Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 12:54:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2085° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1157° Α
 Εστιακό Βάθος
45 χμ
 Αρ. αφίξεων
33
 Επίκεντρο 5.3 χμ ΝΝΑ του Αιγίου
19.6 χμ Β των Καλαβρύτων
143.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL2.6 4 P12:54:54.49 0.11.0M
TEMECL2.6 4 S12:54:59.90 0.21.0M
KALEHA20.4 6 P12:54:55.23 0.11.0M
KALEHA20.4 6 S12:55:01.07 0.01.0M
KLVHL18.6171 P12:54:55.00 -0.11.0M
KLVHL18.6171 S12:55:00.70 -0.21.0M
MG04CL27.1327 P12:54:55.49 0.01.0M
MG04CL27.1327 S12:55:01.87 0.11.0M
PANRCL21.8 33 P12:54:55.25 0.11.0M
PANRCL21.8 33 S12:55:00.91 -0.11.0M
ROD3CL22.4299 P12:54:55.38 0.11.0M
SERGHP23.3347 P12:54:55.29 0.01.0M
SERGHP23.3347 S12:55:01.45 0.11.0M
EFPHP30.4323 P12:54:55.65 -0.11.0M
EFPHP30.4323 S12:55:02.10 -0.11.0M
GURHP36.2147 P12:54:56.65 0.21.0M
GURHP36.2147 S12:55:03.59 0.21.0M
AGRPCL40.1301 P12:54:56.26 -0.51.0M
AGRPCL40.1301 S12:55:03.57 -0.31.0M
ANXHP46.0338 P12:54:57.63 0.11.0M
ANXHP46.0338 S12:55:05.08 -0.11.0M
DROHP45.5231 P12:54:57.42 0.11.0M
DROHP45.5231 S12:55:04.98 0.11.0M
RLSHL59.4253 P12:54:58.87 0.01.0M
RLSHL59.4253 S12:55:07.31 -0.21.0M
THALHA51.6112 P12:54:58.25 0.31.0M
THALHA51.6112 S12:55:05.87 -0.11.0M
AXSHP64.6269 P12:54:59.27 -0.21.0M
AXSHP64.6269 S12:55:08.61 0.01.0M
ACORHA74.9118 P12:55:00.80 0.01.0M
ACORHA74.9118 S12:55:10.83 -0.11.0M
LTKHP77.3105 P12:55:01.03 0.01.0M
LTKHP77.3105 S12:55:11.32 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020usdl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         12:54:47.38
  Latitude       38.2085 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1157 deg +/-   0 km
  Depth           45 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       73 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.23 +/- 0.27 13      
  M     1.23      13 preferred 

33 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0  4 P    12:54:54.49  0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0  4 S    12:54:59.90  0.2 M 1.0 TEME 
  KLV  HL  0.2 171 P    12:54:55.00 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 171 S    12:55:00.70 -0.2 M 1.0 KLV 
  KALE HA  0.2  6 P    12:54:55.23  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2  6 S    12:55:01.07 -0.0 M 1.0 KALE 
  PANR CL  0.2 33 P    12:54:55.25  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 33 S    12:55:00.91 -0.1 M 1.0 PANR 
  ROD3 CL  0.2 299 P    12:54:55.38  0.1 M 1.0 ROD3 
  SERG HP  0.2 347 P    12:54:55.29 -0.0 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.2 347 S    12:55:01.45  0.1 M 1.0 SERG 
  MG04 CL  0.2 327 P    12:54:55.49 -0.0 M 1.0 MG04 
  MG04 CL  0.2 327 S    12:55:01.87  0.1 M 1.0 MG04 
  EFP  HP  0.3 323 P    12:54:55.65 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 323 S    12:55:02.10 -0.1 M 1.0 EFP 
  GUR  HP  0.3 147 P    12:54:56.65  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 147 S    12:55:03.59  0.2 M 1.0 GUR 
  AGRP CL  0.4 301 P    12:54:56.26 -0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.4 301 S    12:55:03.57 -0.3 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  0.4 231 P    12:54:57.42  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 231 S    12:55:04.98  0.1 M 1.0 DRO 
  ANX  HP  0.4 338 P    12:54:57.63  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 338 S    12:55:05.08 -0.1 M 1.0 ANX 
  THAL HA  0.5 112 P    12:54:58.25  0.3 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 112 S    12:55:05.87 -0.1 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.5 253 P    12:54:58.87  0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 253 S    12:55:07.31 -0.2 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 269 P    12:54:59.27 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 269 S    12:55:08.61 -0.0 M 1.0 AXS 
  ACOR HA  0.7 118 P    12:55:00.80  0.0 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 118 S    12:55:10.83 -0.1 M 1.0 ACOR 
  LTK  HP  0.7 105 P    12:55:01.03 -0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 105 S    12:55:11.32 -0.2 M 1.0 LTK 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0  4 MLv   0.29 -0.94  0.0439107   
  KLV  HL  0.2 171 MLv   0.87 -0.36  0.153744   
  KALE HA  0.2  6 MLv   0.81 -0.42  0.160155   
  PANR CL  0.2 33 MLv   2.04 0.81  0.0481884   
  ROD3 CL  0.2 299 MLv  -1.24 -2.47  0.00190841   
  SERG HP  0.2 347 MLv   1.07 -0.16  0.245561   
  MG04 CL  0.2 327 MLv   1.08 -0.15  0.199471   
  EFP  HP  0.3 323 MLv   1.21 -0.02  0.224193   
  GUR  HP  0.3 147 MLv   1.16 -0.08  0.142027   
  AGRP CL  0.4 301 MLv   1.20 -0.03  0.126203   
  DRO  HP  0.4 231 MLv   1.01 -0.23  0.122636   
  ANX  HP  0.4 338 MLv   1.30 0.07  0.111924   
  THAL HA  0.5 112 MLv   1.59 0.36  0.280974   
  RLS  HL  0.5 253 MLv   1.72 0.48  0.135302   
  AXS  HP  0.6 269 MLv   1.50 0.27  0.0758605   
  ACOR HA  0.7 118 MLv   1.90 0.67  0.169197   
  LTK  HP  0.7 105 MLv   1.50 0.27  0.24648