Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 23:16:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.4190° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4822° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 33.5 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
91.8 χμ Α του Ρεθύμνου
325.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NPSHL21.0146 P23:16:37.02 0.01.0M
NPSHL21.0146 S23:16:40.45 0.01.0M
PFKSHC41.8181 P23:16:40.02 -0.31.0M
PFKSHC41.8181 S23:16:45.46 -0.71.0M
IDIMN55.6255 P23:16:42.69 0.21.0M
IDIMN55.6255 S23:16:49.90 -0.11.0M
STIAHC60.3114 P23:16:43.52 0.41.0M
STIAHC60.3114 S23:16:51.04 -0.11.0M
SIT2HI61.4113 P23:16:43.67 0.41.0M
SIT2HI61.4113 S23:16:51.66 0.21.0M
IMODHC79.4231 P23:16:46.49 0.31.0M
IMODHC79.4231 S23:16:56.67 0.11.0M
SIVAHL75.5234 P23:16:45.81 0.31.0M
SIVAHL75.5234 S23:16:55.08 -0.31.0M
ZKRHL74.8117 P23:16:45.66 0.21.0M
ZKRHL74.8117 S23:16:54.79 -0.51.0M
THERAHL105.4360 P23:16:49.72 -0.41.0M
THERAHL105.4360 S23:17:03.40 -0.11.0M
SNT5HA109.8356 P23:16:50.74 -0.11.0M
SNT5HA109.8356 S23:17:04.93 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020urcm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         23:16:32.57
  Latitude       35.4190 deg +/-   1 km
  Longitude       25.4822 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.47 +/- 0.23  8      
  M     2.47      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NPS  HL  0.2 146 P    23:16:37.02 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.2 146 S    23:16:40.45 -0.0 M 1.0 NPS 
  PFKS HC  0.4 181 P    23:16:40.02 -0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.4 181 S    23:16:45.46 -0.7 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.5 255 P    23:16:42.69  0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.5 255 S    23:16:49.90 -0.1 M 1.0 IDI 
  STIA HC  0.5 114 P    23:16:43.52  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.5 114 S    23:16:51.04 -0.1 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.6 113 P    23:16:43.67  0.4 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.6 113 S    23:16:51.66  0.2 M 1.0 SIT2 
  ZKR  HL  0.7 117 P    23:16:45.66  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 117 S    23:16:54.79 -0.5 M 1.0 ZKR 
  SIVA HL  0.7 234 P    23:16:45.81  0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.7 234 S    23:16:55.08 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.7 231 P    23:16:46.49  0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.7 231 S    23:16:56.67  0.1 M 1.0 IMOD 
  THERA HL  0.9 360 P    23:16:49.72 -0.4 M 1.0 THERA
  THERA HL  0.9 360 S    23:17:03.40 -0.1 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.0 356 P    23:16:50.74 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.0 356 S    23:17:04.93  0.2 M 1.0 SNT5 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NPS  HL  0.2 146 MLv   2.00 -0.48  2.35207   
  PFKS HC  0.4 181 MLv   2.36 -0.12   1.6305   
  IDI  MN  0.5 255 MLv   2.12 -0.35  0.43015   
  STIA HC  0.5 114 MLv   2.92 0.45   2.1015   
  SIT2 HI  0.6 113 MLv   2.97 0.50   2.3049   
  ZKR  HL  0.7 117 MLv   2.52 0.05  0.701578   
  SIVA HL  0.7 234 MLv   2.34 -0.14  0.458286   
  IMOD HC  0.7 231 MLv   2.35 -0.12  0.451498   
  THERA HL  0.9 360 MLv   2.52 0.05  0.495441   
  SNT5 HA  1.0 356 MLv   2.68 0.20  0.396866