:49.25  0.8 M 1.0 PDO 
  EVGI HT  1.1 349 P    18:45:34.67  0.7 M 1.0 EVGI 
  MG00 CL  1.2 43 P    18:45:36.08  0.5 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  1.3 37 P    18:45:38.11  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 37 S    18:45:56.47  0.7 M 1.0 ANX 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 337 MLv   1.68 -0.08  1.27969   
  RTZL HT  0.5 347 MLv   1.67 -0.09  0.11936   
  RLS  HL  0.7 41 MLv   1.82 0.06  0.142048   
  VLS  HL  0.7 337 MLv   1.64 -0.12  0.0924864   
  AXS  HP  0.7 29 MLv   1.67 -0.09  0.0917674   
  DRO  HP  0.7 57 MLv   1.50 -0.26  0.12864   
  PLEV HP  0.9 24 MLv   1.75 -0.01  0.0837094   
  PDO  HP  1.1 11 MLv   1.84 0.08  0.0877399   
  EVGI HT  1.1 349 MLv   1.96 0.20  0.113923   
  MG00 CL  1.2 43 MLv   1.84 0.08  0.0974981   
  ANX  HP  1.3 37 MLv   1.99 0.23  0.0922032