Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 13:10:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
34.9047° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.8609° Α
 Εστιακό Βάθος
29 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 52.8 χμ ΝΝΔ του Ηρακλείου
62.2 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
356.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC9.4324 P13:10:27.92 -0.11.0M
IMODHC9.4324 S13:10:32.81 0.41.0M
SIVAHL13.3340 P13:10:28.32 -0.21.0M
SIVAHL13.3340 S13:10:33.25 0.01.0M
IDIMN42.7 4 P13:10:31.60 -0.31.0M
IDIMN42.7 4 S13:10:39.04 -0.31.0M
IPPLHC61.2324 P13:10:34.37 0.31.0M
PFKSHC57.9 74 P13:10:33.70 0.01.0M
PFKSHC57.9 74 S13:10:42.86 0.31.0M
GVDHL70.9264 P13:10:34.97 -0.31.0M
GVDHL70.9264 S13:10:45.44 0.11.0M
GVDSHC73.6265 P13:10:35.52 -0.11.0M
GVDSHC73.6265 S13:10:45.77 -0.11.0M
CHANHC101.0313 P13:10:39.17 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usdz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         13:10:22.01 +/-  0.4 s
  Latitude       34.9047 deg +/-   5 km
  Longitude       24.8609 deg +/-   3 km
  Depth           29 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       190 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.03 +/- 0.33  6      
  M     2.03      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IMOD HC  0.1 324 P    13:10:27.92 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.1 324 S    13:10:32.81  0.4 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.1 340 P    13:10:28.32 -0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.1 340 S    13:10:33.25 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  0.4  4 P    13:10:31.60 -0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4  4 S    13:10:39.04 -0.3 M 1.0 IDI 
  PFKS HC  0.5 74 P    13:10:33.70 -0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.5 74 S    13:10:42.86  0.3 M 1.0 PFKS 
  IPPL HC  0.5 324 P    13:10:34.37  0.3 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  0.6 264 P    13:10:34.97 -0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.6 264 S    13:10:45.44  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  0.7 265 P    13:10:35.52 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.7 265 S    13:10:45.77 -0.1 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  0.9 313 P    13:10:39.17  0.4 M 1.0 CHAN 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IMOD HC  0.1 324 MLv   1.46 -0.57  1.32704   
  SIVA HL  0.1 340 MLv   1.48 -0.55  1.10825   
  IDI  MN  0.4  4 MLv   1.83 -0.20  0.460183   
  PFKS HC  0.5 74 MLv   2.14 0.11  0.392845   
  IPPL HC  0.5 324 MLv   2.38 0.35  0.596905   
  GVD  HL  0.6 264 MLv   2.31 0.28  0.349743   
  GVDS HC  0.7 265 MLv   2.03 0.00  0.229802   
  CHAN HC  0.9 313 MLv   2.71 0.68   1.6112