Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 04:03:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.0656° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3040° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
37
 Επίκεντρο 81.5 χμ ΝΔ των Χανίων
111.1 χμ ΔΝΔ του Ρεθύμνου
326.7 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNDRHC34.7 57 P04:03:14.31 -0.21.0M
GVDHL75.7109 P04:03:19.99 -0.11.0M
GVDSHC73.2110 P04:03:19.68 -0.11.0M
GVDSHC73.2110 S04:03:30.12 0.41.0M
ANKYHL89.1360 P04:03:21.58 -0.31.0M
IPPLHC109.9 73 P04:03:25.25 0.41.0M
IPPLHC109.9 73 S04:03:38.61 0.11.0M
IMODHC136.6 94 P04:03:28.26 0.01.0M
IMODHC136.6 94 S04:03:45.38 0.61.0M
KTHAHL134.2351 P04:03:28.28 0.41.0M
KTHAHL134.2351 S04:03:43.96 -0.11.0M
KTHRHC134.1348 P04:03:28.07 0.21.0M
KTHRHC134.1348 S04:03:44.56 0.51.0M
SIVAHL137.4 92 P04:03:28.36 0.01.0M
SIVAHL137.4 92 S04:03:45.15 0.21.0M
IDIMN146.3 80 P04:03:29.73 0.21.0M
IDIMN146.3 80 S04:03:47.30 0.31.0M
VLIHL186.5350 P04:03:35.35 0.91.0M
VLIHL186.5350 S04:03:56.52 0.51.0M
THERAHL243.6 53 P04:03:41.02 -0.61.0M
THERAHL243.6 53 S04:04:08.44 -0.51.0M
VLYHL313.0 8 P04:03:49.74 -0.41.0M
DIONHL339.6 9 P04:03:52.91 -0.51.0M
DIONHL339.6 9 S04:04:29.91 -0.21.0M
MRTHHA344.6 9 P04:03:53.62 -0.41.0M
MRTHHA344.6 9 S04:04:31.19 -0.11.0M
KARPHL354.0 80 P04:03:54.76 -0.61.0M
KARPHL354.0 80 S04:04:33.51 -0.21.0M
LKRHL399.4356 P04:04:00.70 -0.11.0M
LKRHL399.4356 S04:04:43.37 0.01.0M
ANXHP411.1343 P04:04:03.00 0.71.0M
ANXHP411.1343 S04:04:46.27 0.21.0M
AXARHA415.5352 P04:04:02.42 -0.41.0M
AXARHA415.5352 S04:04:47.03 0.11.0M
AMPLHP467.3337 P04:04:08.72 -0.51.0M
AMPLHP467.3337 S04:04:59.04 0.51.0M
TETRHL508.6340 P04:04:13.56 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urlx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         04:03:06.32 +/-  0.5 s
  Latitude       35.0656 deg +/-   4 km
  Longitude       23.3040 deg +/-   3 km
  Depth           20 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       227 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.26 +/- 0.16 17      
  M     3.26      17 preferred 

37 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNDR HC  0.3 57 P    04:03:14.31 -0.2 M 1.0 KNDR 
  GVDS HC  0.7 110 P    04:03:19.68 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.7 110 S    04:03:30.12  0.4 M 1.0 GVDS 
  GVD  HL  0.7 109 P    04:03:19.99 -0.1 M 1.0 GVD 
  ANKY HL  0.8 360 P    04:03:21.58 -0.3 M 1.0 ANKY 
  IPPL HC  1.0 73 P    04:03:25.25  0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  1.0 73 S    04:03:38.61  0.1 M 1.0 IPPL 
  KTHR HC  1.2 348 P    04:03:28.07  0.2 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  1.2 348 S    04:03:44.56  0.5 M 1.0 KTHR 
  KTHA HL  1.2 351 P    04:03:28.28  0.4 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.2 351 S    04:03:43.96 -0.1 M 1.0 KTHA 
  IMOD HC  1.2 94 P    04:03:28.26 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.2 94 S    04:03:45.38  0.6 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  1.2 92 P    04:03:28.36 -0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  1.2 92 S    04:03:45.15  0.2 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  1.3 80 P    04:03:29.73  0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.3 80 S    04:03:47.30  0.3 M 1.0 IDI 
  VLI  HL  1.7 350 P    04:03:35.35  0.9 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.7 350 S    04:03:56.52  0.5 M 1.0 VLI 
  THERA HL  2.2 53 P    04:03:41.02 -0.6 M 1.0 THERA
  THERA HL  2.2 53 S    04:04:08.44 -0.5 M 1.0 THERA
  VLY  HL  2.8  8 P    04:03:49.74 -0.4 M 1.0 VLY 
  DION HL  3.0  9 P    04:03:52.91 -0.5 M 1.0 DION 
  DION HL  3.0  9 S    04:04:29.91 -0.2 M 1.0 DION 
  MRTH HA  3.1  9 P    04:03:53.62 -0.4 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  3.1  9 S    04:04:31.19 -0.1 M 1.0 MRTH 
  KARP HL  3.2 80 P    04:03:54.76 -0.6 M 1.0 KARP 
  KARP HL  3.2 80 S    04:04:33.51 -0.2 M 1.0 KARP 
  LKR  HL  3.6 356 P    04:04:00.70 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  3.6 356 S    04:04:43.37 -0.0 M 1.0 LKR 
  ANX  HP  3.7 343 P    04:04:03.00  0.7 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  3.7 343 S    04:04:46.27  0.2 M 1.0 ANX 
  AXAR HA  3.7 352 P    04:04:02.42 -0.4 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  3.7 352 S    04:04:47.03  0.1 M 1.0 AXAR 
  AMPL HP  4.2 337 P    04:04:08.72 -0.5 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  4.2 337 S    04:04:59.04  0.5 M 1.0 AMPL 
  TETR HL  4.6 340 P    04:04:13.56 -0.7 M 1.0 TETR 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNDR HC  0.3 57 MLv   2.78 -0.48   6.538   
  GVDS HC  0.7 110 MLv   3.24 -0.03  3.71871   
  GVD  HL  0.7 109 MLv   3.33 0.06  3.45441   
  ANKY HL  0.8 360 MLv   3.12 -0.14  2.37816   
  IPPL HC  1.0 73 MLv   3.19 -0.07  2.18998   
  KTHR HC  1.2 348 MLv   3.15 -0.12  1.49727   
  KTHA HL  1.2 351 MLv   3.03 -0.23  1.15182   
  IMOD HC  1.2 94 MLv   3.26 -0.00  1.89863   
  SIVA HL  1.2 92 MLv   3.19 -0.07  1.59667   
  IDI  MN  1.3 80 MLv   2.90 -0.37  0.738821   
  VLI  HL  1.7 350 MLv   3.14 -0.13  1.03711   
  THERA HL  2.2 53 MLv   3.06 -0.20  0.352681   
  VLY  HL  2.8  8 MLv   3.45 0.18  0.384279   
  DION HL  3.0  9 MLv   3.12 -0.15  0.371704   
  MRTH HA  3.1  9 MLv   3.68 0.42  0.454534   
  KARP HL  3.2 80 MLv   3.38 0.12  0.272061   
  LKR  HL  3.6 356 MLv   3.98 0.72  0.259156   
  ANX  HP  3.7 343 MLv   3.51 0.24  0.151561   
  AXAR HA  3.7 352 MLv   3.23 -0.03  0.31476   
  AMPL HP  4.2 337 MLv   3.54 0.27  0.122551   
  TETR HL  4.6 340 MLv   3.80 0.54  0.182018