Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 03:04:52 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.9
 Γεωγρ. Πλάτος
34.4986° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2387° Α
 Εστιακό Βάθος
30 χμ
 Αρ. αφίξεων
41
 Επίκεντρο 92.4 χμ Ν του Ηρακλείου
119.0 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
410.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC66.3323 P03:05:04.89 -0.81.0M
IMODHC66.3323 S03:05:15.01 -0.21.0M
PFKSHC64.2 20 P03:05:04.89 -0.51.0M
PFKSHC64.2 20 S03:05:15.02 0.21.0M
SIVAHL69.7326 P03:05:05.57 -0.51.0M
SIVAHL69.7326 S03:05:15.85 -0.11.0M
IDIMN93.4340 P03:05:09.16 0.41.0M
NPSHL91.3 22 P03:05:08.65 0.11.0M
NPSHL91.3 22 S03:05:20.68 0.31.0M
GVDHL111.9290 P03:05:10.76 -0.31.0M
GVDHL111.9290 S03:05:24.79 0.11.0M
STIAHC110.3 45 P03:05:11.12 0.31.0M
ZKRHL112.6 52 P03:05:11.17 0.11.0M
ZKRHL112.6 52 S03:05:25.21 0.41.0M
IPPLHC118.0323 P03:05:12.36 0.61.0M
IPPLHC118.0323 S03:05:26.71 0.71.0M
KARPHL210.3 56 P03:05:23.41 0.21.0M
KARPHL210.3 56 S03:05:45.81 -0.81.0M
SNT5HA212.3 4 P03:05:24.14 0.81.0M
THERAHL208.9 6 P03:05:23.36 0.41.0M
APEHL287.4 5 P03:05:32.69 0.11.0M
APEHL287.4 5 S03:06:03.82 0.21.0M
ARGHL323.5 53 P03:05:37.05 -0.11.0M
ARGHL323.5 53 S03:06:11.04 -0.81.0M
VLIHL322.2321 P03:05:37.24 0.31.0M
VLIHL322.2321 S03:06:11.07 -0.41.0M
VLYHL394.8341 P03:05:46.29 0.41.0M
VLYHL394.8341 S03:06:27.56 0.11.0M
DIONHL414.8344 P03:05:48.55 0.21.0M
DIONHL414.8344 S03:06:32.27 0.41.0M
ACORHA432.9331 P03:05:50.32 -0.31.0M
ACORHA432.9331 S03:06:35.74 -0.21.0M
VILLHA442.6338 P03:05:51.76 -0.11.0M
VILLHA442.6338 S03:06:37.59 -0.51.0M
GURHP462.1327 P03:05:54.02 -0.21.0M
GURHP462.1327 S03:06:41.82 -0.71.0M
KLVHL481.6326 P03:05:56.45 -0.21.0M
KLVHL481.6326 S03:06:46.18 -0.71.0M
AGGHT565.4334 P03:06:07.55 0.61.0M
AMPLHP608.7325 P03:06:12.71 0.31.0M
AMPLHP608.7325 S03:07:15.58 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urka
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         03:04:52.94 +/-  0.5 s
  Latitude       34.4986 deg +/-   4 km
  Longitude       25.2387 deg +/-   2 km
  Depth           30 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       234 deg

4 Network magnitudes:
  mb    4.30      2      
  ML    4.12 +/- 0.17 19      
  MLv    3.72 +/- 0.19 19      
  M     3.86      19 preferred 

41 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.6 20 P    03:05:04.89 -0.5 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.6 20 S    03:05:15.02  0.2 M 1.0 PFKS 
  IMOD HC  0.6 323 P    03:05:04.89 -0.8 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.6 323 S    03:05:15.01 -0.2 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.6 326 P    03:05:05.57 -0.5 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.6 326 S    03:05:15.85 -0.1 M 1.0 SIVA 
  NPS  HL  0.8 22 P    03:05:08.65  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.8 22 S    03:05:20.68  0.3 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.8 340 P    03:05:09.16  0.4 M 1.0 IDI 
  STIA HC  1.0 45 P    03:05:11.12  0.3 M 1.0 STIA 
  GVD  HL  1.0 290 P    03:05:10.76 -0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 290 S    03:05:24.79  0.1 M 1.0 GVD 
  ZKR  HL  1.0 52 P    03:05:11.17  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.0 52 S    03:05:25.21  0.4 M 1.0 ZKR 
  IPPL HC  1.1 323 P    03:05:12.36  0.6 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  1.1 323 S    03:05:26.71  0.7 M 1.0 IPPL 
  THERA HL  1.9  6 P    03:05:23.36  0.4 M 1.0 THERA
  KARP HL  1.9 56 P    03:05:23.41  0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.9 56 S    03:05:45.81 -0.8 M 1.0 KARP 
  SNT5 HA  1.9  4 P    03:05:24.14  0.8 M 1.0 SNT5 
  APE  HL  2.6  5 P    03:05:32.69  0.1 M 1.0 APE 
  APE  HL  2.6  5 S    03:06:03.82  0.2 M 1.0 APE 
  VLI  HL  2.9 321 P    03:05:37.24  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.9 321 S    03:06:11.07 -0.4 M 1.0 VLI 
  ARG  HL  2.9 53 P    03:05:37.05 -0.1 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.9 53 S    03:06:11.04 -0.8 M 1.0 ARG 
  VLY  HL  3.5 341 P    03:05:46.29  0.4 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  3.5 341 S    03:06:27.56  0.1 M 1.0 VLY 
  DION HL  3.7 344 P    03:05:48.55  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  3.7 344 S    03:06:32.27  0.4 M 1.0 DION 
  ACOR HA  3.9 331 P    03:05:50.32 -0.3 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  3.9 331 S    03:06:35.74 -0.2 M 1.0 ACOR 
  VILL HA  4.0 338 P    03:05:51.76 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  4.0 338 S    03:06:37.59 -0.5 M 1.0 VILL 
  GUR  HP  4.2 327 P    03:05:54.02 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  4.2 327 S    03:06:41.82 -0.7 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  4.3 326 P    03:05:56.45 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  4.3 326 S    03:06:46.18 -0.7 M 1.0 KLV 
  AGG  HT  5.1 334 P    03:06:07.55  0.6 M 1.0 AGG 
  AMPL HP  5.5 325 P    03:06:12.71  0.3 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  5.5 325 S    03:07:15.58  0.5 M 1.0 AMPL 

48 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.6 20 ML   4.49 0.37  47.1145   
  PFKS HC  0.6 20 MLv   3.77 0.05  14.1908   
  IMOD HC  0.6 323 ML   4.33 0.21  31.6196   
  IMOD HC  0.6 323 MLv   3.82 0.10  15.4226   
  SIVA HL  0.6 326 ML   4.36 0.23  32.2917   
  SIVA HL  0.6 326 MLv   4.02 0.30  23.8017   
  NPS  HL  0.8 22 ML   3.64 -0.48  4.86451   
  NPS  HL  0.8 22 MLv   3.43 -0.29  4.70053   
  IDI  MN  0.8 340 ML   3.69 -0.44   5.2471   
  IDI  MN  0.8 340 MLv   3.44 -0.28    4.72   
  STIA HC  1.0 45 ML   4.19 0.07  13.8616   
  STIA HC  1.0 45 MLv   3.73 0.00  7.52528   
  GVD  HL  1.0 290 ML   4.08 -0.04  10.6119   
  GVD  HL  1.0 290 MLv   3.65 -0.08  4.73214   
  ZKR  HL  1.0 52 ML   3.99 -0.13  8.48346   
  ZKR  HL  1.0 52 MLv   3.58 -0.14  5.22166   
  IPPL HC  1.1 323 ML   3.99 -0.14  7.89336   
  IPPL HC  1.1 323 MLv   3.42 -0.30  3.37868   
  THERA HL  1.9  6 ML   3.57 -0.55  1.06909   
  THERA HL  1.9  6 MLv   3.29 -0.43  0.889772   
  KARP HL  1.9 56 ML   3.93 -0.19  2.40035   
  KARP HL  1.9 56 MLv   3.38 -0.34  1.41248   
  SNT5 HA  1.9  4 ML   3.98 -0.15  2.59643   
  SNT5 HA  1.9  4 MLv   3.60 -0.12  1.01772   
  APE  HL  2.6  5 ML   3.80 -0.33  0.727581   
  APE  HL  2.6  5 MLv   3.59 -0.13  0.71941   
  VLI  HL  2.9 321 ML   4.17 0.05   1.1587   
  VLI  HL  2.9 321 MLv   3.85 0.13  1.12949   
  ARG  HL  2.9 53 ML   4.00 -0.13  0.759422   
  ARG  HL  2.9 53 MLv   3.57 -0.15  0.455093   
  VLY  HL  3.5 341 ML   4.18 0.06  0.509353   
  VLY  HL  3.5 341 MLv   3.82 0.10  0.353314   
  DION HL  3.7 344 ML   4.28 0.15   0.5553   
  DION HL  3.7 344 MLv   3.56 -0.17  0.473151   
  ACOR HA  3.9 331 ML   4.60 0.47  1.05449   
  ACOR HA  3.9 331 MLv   3.96 0.24  0.384295   
  VILL HA  4.0 338 ML   4.30 0.17  0.501431   
  VILL HA  4.0 338 MLv   3.98 0.26  0.38507   
  GUR  HP  4.2 327 ML   4.58 0.45  0.869144   
  GUR  HP  4.2 327 MLv   3.97 0.24  0.336528   
  KLV  HL  4.3 326 ML   4.00 -0.12  0.208049   
  KLV  HL  4.3 326 MLv   3.97 0.25  0.234906   
  AGG  HT  5.1 334 ML   4.25 0.12  0.238029   
  AGG  HT  5.1 334 MLv   4.18 0.46  0.253224   
  AGG  HT  5.1 334 mb   4.37 0.07  29.5478 0.72 
  AMPL HP  5.5 325 ML   4.30 0.17  0.212838   
  AMPL HP  5.5 325 MLv   4.09 0.37  0.211867   
  AMPL HP  5.5 325 mb   4.24 -0.07  17.0777 0.62