Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 04:26:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
34.3295° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2320° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 111.1 χμ Ν του Ηρακλείου
134.4 χμ ΝΝΑ του Ρεθύμνου
428.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC81.8331 P04:26:50.01 -0.71.0M
IMODHC81.8331 S04:27:01.62 0.01.0M
PFKSHC82.3 16 P04:26:50.20 -0.61.0M
PFKSHC82.3 16 S04:27:02.31 0.61.0M
SIVAHL85.6333 P04:26:50.61 -0.61.0M
SIVAHL85.6333 S04:27:02.77 0.31.0M
IDIMN111.1344 P04:26:54.24 0.01.0M
IDIMN111.1344 S04:27:08.18 0.31.0M
NPSHL109.2 18 P04:26:53.98 0.01.0M
NPSHL109.2 18 S04:27:07.44 0.01.0M
GVDHL119.1299 P04:26:55.63 0.31.0M
GVDHL119.1299 S04:27:10.21 0.51.0M
ZKRHL125.4 46 P04:26:56.18 0.11.0M
ZKRHL125.4 46 S04:27:11.10 0.01.0M
KARPHL221.9 52 P04:27:08.36 0.31.0M
KARPHL221.9 52 S04:27:32.58 -0.11.0M
KTHRHC294.3317 P04:27:17.89 0.91.0M
KTHRHC294.3317 S04:27:47.81 -1.01.0M
ARGHL335.7 51 P04:27:22.02 -0.11.0M
VLIHL336.6323 P04:27:21.94 -0.21.0M
DIONHL432.8345 P04:27:34.02 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urmr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         04:26:36.18 +/-  0.8 s
  Latitude       34.3295 deg +/-   5 km
  Longitude       25.2320 deg +/-   2 km
  Depth           28 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.44 s
  Azimuthal gap       247 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.30 +/- 0.19 10      
  M     3.30      10 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IMOD HC  0.7 331 P    04:26:50.01 -0.7 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.7 331 S    04:27:01.62 -0.0 M 1.0 IMOD 
  PFKS HC  0.7 16 P    04:26:50.20 -0.6 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.7 16 S    04:27:02.31  0.6 M 1.0 PFKS 
  SIVA HL  0.8 333 P    04:26:50.61 -0.6 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.8 333 S    04:27:02.77  0.3 M 1.0 SIVA 
  NPS  HL  1.0 18 P    04:26:53.98 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  1.0 18 S    04:27:07.44 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  1.0 344 P    04:26:54.24 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.0 344 S    04:27:08.18  0.3 M 1.0 IDI 
  GVD  HL  1.1 299 P    04:26:55.63  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 299 S    04:27:10.21  0.5 M 1.0 GVD 
  ZKR  HL  1.1 46 P    04:26:56.18  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.1 46 S    04:27:11.10 -0.0 M 1.0 ZKR 
  KARP HL  2.0 52 P    04:27:08.36  0.3 M 1.0 KARP 
  KARP HL  2.0 52 S    04:27:32.58 -0.1 M 1.0 KARP 
  KTHR HC  2.6 317 P    04:27:17.89  0.9 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.6 317 S    04:27:47.81 -1.0 M 1.0 KTHR 
  ARG  HL  3.0 51 P    04:27:22.02 -0.1 M 1.0 ARG 
  VLI  HL  3.0 323 P    04:27:21.94 -0.2 M 1.0 VLI 
  DION HL  3.9 345 P    04:27:34.02  0.0 M 1.0 DION 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IMOD HC  0.7 331 MLv   3.48 0.18  5.90662   
  PFKS HC  0.7 16 MLv   3.46 0.16  5.60517   
  SIVA HL  0.8 333 MLv   3.53 0.22  6.28476   
  NPS  HL  1.0 18 MLv   2.97 -0.33  1.33502   
  IDI  MN  1.0 344 MLv   2.97 -0.33   1.3049   
  GVD  HL  1.1 299 MLv   3.15 -0.15  1.39607   
  ZKR  HL  1.1 46 MLv   3.07 -0.23  1.39738   
  KARP HL  2.0 52 MLv   3.14 -0.16  0.717436   
  KTHR HC  2.6 317 MLv   3.37 0.07  0.400544   
  ARG  HL  3.0 51 MLv   3.26 -0.05  0.189994   
  VLI  HL  3.0 323 MLv   3.54 0.24  0.470469   
  DION HL  3.9 345 MLv   3.62 0.31  0.493944