Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 15:40:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1802° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7178° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 31.4 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
32.8 χμ ΒΔ της Κορίνθου
91.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THALHA16.8197 P15:40:26.84 -0.11.0M
THALHA16.8197 S15:40:30.07 0.01.0M
LOUTHA31.0134 P15:40:28.76 -0.11.0M
LOUTHA31.0134 S15:40:33.72 0.21.0M
LTKHP28.0129 P15:40:28.44 0.01.0M
LTKHP28.0129 S15:40:32.89 0.11.0M
GURHP42.6231 P15:40:30.31 -0.41.0M
GURHP42.6231 S15:40:36.77 0.01.0M
KLVHL51.9253 P15:40:32.41 0.31.0M
KLVHL51.9253 S15:40:39.45 0.21.0M
LKRHL57.6 25 P15:40:32.67 -0.21.0M
LKRHL57.6 25 S15:40:40.73 0.11.0M
ATALHA62.8 25 P15:40:33.56 -0.11.0M
ATALHA62.8 25 S15:40:42.09 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usix
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         15:40:22.73
  Latitude       38.1802 deg +/-   0 km
  Longitude       22.7178 deg +/-   0 km
  Depth           17 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.45 +/- 0.35  7      
  M     1.45      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.2 197 P    15:40:26.84 -0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.2 197 S    15:40:30.07 -0.0 M 1.0 THAL 
  LTK  HP  0.3 129 P    15:40:28.44 -0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.3 129 S    15:40:32.89  0.1 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.3 134 P    15:40:28.76 -0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.3 134 S    15:40:33.72  0.2 M 1.0 LOUT 
  GUR  HP  0.4 231 P    15:40:30.31 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 231 S    15:40:36.77 -0.0 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.5 253 P    15:40:32.41  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 253 S    15:40:39.45  0.2 M 1.0 KLV 
  LKR  HL  0.5 25 P    15:40:32.67 -0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 25 S    15:40:40.73  0.1 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.6 25 P    15:40:33.56 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 25 S    15:40:42.09  0.1 M 1.0 ATAL 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.2 197 MLv   1.11 -0.34  0.694942   
  LTK  HP  0.3 129 MLv   0.77 -0.68  0.350023   
  LOUT HA  0.3 134 MLv   1.38 -0.07  0.31959   
  GUR  HP  0.4 231 MLv   1.25 -0.20  0.121712   
  KLV  HL  0.5 253 MLv   1.60 0.15  0.120815   
  LKR  HL  0.5 25 MLv   2.09 0.64  0.191437   
  ATAL HA  0.6 25 MLv   1.92 0.47  0.202185