Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 01:26:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5118° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8473° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
29
 Επίκεντρο 39.9 χμ ΑΝΑ του Πύργου
46.9 χμ Δ της Τρίπολης
173.9 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL37.7169 P01:27:06.30 0.01.0M
ITMHL37.7169 S01:27:11.73 0.11.0M
VALYHP40.5163 P01:27:06.70 0.01.0M
VALYHP40.5163 S01:27:12.33 0.01.0M
VLXHP49.5108 P01:27:08.58 0.31.0M
VLXHP49.5108 S01:27:14.99 -0.11.0M
DROHP50.4346 P01:27:07.89 -0.51.0M
DROHP50.4346 S01:27:14.68 -0.51.0M
GURHP64.2 43 P01:27:10.23 -0.41.0M
GURHP64.2 43 S01:27:18.89 -0.31.0M
KLVHL64.9 24 P01:27:10.36 -0.31.0M
KLVHL64.9 24 S01:27:18.71 -0.61.0M
STPGHC71.0155 P01:27:11.69 0.11.0M
STPGHC71.0155 S01:27:20.62 -0.31.0M
AXSHP86.6331 P01:27:14.06 0.01.0M
AXSHP86.6331 S01:27:24.40 -0.81.0M
LTHKHP91.7284 P01:27:14.85 0.01.0M
TEMECL83.5 17 P01:27:13.55 0.01.0M
TEMECL83.5 17 S01:27:23.96 -0.31.0M
AGRPCL98.9354 P01:27:16.11 0.11.0M
AGRPCL98.9354 S01:27:29.13 0.51.0M
EFPHP101.9 3 P01:27:16.73 0.31.0M
EFPHP101.9 3 S01:27:29.59 0.21.0M
MG00CL100.7 5 P01:27:16.25 0.01.0M
MG00CL100.7 5 S01:27:29.16 0.01.0M
ANXHP120.4 3 P01:27:19.38 0.01.0M
ANXHP120.4 3 S01:27:35.22 0.51.0M
PVOHP126.0347 P01:27:20.41 0.31.0M
PVOHP126.0347 S01:27:36.54 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urgu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         01:26:59.34
  Latitude       37.5118 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8473 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.01 +/- 0.11 13      
  M     2.01      13 preferred 

29 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.3 169 P    01:27:06.30 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 169 S    01:27:11.73  0.1 M 1.0 ITM 
  VALY HP  0.4 163 P    01:27:06.70 -0.0 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.4 163 S    01:27:12.33  0.0 M 1.0 VALY 
  VLX  HP  0.4 108 P    01:27:08.58  0.3 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.4 108 S    01:27:14.99 -0.1 M 1.0 VLX 
  DRO  HP  0.5 346 P    01:27:07.89 -0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 346 S    01:27:14.68 -0.5 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.6 43 P    01:27:10.23 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 43 S    01:27:18.89 -0.3 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.6 24 P    01:27:10.36 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 24 S    01:27:18.71 -0.6 M 1.0 KLV 
  STPG HC  0.6 155 P    01:27:11.69  0.1 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.6 155 S    01:27:20.62 -0.3 M 1.0 STPG 
  TEME CL  0.8 17 P    01:27:13.55  0.0 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.8 17 S    01:27:23.96 -0.3 M 1.0 TEME 
  AXS  HP  0.8 331 P    01:27:14.06  0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 331 S    01:27:24.40 -0.8 M 1.0 AXS 
  LTHK HP  0.8 284 P    01:27:14.85 -0.0 M 1.0 LTHK 
  AGRP CL  0.9 354 P    01:27:16.11  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.9 354 S    01:27:29.13  0.5 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  0.9  5 P    01:27:16.25 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.9  5 S    01:27:29.16  0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.9  3 P    01:27:16.73  0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.9  3 S    01:27:29.59  0.2 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  1.1  3 P    01:27:19.38 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.1  3 S    01:27:35.22  0.5 M 1.0 ANX 
  PVO  HP  1.1 347 P    01:27:20.41  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.1 347 S    01:27:36.54  0.6 M 1.0 PVO 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.3 169 MLv   1.85 -0.16  0.643637   
  VALY HP  0.4 163 MLv   2.16 0.15  1.12216   
  VLX  HP  0.4 108 MLv   1.18 -0.83  0.0693349   
  DRO  HP  0.5 346 MLv   1.73 -0.28   0.4922   
  GUR  HP  0.6 43 MLv   2.03 0.02  0.256852   
  KLV  HL  0.6 24 MLv   2.01 0.00  0.185639   
  STPG HC  0.6 155 MLv   2.11 0.10  0.282187   
  TEME CL  0.8 17 MLv   2.19 0.18  0.09757   
  AXS  HP  0.8 331 MLv   1.85 -0.16  0.130935   
  LTHK HP  0.8 284 MLv   2.13 0.12  0.233132   
  AGRP CL  0.9 354 MLv   1.95 -0.06  0.142399   
  MG00 CL  0.9  5 MLv   1.99 -0.02  0.196191   
  EFP  HP  0.9  3 MLv   2.06 0.05  0.179648   
  ANX  HP  1.1  3 MLv   1.98 -0.03  0.119173   
  PVO  HP  1.1 347 MLv   2.22 0.21  0.194782