Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 10:52:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3372° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0878° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 9.9 χμ Β του Αιγίου
32.5 χμ ΝΔ της Αμφισσας
149.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TRIZCL3.4337 P10:52:01.94 -0.21.0M
TRIZCL3.4337 S10:52:03.20 -0.21.0M
AIGSHA9.7180 P10:52:02.72 -0.11.0M
AIGSHA9.7180 S10:52:04.86 0.21.0M
KALEHA7.5 37 P10:52:02.68 0.01.0M
KALEHA7.5 37 S10:52:04.24 -0.11.0M
MG00CL15.0305 P10:52:03.84 0.21.0M
MG00CL15.0305 S10:52:06.51 0.41.0M
PANRCL14.7 74 P10:52:03.73 0.11.0M
PANRCL14.7 74 S10:52:06.26 0.21.0M
TEMECL12.0167 P10:52:03.50 0.31.0M
TEMECL12.0167 S10:52:05.54 0.31.0M
AGRPCL32.5282 P10:52:06.61 0.11.0M
AGRPCL32.5282 S10:52:11.49 0.31.0M
ANXHP32.0333 P10:52:06.35 -0.21.0M
ANXHP32.0333 S10:52:11.22 0.11.0M
KLVHL33.1170 P10:52:06.46 -0.21.0M
GURHP49.8153 P10:52:09.29 -0.21.0M
GURHP49.8153 S10:52:15.66 -0.71.0M
DROHP54.0218 P10:52:10.08 0.01.0M
DROHP54.0218 S10:52:17.32 -0.11.0M
PLEVHP59.9278 P10:52:10.67 -0.41.0M
PLEVHP59.9278 S10:52:18.70 -0.41.0M
AXARHA68.9 46 P10:52:12.53 0.01.0M
AXSHP64.1256 P10:52:11.97 0.21.0M
AXSHP64.1256 S10:52:20.29 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urzk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         10:52:00.47
  Latitude       38.3372 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0878 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       79 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.56 +/- 0.21 12      
  M     1.56      12 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TRIZ CL  0.0 337 P    10:52:01.94 -0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.0 337 S    10:52:03.20 -0.2 M 1.0 TRIZ 
  KALE HA  0.1 37 P    10:52:02.68  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 37 S    10:52:04.24 -0.1 M 1.0 KALE 
  AIGS HA  0.1 180 P    10:52:02.72 -0.1 M 1.0 AIGS 
  AIGS HA  0.1 180 S    10:52:04.86  0.2 M 1.0 AIGS 
  TEME CL  0.1 167 P    10:52:03.50  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 167 S    10:52:05.54  0.3 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.1 74 P    10:52:03.73  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 74 S    10:52:06.26  0.2 M 1.0 PANR 
  MG00 CL  0.1 305 P    10:52:03.84  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 305 S    10:52:06.51  0.4 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  0.3 333 P    10:52:06.35 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 333 S    10:52:11.22  0.1 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.3 282 P    10:52:06.61  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 282 S    10:52:11.49  0.3 M 1.0 AGRP 
  KLV  HL  0.3 170 P    10:52:06.46 -0.2 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.4 153 P    10:52:09.29 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 153 S    10:52:15.66 -0.7 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.5 218 P    10:52:10.08 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 218 S    10:52:17.32 -0.1 M 1.0 DRO 
  PLEV HP  0.5 278 P    10:52:10.67 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 278 S    10:52:18.70 -0.4 M 1.0 PLEV 
  AXS  HP  0.6 256 P    10:52:11.97  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 256 S    10:52:20.29  0.0 M 1.0 AXS 
  AXAR HA  0.6 46 P    10:52:12.53  0.0 M 1.0 AXAR 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TRIZ CL  0.0 337 MLv  -0.66 -2.21  0.0143392   
  KALE HA  0.1 37 MLv   1.88 0.32  3.90496   
  AIGS HA  0.1 180 MLv   2.12 0.56  5.95485   
  TEME CL  0.1 167 MLv   1.39 -0.17  0.322337   
  PANR CL  0.1 74 MLv   3.36 1.81  1.53291   
  MG00 CL  0.1 305 MLv   1.68 0.12  2.06037   
  ANX  HP  0.3 333 MLv   1.31 -0.25  0.257835   
  AGRP CL  0.3 282 MLv   1.28 -0.27  0.234545   
  KLV  HL  0.3 170 MLv   1.28 -0.28  0.169241   
  GUR  HP  0.4 153 MLv   1.53 -0.03  0.153168   
  DRO  HP  0.5 218 MLv   1.53 -0.03  0.247916   
  PLEV HP  0.5 278 MLv   1.71 0.16  0.130418   
  AXS  HP  0.6 256 MLv   1.60 0.04  0.0946657   
  AXAR HA  0.6 46 MLv   1.58 0.03  0.345678