Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 23:53:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
35.0936° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4830° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
29
 Επίκεντρο 67.1 χμ ΝΔ των Χανίων
94.7 χμ ΔΝΔ του Ρεθύμνου
322.1 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNDRHC20.3 39 P23:53:39.94 0.61.0M
GVDSHC59.6118 P23:53:44.20 -0.71.0M
GVDSHC59.6118 S23:53:53.28 -0.11.0M
GVDHL61.9117 P23:53:44.69 -0.61.0M
GVDHL61.9117 S23:53:53.71 -0.21.0M
IPPLHC93.4 72 P23:53:49.78 0.01.0M
IPPLHC93.4 72 S23:54:01.78 0.01.0M
IMODHC120.6 96 P23:53:53.82 0.31.0M
IMODHC120.6 96 S23:54:09.25 0.91.0M
SIVAHL121.3 94 P23:53:54.27 0.71.0M
IDIMN129.7 80 P23:53:54.30 -0.31.0M
KTHRHC135.4341 P23:53:55.53 0.21.0M
MHLOHL195.8 25 P23:54:03.15 0.21.0M
THR6HT222.7 50 P23:54:06.51 0.11.0M
THR9HT219.9 50 P23:54:06.13 0.11.0M
THERAHL228.9 51 P23:54:06.24 -0.91.0M
THERAHL228.9 51 S23:54:33.17 0.01.0M
EPIDHA282.2353 P23:54:13.82 0.21.0M
EPIDHA282.2353 S23:54:45.29 0.41.0M
DIONHL334.3 7 P23:54:19.75 -0.31.0M
DIONHL334.3 7 S23:54:55.73 -0.71.0M
VILLHA341.8357 P23:54:20.97 0.01.0M
VILLHA341.8357 S23:54:57.63 -0.41.0M
LKRHL397.7354 P23:54:27.66 -0.31.0M
LKRHL397.7354 S23:55:09.73 -0.81.0M
AXARHA414.9350 P23:54:30.69 0.61.0M
AXARHA414.9350 S23:55:14.25 -0.11.0M
AGGHT448.4347 P23:54:34.85 0.71.0M
AGGHT448.4347 S23:55:22.18 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urds
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         23:53:33.43 +/-  0.5 s
  Latitude       35.0936 deg +/-   4 km
  Longitude       23.4830 deg +/-   3 km
  Depth           18 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       223 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.93 +/- 0.32 14      
  M     2.93      14 preferred 

29 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNDR HC  0.2 39 P    23:53:39.94  0.6 M 1.0 KNDR 
  GVDS HC  0.5 118 P    23:53:44.20 -0.7 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.5 118 S    23:53:53.28 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVD  HL  0.6 117 P    23:53:44.69 -0.6 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.6 117 S    23:53:53.71 -0.2 M 1.0 GVD 
  IPPL HC  0.8 72 P    23:53:49.78  0.0 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.8 72 S    23:54:01.78  0.0 M 1.0 IPPL 
  IMOD HC  1.1 96 P    23:53:53.82  0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.1 96 S    23:54:09.25  0.9 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  1.1 94 P    23:53:54.27  0.7 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  1.2 80 P    23:53:54.30 -0.3 M 1.0 IDI 
  KTHR HC  1.2 341 P    23:53:55.53  0.2 M 1.0 KTHR 
  MHLO HL  1.8 25 P    23:54:03.15  0.2 M 1.0 MHLO 
  THR9 HT  2.0 50 P    23:54:06.13  0.1 M 1.0 THR9 
  THR6 HT  2.0 50 P    23:54:06.51  0.1 M 1.0 THR6 
  THERA HL  2.1 51 P    23:54:06.24 -0.9 M 1.0 THERA
  THERA HL  2.1 51 S    23:54:33.17  0.0 M 1.0 THERA
  EPID HA  2.5 353 P    23:54:13.82  0.2 M 1.0 EPID 
  EPID HA  2.5 353 S    23:54:45.29  0.4 M 1.0 EPID 
  DION HL  3.0  7 P    23:54:19.75 -0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  3.0  7 S    23:54:55.73 -0.7 M 1.0 DION 
  VILL HA  3.1 357 P    23:54:20.97 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  3.1 357 S    23:54:57.63 -0.4 M 1.0 VILL 
  LKR  HL  3.6 354 P    23:54:27.66 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  3.6 354 S    23:55:09.73 -0.8 M 1.0 LKR 
  AXAR HA  3.7 350 P    23:54:30.69  0.6 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  3.7 350 S    23:55:14.25 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AGG  HT  4.0 347 P    23:54:34.85  0.7 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  4.0 347 S    23:55:22.18  0.4 M 1.0 AGG 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNDR HC  0.2 39 MLv   1.90 -1.03  1.97453   
  GVDS HC  0.5 118 MLv   2.65 -0.28  1.16214   
  GVD  HL  0.6 117 MLv   2.99 0.06  1.88504   
  IPPL HC  0.8 72 MLv   2.55 -0.38  0.60562   
  IMOD HC  1.1 96 MLv   2.60 -0.33  0.501021   
  SIVA HL  1.1 94 MLv   2.49 -0.44  0.386174   
  IDI  MN  1.2 80 MLv   2.43 -0.51  0.300233   
  KTHR HC  1.2 341 MLv   2.60 -0.34  0.416339   
  MHLO HL  1.8 25 MLv   2.97 0.04  1.00315   
  THR9 HT  2.0 50 MLv   3.54 0.60   4.9799   
  THR6 HT  2.0 50 MLv   2.99 0.06  0.678614   
  THERA HL  2.1 51 MLv   2.82 -0.11  0.238521   
  EPID HA  2.5 353 MLv   3.27 0.34  0.365181   
  DION HL  3.0  7 MLv   3.12 0.19  0.397665   
  VILL HA  3.1 357 MLv   3.43 0.50  0.26399   
  LKR  HL  3.6 354 MLv   3.92 0.99  0.231039   
  AXAR HA  3.7 350 MLv   3.08 0.14  0.220505   
  AGG  HT  4.0 347 MLv   3.89 0.95  0.233164