Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 18:29:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3448° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2668° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 19.4 χμ ΑΒΑ του Αιγίου
22.1 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας
134.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PANRCL3.5335 P18:29:52.43 0.11.0M
PANRCL3.5335 S18:29:54.08 -0.11.0M
KALEHA12.2295 P18:29:53.42 0.21.0M
KALEHA12.2295 S18:29:55.75 0.01.0M
KLVHL35.0197 P18:29:56.60 0.01.0M
KLVHL35.0197 S18:30:01.61 0.01.0M
ANXHP40.9312 P18:29:57.47 -0.11.0M
ANXHP40.9312 S18:30:03.29 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uson
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         18:29:49.97
  Latitude       38.3448 deg +/-   1 km
  Longitude       22.2668 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.07 s
  Azimuthal gap       222 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.14 +/- 0.53  4      
  M     1.14      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PANR CL  0.0 335 P    18:29:52.43  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.0 335 S    18:29:54.08 -0.1 M 1.0 PANR 
  KALE HA  0.1 295 P    18:29:53.42  0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 295 S    18:29:55.75  0.0 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.3 197 P    18:29:56.60  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 197 S    18:30:01.61 -0.0 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.4 312 P    18:29:57.47 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 312 S    18:30:03.29 -0.0 M 1.0 ANX 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PANR CL  0.0 335 MLv   2.03 0.89  0.135438   
  KALE HA  0.1 295 MLv   0.57 -0.57  0.146939   
  KLV  HL  0.3 197 MLv   1.09 -0.05  0.0989024   
  ANX  HP  0.4 312 MLv   1.04 -0.10  0.0834606