Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 08:33:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4917° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6092° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
39
 Επίκεντρο 20.8 χμ ΒΑ του Μεσολογγίου
29.6 χμ ΒΒΔ της Πάτρας
193.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL14.5137 P08:33:30.93 0.11.0M
AGRPCL14.5137 S08:33:33.56 0.31.0M
PVOHP15.7332 P08:33:31.26 0.21.0M
PVOHP15.7332 S08:33:34.00 0.51.0M
EFPHP26.8106 P08:33:32.75 -0.21.0M
EFPHP26.8106 S08:33:37.12 0.21.0M
PLEVHP19.7243 P08:33:31.33 -0.41.0M
ANXHP29.4 67 P08:33:33.29 -0.21.0M
ANXHP29.4 67 S08:33:37.90 0.01.0M
AXSHP38.6212 P08:33:35.23 0.31.0M
AXSHP38.6212 S08:33:40.50 0.21.0M
MG00CL30.6106 P08:33:33.31 -0.31.0M
MG00CL30.6106 S08:33:38.31 0.31.0M
KALEHA47.5104 P08:33:36.46 0.01.0M
KALEHA47.5104 S08:33:42.69 -0.41.0M
RLSHL50.1195 P08:33:37.16 0.41.0M
AMPLHP58.9324 P08:33:38.05 -0.21.0M
AMPLHP58.9324 S08:33:46.34 0.11.0M
DROHP60.6172 P08:33:38.52 0.01.0M
DROHP60.6172 S08:33:46.99 0.31.0M
PANRCL57.3103 P08:33:37.91 -0.11.0M
PANRCL57.3103 S08:33:45.94 0.21.0M
TEMECL53.0123 P08:33:37.18 -0.11.0M
TEMECL53.0123 S08:33:44.73 0.31.0M
KLVHL68.7136 P08:33:39.30 -0.61.0M
KLVHL68.7136 S08:33:49.37 0.21.0M
NYDRHT82.9287 P08:33:41.61 -0.61.0M
NYDRHT82.9287 S08:33:53.40 0.31.0M
AGGHT86.2 47 P08:33:43.02 0.21.0M
AGGHT86.2 47 S08:33:54.07 -0.11.0M
DRAGHT92.4283 P08:33:43.15 -0.61.0M
EVGIHT84.1280 P08:33:42.26 -0.11.0M
EVGIHT84.1280 S08:33:53.66 0.11.0M
FSKHP91.2268 P08:33:42.83 -0.71.0M
FSKHP91.2268 S08:33:55.67 0.21.0M
GURHP89.0134 P08:33:42.88 -0.41.0M
GURHP89.0134 S08:33:55.29 0.21.0M
TETRHL99.1343 P08:33:44.82 0.01.0M
TETRHL99.1343 S08:33:58.09 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uruv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         08:33:27.80
  Latitude       38.4917 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6092 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       64 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.91 +/- 0.17 17      
  M     1.91      17 preferred 

39 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 137 P    08:33:30.93  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 137 S    08:33:33.56  0.3 M 1.0 AGRP 
  PVO  HP  0.1 332 P    08:33:31.26  0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.1 332 S    08:33:34.00  0.5 M 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.2 243 P    08:33:31.33 -0.4 M 1.0 PLEV 
  EFP  HP  0.2 106 P    08:33:32.75 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 106 S    08:33:37.12  0.2 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.3 67 P    08:33:33.29 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 67 S    08:33:37.90  0.0 M 1.0 ANX 
  MG00 CL  0.3 106 P    08:33:33.31 -0.3 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 106 S    08:33:38.31  0.3 M 1.0 MG00 
  AXS  HP  0.3 212 P    08:33:35.23  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 212 S    08:33:40.50  0.2 M 1.0 AXS 
  KALE HA  0.4 104 P    08:33:36.46  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.4 104 S    08:33:42.69 -0.4 M 1.0 KALE 
  RLS  HL  0.4 195 P    08:33:37.16  0.4 M 1.0 RLS 
  TEME CL  0.5 123 P    08:33:37.18 -0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.5 123 S    08:33:44.73  0.3 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.5 103 P    08:33:37.91 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.5 103 S    08:33:45.94  0.2 M 1.0 PANR 
  AMPL HP  0.5 324 P    08:33:38.05 -0.2 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 324 S    08:33:46.34  0.1 M 1.0 AMPL 
  DRO  HP  0.5 172 P    08:33:38.52 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 172 S    08:33:46.99  0.3 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.6 136 P    08:33:39.30 -0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 136 S    08:33:49.37  0.2 M 1.0 KLV 
  NYDR HT  0.7 287 P    08:33:41.61 -0.6 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.7 287 S    08:33:53.40  0.3 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.8 280 P    08:33:42.26 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.8 280 S    08:33:53.66  0.1 M 1.0 EVGI 
  AGG  HT  0.8 47 P    08:33:43.02  0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 47 S    08:33:54.07 -0.1 M 1.0 AGG 
  GUR  HP  0.8 134 P    08:33:42.88 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.8 134 S    08:33:55.29  0.2 M 1.0 GUR 
  FSK  HP  0.8 268 P    08:33:42.83 -0.7 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 268 S    08:33:55.67  0.2 M 1.0 FSK 
  DRAG HT  0.8 283 P    08:33:43.15 -0.6 M 1.0 DRAG 
  TETR HL  0.9 343 P    08:33:44.82 -0.0 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.9 343 S    08:33:58.09  0.3 M 1.0 TETR 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 137 MLv   1.98 0.07  3.27999   
  PVO  HP  0.1 332 MLv   2.06 0.15   3.6818   
  PLEV HP  0.2 243 MLv   1.44 -0.47  0.703991   
  EFP  HP  0.2 106 MLv   1.54 -0.37  0.591531   
  ANX  HP  0.3 67 MLv   1.45 -0.46  0.417578   
  MG00 CL  0.3 106 MLv   1.77 -0.14  1.03121   
  AXS  HP  0.3 212 MLv   1.22 -0.69  0.142372   
  KALE HA  0.4 104 MLv   1.78 -0.13  0.312345   
  RLS  HL  0.4 195 MLv   1.79 -0.12  0.274859   
  TEME CL  0.5 123 MLv   1.93 0.02  0.105312   
  PANR CL  0.5 103 MLv   3.14 1.23  0.0787856   
  AMPL HP  0.5 324 MLv   1.95 0.04  0.237691   
  DRO  HP  0.5 172 MLv   1.97 0.06  0.482294   
  KLV  HL  0.6 136 MLv   2.06 0.14  0.195883   
  NYDR HT  0.7 287 MLv   1.93 0.02  0.118411   
  EVGI HT  0.8 280 MLv   1.96 0.05  0.175485   
  AGG  HT  0.8 47 MLv   2.21 0.30  0.235743   
  GUR  HP  0.8 134 MLv   2.12 0.21  0.240002   
  FSK  HP  0.8 268 MLv   1.98 0.07  0.166571   
  DRAG HT  0.8 283 MLv   3.38 1.47  0.275191   
  TETR HL  0.9 343 MLv   1.91 -0.00  0.129614