Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 18:01:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7342° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2865° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 35.2 χμ ΒΔ της Σαμοθράκης
44.2 χμ ΝΝΔ της Κομοτηνής
333.7 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SMTHHL35.8145 P18:02:02.49 -0.11.0M
SMTHHL35.8145 S18:02:07.32 -0.51.0M
THASHT49.9254 P18:02:04.59 -0.11.0M
THASHT49.9254 S18:02:10.96 -0.61.0M
THS1HI59.9270 P18:02:06.09 -0.11.0M
THS1HI59.9270 S18:02:13.91 -0.31.0M
ALNHT66.7 75 P18:02:07.23 0.01.0M
ALNHT66.7 75 S18:02:15.81 -0.11.0M
KAVAHT71.3294 P18:02:08.20 0.21.0M
KAVAHT71.3294 S18:02:17.55 0.21.0M
LIAHL93.5186 P18:02:12.09 0.71.0M
LIAHL93.5186 S18:02:23.91 0.71.0M
NVRHL137.4300 P18:02:18.84 0.61.0M
NVRHL137.4300 S18:02:35.18 -0.21.0M
SRSHT148.9286 P18:02:19.80 0.01.0M
SRSHT148.9286 S18:02:38.05 -0.11.0M
MMBBS157.3305 P18:02:21.60 0.61.0M
MMBBS157.3305 S18:02:40.05 -0.21.0M
PLGHL160.8256 P18:02:21.41 -0.11.0M
PLGHL160.8256 S18:02:40.91 -0.11.0M
PAIGHT162.7237 P18:02:21.35 -0.31.0M
PAIGHT162.7237 S18:02:40.72 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usno
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         18:01:55.71
  Latitude       40.7342 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2865 deg +/-   1 km
  Depth           18 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.53 +/- 0.25  9      
  M     2.53      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SMTH HL  0.3 145 P    18:02:02.49 -0.1 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  0.3 145 S    18:02:07.32 -0.5 M 1.0 SMTH 
  THAS HT  0.4 254 P    18:02:04.59 -0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.4 254 S    18:02:10.96 -0.6 M 1.0 THAS 
  THS1 HI  0.5 270 P    18:02:06.09 -0.1 M 1.0 THS1 
  THS1 HI  0.5 270 S    18:02:13.91 -0.3 M 1.0 THS1 
  ALN  HT  0.6 75 P    18:02:07.23  0.0 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  0.6 75 S    18:02:15.81 -0.1 M 1.0 ALN 
  KAVA HT  0.6 294 P    18:02:08.20  0.2 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.6 294 S    18:02:17.55  0.2 M 1.0 KAVA 
  LIA  HL  0.8 186 P    18:02:12.09  0.7 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.8 186 S    18:02:23.91  0.7 M 1.0 LIA 
  NVR  HL  1.2 300 P    18:02:18.84  0.6 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  1.2 300 S    18:02:35.18 -0.2 M 1.0 NVR 
  SRS  HT  1.3 286 P    18:02:19.80  0.0 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  1.3 286 S    18:02:38.05 -0.1 M 1.0 SRS 
  MMB  BS  1.4 305 P    18:02:21.60  0.6 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  1.4 305 S    18:02:40.05 -0.2 M 1.0 MMB 
  PLG  HL  1.4 256 P    18:02:21.41 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  1.4 256 S    18:02:40.91 -0.1 M 1.0 PLG 
  PAIG HT  1.5 237 P    18:02:21.35 -0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.5 237 S    18:02:40.72 -0.6 M 1.0 PAIG 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SMTH HL  0.3 145 MLv   2.29 -0.25  1.26966   
  THAS HT  0.4 254 MLv   2.52 -0.01  1.50527   
  THS1 HI  0.5 270 MLv   2.91 0.38  2.06059   
  ALN  HT  0.6 75 MLv   2.21 -0.33  0.291499   
  KAVA HT  0.6 294 MLv   2.84 0.31  3.22643   
  LIA  HL  0.8 186 MLv   2.26 -0.27  0.619456   
  NVR  HL  1.2 300 MLv   2.72 0.18  0.399014   
  SRS  HT  1.3 286 MLv   2.73 0.20  0.346621   
  MMB  BS  1.4 305 MLv   2.38 -0.15  0.198089   
  PLG  HL  1.4 256 MLv   2.84 0.31  0.547568   
  PAIG HT  1.5 237 MLv   2.21 -0.32  0.0972432