Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 00:29:52 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
40.2350° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5440° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 27.5 χμ ΒΔ της Κόνιτσας
68.3 χμ ΒΒΔ των Ιωαννίνων
372.0 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PENTHL50.7 95 P00:30:01.86 -0.51.0M
PENTHL50.7 95 S00:30:09.01 -0.71.0M
JANHL69.4158 P00:30:04.87 -0.51.0M
IGTHT80.3193 P00:30:07.77 0.71.0M
IGTHT80.3193 S00:30:17.37 -0.61.0M
KPROHT76.3114 P00:30:05.64 -0.91.0M
KEKHL86.2228 P00:30:07.98 -0.11.0M
KEKHL86.2228 S00:30:19.68 -0.11.0M
LMS2HI83.7 37 P00:30:08.05 0.31.0M
LMS2HI83.7 37 S00:30:18.85 -0.31.0M
PRMDHP91.5149 P00:30:08.42 -0.61.0M
PRMDHP91.5149 S00:30:20.82 -0.51.0M
TETRHL117.1148 P00:30:13.36 0.31.0M
TETRHL117.1148 S00:30:28.08 -0.51.0M
AMPLHP156.8158 P00:30:19.67 0.51.0M
AMPLHP156.8158 S00:30:39.89 0.71.0M
TYRNHT155.2112 P00:30:18.74 -0.21.0M
TYRNHT155.2112 S00:30:39.35 0.51.0M
LITHT166.0 95 P00:30:20.88 0.21.0M
LITHT166.0 95 S00:30:42.33 0.41.0M
EVRHL182.4143 P00:30:23.16 0.11.0M
EVRHL182.4143 S00:30:46.41 0.41.0M
GRGHT176.2 63 P00:30:22.11 -0.11.0M
GRGHT176.2 63 S00:30:45.03 0.51.0M
AGGHT204.4131 P00:30:26.48 0.71.0M
AGGHT204.4131 S00:30:51.44 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urex
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         00:29:52.72
  Latitude       40.2350 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5440 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       169 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.28 +/- 0.09 12      
  M     2.28      12 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PENT HL  0.5 95 P    00:30:01.86 -0.5 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.5 95 S    00:30:09.01 -0.7 M 1.0 PENT 
  JAN  HL  0.6 158 P    00:30:04.87 -0.5 M 1.0 JAN 
  KPRO HT  0.7 114 P    00:30:05.64 -0.9 M 1.0 KPRO 
  IGT  HT  0.7 193 P    00:30:07.77  0.7 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.7 193 S    00:30:17.37 -0.6 M 1.0 IGT 
  LMS2 HI  0.8 37 P    00:30:08.05  0.3 M 1.0 LMS2 
  LMS2 HI  0.8 37 S    00:30:18.85 -0.3 M 1.0 LMS2 
  KEK  HL  0.8 228 P    00:30:07.98 -0.1 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.8 228 S    00:30:19.68 -0.1 M 1.0 KEK 
  PRMD HP  0.8 149 P    00:30:08.42 -0.6 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.8 149 S    00:30:20.82 -0.5 M 1.0 PRMD 
  TETR HL  1.1 148 P    00:30:13.36  0.3 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.1 148 S    00:30:28.08 -0.5 M 1.0 TETR 
  TYRN HT  1.4 112 P    00:30:18.74 -0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.4 112 S    00:30:39.35  0.5 M 1.0 TYRN 
  AMPL HP  1.4 158 P    00:30:19.67  0.5 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.4 158 S    00:30:39.89  0.7 M 1.0 AMPL 
  LIT  HT  1.5 95 P    00:30:20.88  0.2 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.5 95 S    00:30:42.33  0.4 M 1.0 LIT 
  GRG  HT  1.6 63 P    00:30:22.11 -0.1 M 1.0 GRG 
  GRG  HT  1.6 63 S    00:30:45.03  0.5 M 1.0 GRG 
  EVR  HL  1.6 143 P    00:30:23.16  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.6 143 S    00:30:46.41  0.4 M 1.0 EVR 
  AGG  HT  1.8 131 P    00:30:26.48  0.7 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.8 131 S    00:30:51.44  0.5 M 1.0 AGG 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PENT HL  0.5 95 MLv   2.13 -0.15  0.44992   
  JAN  HL  0.6 158 MLv   2.32 0.05  0.627005   
  KPRO HT  0.7 114 MLv   2.09 -0.19  0.257891   
  IGT  HT  0.7 193 MLv   2.23 -0.04  0.340584   
  LMS2 HI  0.8 37 MLv   2.27 -0.01  0.356868   
  KEK  HL  0.8 228 MLv   1.88 -0.40   0.2679   
  PRMD HP  0.8 149 MLv   2.27 -0.01  0.323831   
  TETR HL  1.1 148 MLv   2.26 -0.01  0.239428   
  TYRN HT  1.4 112 MLv   2.34 0.06  0.141115   
  AMPL HP  1.4 158 MLv   2.20 -0.08  0.129627   
  LIT  HT  1.5 95 MLv   2.34 0.06  0.117719   
  GRG  HT  1.6 63 MLv   2.40 0.12  0.166997   
  EVR  HL  1.6 143 MLv   2.55 0.27  0.217153   
  AGG  HT  1.8 131 MLv   2.79 0.51  0.229693