Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 05:48:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6657° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5762° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 7.5 χμ ΝΔ της Λευκάδας
35.0 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
285.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT2.0356 P05:48:37.38 0.11.0M
DRAGHT2.0356 S05:48:38.71 -0.11.0M
EVGIHT8.5126 P05:48:37.89 0.11.0M
EVGIHT8.5126 S05:48:39.65 0.01.0M
NYDRHT11.9 63 P05:48:38.28 0.11.0M
NYDRHT11.9 63 S05:48:40.39 0.01.0M
FSKHP23.0183 P05:48:39.86 -0.11.0M
FSKHP23.0183 S05:48:43.20 -0.11.0M
DMLNHT50.7200 P05:48:44.25 -0.21.0M
DMLNHT50.7200 S05:48:51.60 0.31.0M
VLSHL54.4179 P05:48:44.57 -0.51.0M
VLSHL54.4179 S05:48:52.34 -0.11.0M
AMPLHP62.2 63 P05:48:46.23 -0.11.0M
AMPLHP62.2 63 S05:48:54.67 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urpk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         05:48:35.38
  Latitude       38.6657 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5762 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       155 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.91 +/- 0.44  7      
  M     1.91      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.0 356 P    05:48:37.38  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.0 356 S    05:48:38.71 -0.1 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  0.1 126 P    05:48:37.89  0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 126 S    05:48:39.65 -0.0 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  0.1 63 P    05:48:38.28  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 63 S    05:48:40.39  0.0 M 1.0 NYDR 
  FSK  HP  0.2 183 P    05:48:39.86 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.2 183 S    05:48:43.20 -0.1 M 1.0 FSK 
  DMLN HT  0.5 200 P    05:48:44.25 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.5 200 S    05:48:51.60  0.3 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.5 179 P    05:48:44.57 -0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 179 S    05:48:52.34 -0.1 M 1.0 VLS 
  AMPL HP  0.6 63 P    05:48:46.23 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.6 63 S    05:48:54.67  0.1 M 1.0 AMPL 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.0 356 MLv   3.08 1.17  5.56481   
  EVGI HT  0.1 126 MLv   2.49 0.58  14.8722   
  NYDR HT  0.1 63 MLv   1.54 -0.37  1.01523   
  FSK  HP  0.2 183 MLv   1.38 -0.53  0.506375   
  DMLN HT  0.5 200 MLv   1.81 -0.10  0.378798   
  VLS  HL  0.5 179 MLv   2.05 0.14  0.394587   
  AMPL HP  0.6 63 MLv   1.58 -0.33  0.0931307