Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-21 00:03:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9198° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5722° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
48
 Επίκεντρο 15.7 χμ ΔΝΔ της Πρέβεζας
23.2 χμ ΒΒΔ της Λευκάδας
294.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TSLKHT12.8146 P00:04:00.98 -0.41.0M
TSLKHT12.8146 S00:04:04.24 0.31.0M
DRAGHT26.2180 P00:04:03.11 -0.11.0M
DRAGHT26.2180 S00:04:07.46 0.21.0M
NYDRHT25.4154 P00:04:02.64 -0.41.0M
NYDRHT25.4154 S00:04:06.80 -0.11.0M
EVGIHT34.0168 P00:04:04.13 -0.21.0M
EVGIHT34.0168 S00:04:09.73 0.51.0M
FSKHP51.2181 P00:04:06.71 -0.31.0M
FSKHP51.2181 S00:04:14.36 0.41.0M
IGTHT71.1343 P00:04:09.66 -0.61.0M
IGTHT71.1343 S00:04:19.95 0.41.0M
DMLNHT77.7193 P00:04:11.11 -0.21.0M
DMLNHT77.7193 S00:04:21.70 0.31.0M
PRMDHP81.5 34 P00:04:11.28 -0.71.0M
PRMDHP81.5 34 S00:04:23.13 0.51.0M
VLSHL82.6179 P00:04:11.53 -0.51.0M
VLSHL82.6179 S00:04:23.61 0.81.0M
JANHL85.3 16 P00:04:12.79 0.31.0M
JANHL85.3 16 S00:04:23.83 0.31.0M
PVOHP89.3112 P00:04:12.34 -0.71.0M
PVOHP89.3112 S00:04:25.11 0.51.0M
RTZLHT95.4169 P00:04:13.49 -0.51.0M
RTZLHT95.4169 S00:04:26.89 0.71.0M
AXSHP106.6139 P00:04:15.19 -0.51.0M
AXSHP106.6139 S00:04:29.92 0.71.0M
EVRHL107.1 90 P00:04:15.43 -0.51.0M
EVRHL107.1 90 S00:04:29.80 0.11.0M
ANXHP122.5107 P00:04:17.57 -0.81.0M
ANXHP122.5107 S00:04:34.19 0.41.0M
RLSHL123.5141 P00:04:17.77 -0.61.0M
RLSHL123.5141 S00:04:34.36 0.61.0M
EFPHP128.1115 P00:04:18.36 -0.71.0M
EFPHP128.1115 S00:04:35.83 0.71.0M
KPROHT133.7 31 P00:04:20.68 0.71.0M
KPROHT133.7 31 S00:04:37.03 0.31.0M
MG00CL131.9115 P00:04:19.10 -0.61.0M
MG00CL131.9115 S00:04:36.75 0.61.0M
DROHP146.3137 P00:04:21.01 -0.91.0M
DROHP146.3137 S00:04:40.11 0.01.0M
THLHL143.4 60 P00:04:21.52 0.11.0M
THLHL143.4 60 S00:04:39.47 0.21.0M
AGGHT152.9 86 P00:04:22.84 -0.11.0M
AGGHT152.9 86 S00:04:41.51 -0.51.0M
TYRNHT167.7 58 P00:04:25.15 0.31.0M
TYRNHT167.7 58 S00:04:44.71 -0.51.0M
GURHP189.0125 P00:04:27.36 -0.31.0M
GURHP189.0125 S00:04:49.82 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urea
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-21
  Time         00:03:57.95
  Latitude       38.9198 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5722 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.46 s
  Azimuthal gap       150 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.17 +/- 0.10 18      
  M     2.17      18 preferred 

48 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TSLK HT  0.1 146 P    00:04:00.98 -0.4 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 146 S    00:04:04.24  0.3 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  0.2 154 P    00:04:02.64 -0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.2 154 S    00:04:06.80 -0.1 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  0.2 180 P    00:04:03.11 -0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.2 180 S    00:04:07.46  0.2 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  0.3 168 P    00:04:04.13 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.3 168 S    00:04:09.73  0.5 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.5 181 P    00:04:06.71 -0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.5 181 S    00:04:14.36  0.4 M 1.0 FSK 
  IGT  HT  0.6 343 P    00:04:09.66 -0.6 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.6 343 S    00:04:19.95  0.4 M 1.0 IGT 
  DMLN HT  0.7 193 P    00:04:11.11 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.7 193 S    00:04:21.70  0.3 M 1.0 DMLN 
  PRMD HP  0.7 34 P    00:04:11.28 -0.7 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.7 34 S    00:04:23.13  0.5 M 1.0 PRMD 
  VLS  HL  0.7 179 P    00:04:11.53 -0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 179 S    00:04:23.61  0.8 M 1.0 VLS 
  JAN  HL  0.8 16 P    00:04:12.79  0.3 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.8 16 S    00:04:23.83  0.3 M 1.0 JAN 
  PVO  HP  0.8 112 P    00:04:12.34 -0.7 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.8 112 S    00:04:25.11  0.5 M 1.0 PVO 
  RTZL HT  0.9 169 P    00:04:13.49 -0.5 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.9 169 S    00:04:26.89  0.7 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  1.0 139 P    00:04:15.19 -0.5 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.0 139 S    00:04:29.92  0.7 M 1.0 AXS 
  EVR  HL  1.0 90 P    00:04:15.43 -0.5 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.0 90 S    00:04:29.80  0.1 M 1.0 EVR 
  ANX  HP  1.1 107 P    00:04:17.57 -0.8 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.1 107 S    00:04:34.19  0.4 M 1.0 ANX 
  RLS  HL  1.1 141 P    00:04:17.77 -0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.1 141 S    00:04:34.36  0.6 M 1.0 RLS 
  EFP  HP  1.2 115 P    00:04:18.36 -0.7 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.2 115 S    00:04:35.83  0.7 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  1.2 115 P    00:04:19.10 -0.6 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 115 S    00:04:36.75  0.6 M 1.0 MG00 
  KPRO HT  1.2 31 P    00:04:20.68  0.7 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  1.2 31 S    00:04:37.03  0.3 M 1.0 KPRO 
  THL  HL  1.3 60 P    00:04:21.52  0.1 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.3 60 S    00:04:39.47  0.2 M 1.0 THL 
  DRO  HP  1.3 137 P    00:04:21.01 -0.9 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 137 S    00:04:40.11  0.0 M 1.0 DRO 
  AGG  HT  1.4 86 P    00:04:22.84 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.4 86 S    00:04:41.51 -0.5 M 1.0 AGG 
  TYRN HT  1.5 58 P    00:04:25.15  0.3 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.5 58 S    00:04:44.71 -0.5 M 1.0 TYRN 
  GUR  HP  1.7 125 P    00:04:27.36 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.7 125 S    00:04:49.82 -0.5 M 1.0 GUR 

24 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TSLK HT  0.1 146 MLv   2.04 -0.13  4.14133   
  NYDR HT  0.2 154 MLv   2.21 0.04  2.16121   
  DRAG HT  0.2 180 MLv   3.22 1.05   1.9334   
  EVGI HT  0.3 168 MLv   2.08 -0.09  1.33948   
  FSK  HP  0.5 181 MLv   1.83 -0.34  0.28008   
  IGT  HT  0.6 343 MLv   1.93 -0.24  0.186456   
  DMLN HT  0.7 193 MLv   2.13 -0.04  0.383128   
  PRMD HP  0.7 34 MLv   2.08 -0.08  0.237777   
  VLS  HL  0.7 179 MLv   2.28 0.11  0.370503   
  JAN  HL  0.8 16 MLv   1.91 -0.26  0.202264   
  PVO  HP  0.8 112 MLv   2.31 0.14  0.36719   
  RTZL HT  0.9 169 MLv   2.16 -0.01  0.240064   
  AXS  HP  1.0 139 MLv   2.06 -0.11  0.169988   
  EVR  HL  1.0 90 MLv   2.13 -0.03  0.199239   
  ANX  HP  1.1 107 MLv   2.17 0.00  0.181783   
  RLS  HL  1.1 141 MLv   2.21 0.04  0.194534   
  EFP  HP  1.2 115 MLv   2.31 0.14  0.233499   
  MG00 CL  1.2 115 MLv   2.13 -0.03  0.192611   
  KPRO HT  1.2 31 MLv   2.27 0.11  0.202234   
  THL  HL  1.3 60 MLv   2.22 0.05  0.0968789   
  DRO  HP  1.3 137 MLv   1.96 -0.21  0.177718   
  AGG  HT  1.4 86 MLv   2.46 0.29  0.192401   
  TYRN HT  1.5 58 MLv   2.26 0.10  0.103688   
  GUR  HP  1.7 125 MLv   2.37 0.20  0.132149